ประกาศข่าว

Posted by Admin on October 14, 2015

รหัสเบิกงบบุคลากร งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559

(ดาวน์โหลด...)

 

14 ต.ค. 58

รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(ดาวน์โหลด...)

 

05 ต.ค. 58

รายการพักสินทรัพย์คงค้างประจำเดือน มิถุนายน 2558
ให้สถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสารแนบ แล้วทำการตรวจสอบพักสินทรัพย์แต่ละรายการ สถานศึกษาใดมีรายการพักสินทรัพย์ ให้ดำเนินการล้างพักสินทรัพย์ตามขั้นตอนให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อมายัง GFMIS สอศ.
เอกสารแนบ (พักสินทรัพย์คงค้าง มิถุนายน 2558)

01 ก.ค. 58

 

เรื่อง เอกสารประกอบการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน ด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ให้กับบุคลากร ที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

เอกสารประกอบการอบรม (ดาวน์โหลด gfmis1)
ระบบเบิกจ่าย
ระบบงบประมาณ
ระบบบัญชีแยกประเภท

เอกสารประกอบการอบรม (ดาวน์โหลด gfmis2)
เงิน undo
เงินรายได้สถานศึกษา
เบิกเกินส่งคืน
การตรวจสอบบัญชี
ระบบรับและนำส่ง
ลูกหนี้เงินยืมราชการ

เอกสารประกอบการอบรม (ดาวน์โหลด gfmis3)
แนวทางการล้างบัญชีพักสินทรัพย์
การโอนสินทรัพย์งานระหว่างทำเป็นสินทรัพย์
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
การล้างบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างปีเก่า
คู่มือสินทรัพย์ ผ่าน web online
วิธีการเรียกรายงานแยกประเภท
คำถามที่พบบ่อยในการล้างบัญชี

30 มิ.ย. 58

 

เรื่อง รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ดาวโหลดเอกสารแนบ...

08 เม.ย. 58

เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย เพื่อใช้บันทึกในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...(ที่ ศธ 0601/1231 ลว 27 กุมพาพันธ์ 2558)

อ้างถึง
1. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว293 ลว 9 ตุลาคม 2557
2. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/04296 ลว 3 กุมพาพันธ์ 2558

สิ่งที่แนบมาด้วย
1. แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. วิธีการบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS

03 มี.ค. 58

รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด

 

03 ก.พ. 58

 

การกำหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
ดาวน์โหลด..

06 ม.ค. 58

 

แนวปฎิบัติการล้างบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างของปีเก่า ผ่านระบบ GFMIS Web Online
ศธ 0601/4878 ลว 20 พฤศจิการยน 2557
คู่มือแนวปฎิบัติฯ... (แก้ไข)

06 ม.ค. 58

ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ศธ 0601/7045 ลว 26 พฤศจิการยน 2557
ตัวอย่าง.....
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ต้นทุน 2000600010-2000600050
ศูนย์ต้นทุน 2000600051-2000600100
ศูนย์ต้นทุน 2000600101-2000600150
ศูนย์ต้นทุน 2000600151-2000600200
ศูนย์ต้นทุน 2000600201-2000600250
ศูนย์ต้นทุน 2000600251-2000600300
ศูนย์ต้นทุน 2000600301-2000600350
ศูนย์ต้นทุน 2000600351-2000600400
ศูนย์ต้นทุน 2000600401-2000600450

27 พ.ย. 57

 

ซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินควบต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ...

08 ต.ค. 57

เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้สถานศึกษาปฎิบัติ เนื่องด้วยหน่วยเบิกจ่ายบางแห่ง ยังบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ประกอบกับจะต้องมีการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและส่วนราชการระดับกรม จัดทำรายงานการเงินประจำปี ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ที่ ศธ 0601/4904 ลว 12 กันยายน 2557
ที่ กค 0423.3/ว224 ลว 29 สิงหาคม 2557
เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

12 ก.ย. 57

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้สถานศึกาาปฎิบัติตามโดยเคร่งครัด

ที่ ศธ 0601/4903 ลว 12 กันยายน 2557
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว222 ลว 27 สิงหาคม 2557
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

12 ก.ย. 57

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย

15 ส.ค. 57

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Download...

24 มิ.ย. 57

คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online

02 มิ.ย. 57

รหัสบัญชีย่อย ปวช, ระยะสั้น, ปวส.

Download.....

01 พ.ค. 57

ด่วนที่สุด!!!!

เรื่อง ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2557

ขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกรายการ ได้ต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน 2557
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/886 ลว 8 เมษายน 2557
หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว21 ลว 20 มีนาคม 2557

09 เม.ย. 57

เรื่อง จัดส่งงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ด้วยสำนังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอให้สถานศึกษา/ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาทุกแห่งในสังกัด สอศ. จัดส่งเอกสารประกอบงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปยัง สอศ. เพื่อรวบรวมจัดส่งให้กับ สตง.ต่อไป
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง :
" ศูนย์ปฎิบัติการ GFMIS ของสอศ.
ส่วนการคลังและพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300"

*** อย่างช้าไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2557 ***

02 เม.ย. 57


เรื่อง โครงการประชุมสัมนา ด้านการบัญชีภาครัฐ สำหรับบุคลากรที่ปฎิบัติงาด้านบัญชี ของหน่วยราชการภาครัฐ

ให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในส่วนกลาง ศูนย์ต้นทุน 2000600010-30 จำนวน 21 แห่ง พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สถานศึกษาละ 2 คน โดยผ่านระบบ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ www.cdg.co.th หัวข้อ ระบบรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
เอกสารแนบ ...
เอกสารเพิ่มเติม

26 มี.ค. 57

ติดตามการตรวจสอบและรับรองค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
วิทยาลัยที่ยังไม่ได้จัดส่ง การตรวจสอบและรับรองค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อทำต้นทุนผลผลิต ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลมาทางระบบ e-Office AMS : สำนักอำนวยการ ส่วนการคลังและพัสดุ โดยด่วน
ไม่เกินวันที่ 26 มีนาคม 2557 เพื่อส่วนการคลังและพัสดุ จะได้นำข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางต่อไป
รายชื่อวิทยาลัยที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่าย

24 มี.ค. 57

เรื่อง เงินฝากคลัง

ขอความร่วมมือสถานศึกษา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาในสังกัดระดับ หน่วยเบิกจ่าย แจ้งยอดเงินฝากคลังคงเหลือที่มีอยู่จริง (ตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ของหน่วยงาน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 แยกตามเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยด่วน!!
อย่างช้าไม่เกินวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
เลขที่บัญชีเงินฝาก...(ดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มคำรับรองเงินฝากคลังคงเหลือ...(ดาวน์โหลด)

จัดส่งข้อมูลทางระบบ e-Office AMS : สำนักอำนวยการ ส่วนการคลังและพัสดุ

12 มี.ค. 57

เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรอบเดือนมีนาคม 2557

ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุญาติให้กันเงินไว้เบิก- เหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2557 แล้ว หากรายการใด ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในะรยะเวลาดังกล่าว และมีความประสงค์จะใช้ เงินงบประมาณนั้นต่อไป ให้แจ้งความประสงค์ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด
1. แบบขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ..........กรณีมีหนี้ผูกพัน
2. แบบขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ..........กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
จัดส่งข้อมูลทางระบบ e-Office AMS : สำนักอำนวยการ ส่วนการคลังและพัสดุ ภายในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีความประสงค์จะใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไป

12 มี.ค. 57

สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้จัดส่งการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ การระบุค่าใช้จ่าย ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ขอให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว มายังส่วนการคลังและพัสดุโดยด่วน อย่างช้าไม่เกิน วันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อส่วนการคลังและพัสดุจะนำข้อมูลค่าใช้จ่ายมาจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อไป

เอกสารแนบ

07 มี.ค. 57


เรื่อง กำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากร และเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (KO) ผ่านระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม-ธันวาคม 2557
สิ่งที่แนบ

07 ก.พ. 57

เรื่อง ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อจัดทำต้นทุนผลผลิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำชี้แจง
สิ่งที่แนบมาด้วย 1
สิ่งที่แนบมาด้วย 2

03 ม.ค. 57

ด่วนที่สุด!!!

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2557
เนื่องจากมีเหตุชุมนุมทางการเมือง จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง เร่งดำเนินการเบิกจ่าย เงินงบบุคลากร ด่วนที่สุด
(ลงวันที่ผ่านรายการ 23 มกราคม 2557)

03 ม.ค. 57

ผลการพิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2556 และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ดาวน์โหลด)

19 ธ.ค. 56

เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพัน (เลข PO) และกรรีไม่มีหนี้ผูกพัน (เลขที่สำรองเงิน) ดำเนินการดังนี้
* กรณีผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ส่งมอบพัสดุ/มอบงาน เรียบร้อยแล้ว
- ให้เร่งดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งาน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2557

เนื่องจากจะนำผลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

23 ธ.ค. 56

เรื่อง กำหนดรหัสผู้ใช้งาน (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) ในระบบ GFMIS Web Online

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online เพิ่มเติม สำหรับการปฎิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้

1. มอบหมายหรือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ข้าราชการที่ทำหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้มีสิทธิถือผู้ใ้ช้/รหัสผ่าน ระบบ GFMIS Web Online (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

2. ให้ผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้ตามข้อ 1
2.1 กรอกข้อมูลลงในแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ถือรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน ระบบ GFMIS Web Online (Download...)
2.2 สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. เร่งจัดส่งเอกสารตามข้อ 2 ทางไปรษณีย์ โดยด่วน
จ่าหน้าซองถึง
คุณวิภารัตน์ สรอ้ยเสม
ศูนย์ปฎิบัติการ GFMIS ของ สอศ.
ส่วนการคลังและพัสดุ สำันักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

19 ธ.ค. 56

แจ้งข่าว !!!

แจ้งรายชื่อ สถานศึกษาที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชี (แบบ ปผ.56-1) .....(Download)

ขอให้สถานศึกษาจัดส่งโดยด่วน อย่างช้าไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2556

19 ธ.ค. 56

เรื่อง เปิดงวดบัญชี

ขณะนี้ กรมบัญชีกลาง ได้ขยายเวลาเปิดงวดบัญชี เดือนกันยายน 2556 และเดือน ตุลาคม 2556 โดยเปิดให้ทำการแก้ไข ปรับปรุงบัญชี ในระบบ GFMIS สามารถทำการบันทึุก แก้ไข และปรับปรุงบัญชีในะรบบ GFMIS ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

18 ธ.ค. 56

เรื่อง การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน GFMIS Web Online

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว356 ลว. 30 กันยายน 2554)

ขอให้สถานศึกษาและศูนย์ส่งเสริมฯ ทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS Web Online โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

(เฉพาะการบันทึกรายการเกี่ยวกับการสร้างสินทรัพย์รายตัว การหักล้างรายการสินทรัพย์
(ล้างบัญชีพักสินทรัพย์จากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)และตรวจสอบข้อมูลของสินทรัพย์รายตัว เท่านั้น)

กรณีมีปัญหา ข้อสงสัยจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สามารถขอคำปรึกษา คำแหนะนำ ได้จากสำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง หรือ ศูนย์ปฎิับัติการ GFMIS สอศ.

12 ธ.ค. 56

รายงานการประเิมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังมิได้จัดส่งรายงาน ฯ

ขอความร่วมมือสถานศึกษาเร่งดำเนินการจัดทำรายงานฯ และจัดส่งไปยังศูนย์ปฎิบัติการ
GFMIS ของ สอศ. โดยด่วน

โดยจัดส่งทาง
Fax : 02-282-2019 ถึง คุณวิภารัตน์
Mail : tukkikki@hotmail.com

(โปรดเลือกจัดส่งเพียงช่องทางเดียว)

06 ธ.ค. 56

เรื่อง รายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

- เลขที่สำรองเงิน

(สำหรับเงินงบประมาณปีก่อน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากรมบัญชีกลาง)

12 พ.ย. 56

ด่วนที่สุด !!!

เรื่อง ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน
เพื่อเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (Mapping)

เอกสารแนบ

1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0601/5769 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

2. ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ Mapping (แบบฟอร์ม)

** ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ที่แนบให้แล้วส่งกลับมาโดยระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ boga: ระบุชื่อผู้รับ "gfmis" โดยส่งมาเป็นไฟล์ Excel 2003

ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

หากมีข้อส่งสัย กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่
02-281-5555 ต่อ 1211, 1217,1219

04 พ.ย. 56

ประกาศ ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดส่งรายงานทางบัญชีดังนี้

1. รายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ2

2. รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 170

(รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้.....)

01 พ.ย. 56

แจ้งรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

1. เลขที่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (PO) อนุมัติ ทุกรายการ (วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป) ยกเว้น เงินไทยเข็มแข็ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา (ดาวน์โหลดรายการได้ที่ http://gfmisreport.mygfmis.com)

ทั้งนี้ ให้เร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2557

2. เลขที่เอกสารสำรองเงิน อนุมัติ รอบแรก จำนวน 9 รายการ ดังนี้

เลขสำรองเงิน 10066024, 10099979, 10088215, 10102361, 10102394, 10102396, 10089730, 10091928, และ 8000010032

ทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการก่อหนี้และหรือเบิกจ่ายให้เสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของ เดือนมีนาคม 2557

(รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้.....)

01 พ.ย.. 56

เรื่อง รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดโครงสร้างงบประมาณ 2557

16 ต.ค. 56

ด่วนค่ะ..!!!

รหัสเบิกงบบุคลากร งบกลาง ปีงบประมาณ 2557

ดาวน์โหลด...

16 ต.ค. 56

การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน (3 ต.ค. 2556)

ดาวน์โหลด.....

08 ต.ค. 56

เรื่อง การปฎิบัติงานรายการเบิกเกินส่งคืน , รับ-นำส่ง ในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ 2556 ...(ดาวน์โหลด)...

16 ก.ย. 56

เรื่อง การเตรียมความความพร้อมการปฎิบัติาน ในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แนบเอกสาร ที่ ศธ 0601/2745 เรื่อง สำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.3/ว 309 ลว 2 ก.ย. 56 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาร พ.ศ. 2556

16 ก.ย. 56

เรื่อง การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบเดือนกันยายน

ดาวน์โหลด..

@@ ส่งข้อมูลทาง ระบบ e-Office AMS: สำนักอำนวยการ ส่วนการคลัง

ภายในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556

มีข้อซักถาม ติดต่อ คุณวิภารัตน์ 090-197-6053 , 02-281-5555 ต่อ 1211

10 ก.ย. 56