DNNArticle

rss Category
การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
Created by gfmisadmin on 3/28/2017 8:30:50 AM

เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แนบเอกสาร ที่ ศธ 0601/1167 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 Read More..


เกฑณ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Created by gfmisadmin on 3/22/2017 8:52:02 AM

เรื่อง เกฑณ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ ศธ 0601/2... Read More..


การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
Created by gfmisadmin on 3/14/2017 9:55:17 AM

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS แนบเอกสารกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว77 ลงวันที่ ... Read More..


การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559
Created by gfmisadmin on 2/14/2017 1:22:19 PM

เรื่อง การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทำต้นทุ... Read More..


มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Created by gfmisadmin on 1/18/2017 11:23:01 AM

Read More..


ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
Created by gfmisadmin on 1/18/2017 11:18:08 AM

Read More..


รายงานสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS
Created by gfmisadmin on 11/24/2016 2:20:41 PM

รายงานสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS (รายงาน ณ วันที่ 24 พ.ย. 59) Read More..


โครงสร้างรหัสงบประมาณ ปี 2560
Created by gfmisadmin on 11/9/2016 10:55:55 AM

Read More..


ด่วน!! เงินงบประมาณเบิกแทนกัน
Created by gfmisadmin on 9/29/2016 4:05:04 PM

ด่วน เรื่อง เงินงบประมาณเบิกแทนกัน ขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำรวจเงินง... Read More..


การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปี และหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2559
Created by gfmisadmin on 9/20/2016 9:08:54 AM

เรื่อง การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปี และหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนป... Read More..


Page:   of 3