รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Created by gfmisadmin on 15/2/2562 10:41:48

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนบเอกสาร 
1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/1130 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562
2. แนวทางการประเมินผลฯ
3. แบบรายงานการประเมินผลฯ
4. ตัวอย่างหลักฐานใช้ประกอบเกณฑ์การประเมินฯ
5. อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง
6. อ้างถึง เกณฑ์การประเมินบัญชีปี 62

****เอกสารแนบ****


print
rating
  Comments