รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
Created by gfmisadmin on 4/3/2562 11:57:49

เรื่อง การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนบเอกสาร
1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/1526 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 
2.  รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600010-2000600050 (excel)
3. รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600051-2000600100 (excel)
4. รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600101-2000600150 (excel)
5. รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600151-2000600200 (excel)
6. รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600201-2000600250 (excel)
7. รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600251-2000600300 (excel)
8. รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600301-2000600350 (excel)
9. รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600351-2000600400 (excel)
10. รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600401-2000600449 (excel)
11. รายละเอียด คชจ.แยกตามประเภท คชจฯ ปี พ.ศ. 61 ศูนย์ 2000600450-2000600473 (excel)


print
rating
  Comments