รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (ส่วนกลาง)
Created by on 1/4/2562 13:49:57

การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ส่วนกลาง)

 

แนบเอกสารบัญชีแยกประเภท ศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง ปี 2561 (excel)

 


print
rating
  Comments