รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องที่ไม่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 2562
Created by gfmisadmin on 10/4/2562 11:49:58

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องที่ไม่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

แนบเอกสาร

1. ที่ ศธ 0601/2213 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องที่ไม่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลฯ

2. ไฟล์บรรยายเกณฑ์การประเมินผลฯ

3. ซักซ้อมประเมิน 62 รอบ 1


print
rating
  Comments