รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Created by gfmisadmin on 21/5/2562 14:33:10

การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนบเอกสาร 

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/3396 ลว 21 พค 62
2. แบบรายงานกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ใช้เงินงบประมาณ ของ สอศ.
3. วิธีการบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS

 


print
rating
  Comments