รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ซักซ้อมการจัดส่งแบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Created by on 22/10/2562 10:05:00

เรื่อง ซักซ้อมการจัดส่งแบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนบเอกสาร

หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/4576 ซักซ้อมการจัดส่งแบบรายงานการประเมินผลฯ

1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านงานบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ สรก.62-1)

3. ตัวอย่างหลักฐานใช้ประกอบเกณฑ์การประเมินบัญชี

4. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องที่ไม่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ


print
rating
  Comments