รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ
Created by gfmisadmin on 2/3/2016 9:13:40 AM

เรื่อง การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


เอกสารแนบ 

  ที่ ศธ 0601/630 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องฯ

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ศูนย์ต้นทุน 2000600010 - 2000600050

 ศูนย์ต้นทุน 2000600051 - 2000600100

 ศูนย์ต้นทุน 2000600101 - 2000600150

 ศูนย์ต้นทุน 2000600151 - 2000600200

 ศูนย์ต้นทุน 2000600201 - 2000600250

 ศูนย์ต้นทุน 2000600251 - 2000600300 

 ศูนย์ต้นทุน 2000600301 - 2000600350

 ศูนย์ต้นทุน 2000600351 - 2000600400

 ศูนย์ต้นทุน 2000600401 - 2000600450

 ตัวอย่าง

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

print
rating
  Comments