รายละเอียดข่าว

การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปี และหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2559
Created by gfmisadmin on 9/20/2016 9:08:54 AM

เรื่อง การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปี และหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2559

สิ่งแนบมาด้วย
1. ที่ ศธ 0601/3966 ลว 19 กันยายน 2559

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว31 ลว 28 มีนาคม 2559
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว329 ลว 22 สิงหาคม 2559
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว101 ลว 30 สิงหาคม 2559
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว349 ลว 7 กันยายน 2559
6. ขั้นตอนการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
7. แบบแจ้งรายละเอียดขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
8. รายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2559


*หมายเหตุ* จัดส่งข้อมูลดังกล่าวทางระบบ AMS e-office: สำนักอำนวยการ กลุ่มงานการคลังและระบบอิเล็กทรอสิกส์ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2559

print
rating
  Comments