รายละเอียดข่าว

ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
Created by gfmisadmin on 1/18/2017 11:18:08 AM


ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 (ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560)

print
rating
  Comments