รายละเอียดข่าว

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Created by gfmisadmin on 1/18/2017 11:23:01 AM


มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว446 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

print
rating
  Comments