รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559
Created by gfmisadmin on 2/14/2017 1:22:19 PM

เรื่อง การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ที่ ศธ 0601/1061 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559ฯ (สถานศึกษา)
2. ที่ ศธ 0601/1062 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559ฯ (สถาบันฯ)
3. ที่ ศธ 0601/1062 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559ฯ (ศูนย์ส่งเสริมฯ)


ให้วิทยาลัยตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามแหล่งของเงินตามรายละเอียด ดังนี้ 

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน 010-050

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน 051-100

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน 101-150

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน 151-200

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน 201-250 (แก้ไข 221-250)

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน 251-300

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน 301-350

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน 351-400

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน 401-449

-  รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีพ.ศ. 59 ศูนย์ต้นทุน สถาบัน 450 - 471


หมายเหตุ ** ให้สถานศึกษา จัดส่งเอกสารทาง e-office ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

----------------------------------------------------------------------------------------


 ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประกอบการตรวจสอบค่าใช้จ่ายแยกตามศูนย์ต้นทุน ประจำปี 2559

- ศูนย์ต้นทุน 000-030
- ศูนย์ต้นุทน 031-060
- ศูนย์ต้นุทน 061-090
- ศูนย์ต้นุทน 091-120
- ศูนย์ต้นุทน 121-150
- ศูนย์ต้นุทน 151-180
- ศูนย์ต้นุทน 181-210
- ศูนย์ต้นุทน 211-230
- ศูนย์ต้นุทน 231-260
- ศูนย์ต้นุทน 261-290
- ศูนย์ต้นุทน 291-320
- ศูนย์ต้นุทน 321-350
- ศูนย์ต้นุทน 351-380
- ศูนย์ต้นุทน 381-410
- ศูนย์ต้นุทน 411-440
- ศูนย์ต้นุทน 441-500


print
rating
  Comments