รายละเอียดข่าว

การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
Created by gfmisadmin on 3/14/2017 9:55:17 AM

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS

แนบเอกสารกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว77 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 


print
rating
  Comments