รายละเอียดข่าว

เกฑณ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Created by gfmisadmin on 3/22/2017 8:52:02 AM

เรื่อง เกฑณ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ที่ ศธ 0601/2249 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 (สถานศึกษาฯ)
 ที่ ศธ 0601/2250 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 (ศูนย์ส่งเสริมฯ)
 ที่ ศธ 0601/2251 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 (สถาบันฯ)


สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านงานบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. สรุปหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ประกอบการปฎิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานฯ
    2.1 หนังสือประกอบสิ่งที่แนบมาด้วย 2 
3. แบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (แบบ สรก. 60-1)


เอกสารแนบอื่นๆ
 แบบฟอร์มเก็บรายละเอียดเกณฑ์ประเมิน ข้อ 1.1.4 - 1.1.5 

print
rating
  Comments