รายละเอียดข่าว

การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
Created by gfmisadmin on 3/28/2017 8:30:50 AM

เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แนบเอกสาร ที่ ศธ 0601/1167 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560


**หมายเหตุ ให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง สำนักอำนวยการ ทาง AMS e-office  เลือก สำนักอำนวยการ ระบุ กลุ่มงานการคลังและระบบอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 

print
rating
  Comments