รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560

 TitleDescriptionModified Date
ต.ค. 59โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 255912/13/2016
พ.ย. 59โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 255912/13/2016
ธ.ค. 59โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 25591/9/2017
ม.ค. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 25603/29/2017
ก.พ. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25603/29/2017
มี.ค. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25603/29/2017

แนวปฎิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS

แนวปฎิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนบำนาญและเงินเดือนจ่ายตรงในระบบ GFMIS 

 ที่ ศธ 0601/11931 ลงวันที่ 26 ธันวามคม 2559
 แนวปฎิบัติในการบันทึกรายงานฯ
 สิ่งที่แนบมาด้วย 2
 สิ่งที่แนบมาด้วย 3