โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560

 TitleDescriptionClicks
ใบโอนที่ 188/60โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานฯ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 24/04/6024
ใบโอนที่ 187/60โครงการประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการทวิศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 24/04/6021
ใบโอนที่ 186/60โครงการอาชีวะศึกษา เทศกาลสงกรานต์ 2560**ผู้รับผิดชอบ สม.#1394**โอนวันที่ 24/04/6030
ใบโอนที่ 185/60งบดำเนินงาน (งวดที่ 2)**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-281-1976**โอนวันที่ 21/04/60281
ใบโอนที่ 184/60โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-943-6020**โอนวันที่ 21/04/60146
ใบโอนที่ 183/60โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภาระกิจพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 21/04/6074
ใบโอนที่ 182/60โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ฯ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศ #1906**โอนวันที่ 21/04/6088
ใบโอนที่ 181/60โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระกว่างประเทศ #1906**โอนวันที่ 21/04/60100
ใบโอนที่ 179/60โครงการแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูลและชุดคำสั่งระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา (e-SAR)**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 18/04/60184
ใบโอนที่ 177/60โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 18/04/60153
ใบโอนที่ 176/60โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1513**โอนวันที่ 18/04/60220
ใบโอนที่ 175/60โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปี 2560**ผู้รับผิดชอบ สม.#1306**โอนวันที่ 18/04/60188
ใบโอนที่ 174/60โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 18/04/60165
ใบโอนที่ 178/60ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603,1604**โอนวันที่ 12/04/60284
ใบโอนที่ 173/60งบดำเนินงานตามภาระงานปกติ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 11/04/60189
ใบโอนที่ 172/60โครงการวิจัยเฉพาะกิจเรื่อง "การวิเคราะห์โครงสร้างและการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา"**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 11/04/60106
ใบโอนที่ 171/60โอนกลับงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทัน 31 มีนาคม 2560**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 05/04/60124
ใบโอนที่ 170/60โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ภายใต้การวิจัยฯ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 **โอนวันที่ 05/04/60112
ใบโอนที่ 169/60โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1207**โอนวันที่ 05/04/60126
ใบโอนที่ 168/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 05/04/60125
ใบโอนที่ 167/60ค่าใช้จ่ายในการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะวิชาชีพภาค ข.(สัมภาษณ์)**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611**โอนวันที่ 05/04/6064
ใบโอนที่ 166/60โครงการติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษาและโครงการทวิศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 05/04/60105
ใบโอนที่ 165/60โครงการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน(ระดับปริญญาตรี)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 05/04/6076
ใบโอนที่ 164/60โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ(มาตรฐานทวิภาคดี)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212357
ใบโอนที่ 163/60โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 31/03/60308
ใบโอนที่ 162/60งบเงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิค แผนโคลัมโบ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 28/03/60142
ใบโอนที่ 161/60กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 28/03/60319
ใบโอนที่ 160/60โครงการพัฒนาความร่วมมือการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานญี่ปุ่น**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1407**โอนวันที่ 28/03/60129
ใบโอนที่ 159/60โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1900**โอนวันที่ 21/03/60363
ใบโอนที่ 158/60โครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 21/03/60181
ใบโอนที่ 157/60โครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ (E2)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 21/03/60235
ใบโอนที่ 156/60โครงการอบรมสัมนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ กพร.#1030**โอนวันที่ 21/03/60176
ใบโอนที่ 155/60โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาฯ**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 21/03/60239
ใบโอนที่ 154/60โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 113**โอนวันที่ 21/03/60182
ใบโอนที่ 153/60โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405**โอนวันที่ 21/03/60106
ใบโอนที่ 152/60โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้วิชาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 21/03/60186
ใบโอนที่ 151/60โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 14/03/60268
ใบโอนที่ 150/60โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 14/03/60192
ใบโอนที่ 148/60โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มวิทยาเกษตรและเทคโนโลยี**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 4304**โอนวันที่ 13/03/60135
ใบโอนที่ 147/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผูัทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 13/03/60189
ใบโอนที่ 146/60โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ในต่างประเทศ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฯระหว่างประเทศ#1906**โอนวันที่ 13/03/60155
ใบโอนที่ 145/60โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5**โอนวันที่ 13/03/60132
ใบโอนที่ 144/60งบดำเนินงาน หน่วยงานส่วนกลาง (ภาระงานประจำ) งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 10/03/60163
ใบโอนที่ 142/60โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 09/03/60158
ใบโอนที่ 141/60โครงการขยายเวลาและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฯทวิภาคี#1014**โอนวันที่ 09/03/60223
ใบโอนที่ 140/60โครงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศ#1906**โอนวันที่ 09/03/60135
ใบโอนที่ 139/60โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษาภาครัฐ/เอกชน 2**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823**โอนวันที่ 09/03/60121
ใบโอนที่ 138/60โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ก่อนแต่งตั้งรอง ผอ.**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1214**โอนวันที่ 09/03/6093
ใบโอนที่ 149/60โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 14/02/60253
ใบโอนที่ 143/60โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน**โอนวันที่ 09/03/60200
ใบโอนที่ 132/60งบดำเนินงาน ผลผลิต ป.ตรี งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 09/03/60123
ใบโอนที่ 136/60โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 07/03/60682
ใบโอนที่ 137/60โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 02/03/60684
ใบโอนที่ 135/60โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 01/03/60560
ใบโอนที่ 134/60โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับ รูปแบบดิจิตอล**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 107**โอนวันที่ 01/03/60255
ใบโอนที่ 133/60โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 115**โอนวันที่ 01/03/60509
ใบโอนที่ 130/60โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 24/02/60280
ใบโอนที่ 129/60กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาในการฝึกปฎิบัติงาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 24/02/60313
ใบโอนที่ 128/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654**โอนวันที่ 24/02/60273
ใบโอนที่ 127/60โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 24/02/60311
ใบโอนที่ 126/60โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ#1906,1512**โอนวันที่ 24/02/60440
ใบโอนที่ 125/60โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1513**โอนวันที่ 24/02/60423
ใบโอนที่ 124/60โครงการร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 24/02/60254
ใบโอนที่ 123/60แก้ไขใบโอนที่ 92/60 **ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 24/02/60204
ใบโอนที่ 119/60โครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (PBM)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 21/02/60178
ใบโอนที่ 131/60งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 21/02/60468
ใบโอนที่ 122/60โครงการ "เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 20/02/60269
ใบโอนที่ 121/60โครงการแบ่งส่วนราชการและการบูรณาการการทำงานของ สอศ. ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค**ผู้รับผิดชอบ กพร.#1030**โอนวันที่ 20/02/60210
ใบโอนที่ 120/60กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 20/02/60347
ใบโอนที่ 118/60ค่าใช้จ่ายในการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผอ. **ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603-1611**โอนวันที่ 16/02/60181
ใบโอนที่ 117/60โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ (มาตรฐานทวิภาคี)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 16/02/60418
ใบโอนที่ 116/60โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ปี 2559-2560**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 253**โอนวันที่ 16/02/60369
ใบโอนที่ 115/60โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1902**โอนวันที่ 16/02/60169
ใบโอนที่ 114/60โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อจัดอันดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804**โอนวันที่ 14/02/60238
ใบโอนที่ 113/60โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 14/02/60333
ใบโอนที่ 112/60โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1404**โอนวันที่ 14/02/60178
ใบโอนที่ 111/60โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ (Echo VE)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1204**โอนวันที่ 14/02/60190
ใบโอนที่ 110/60งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 10/02/60283
ใบโอนที่ 109/60โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9553-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 07/02/60 355
ใบโอนที่ 108/60โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 07/02/60263
ใบโอนที่ 107/60เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน(พัฒนาครู)**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 104**โอนวันที่ 07/02/60252
ใบโอนที่ 106/60โครงการยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบัน#02-509-0842-3**โอนวันที่ 07/02/60323
ใบโอนที่ 105/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 07/02/60265
ใบโอนที่ 104/60ค่าใช้จ่ายภาระงานปกติ ของ สตอ.**ผู้รับผิดชอบ #1900**โอนวันที่ 01/02/60201
ใบโอนที่ 103/60ค่าใช้จ่ายดำเนินงานประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1417**โอนวันที่ 01/02/60181
ใบโอนที่ 102/60โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฯสถาบันฯ#02-509-0842-3**โอนวันที่ 01/02/60198
ใบโอนที่ 101/60โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (RIN)**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 121**โอนวันที่ 01/02/60238
ใบโอนที่ 100/60โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาระดับชาติ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 01/02/60150
ใบโอนที่ 99/60โครงการสร้างนักวิจัยอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 01/02/60168
ใบโอนที่ 97/60ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 01/02/60289
ใบโอนที่ 96/60รายการค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1201**โอนวันที่ 01/02/60178
ใบโอนที่ 98/60แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนงบเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ใบโอนที่ 20/60)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 31/01/60230
ใบโอนที่ 95/60งบดำเนินงาน จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010**โอนวันที่ 26/01/60269
ใบโอนที่ 94/60โครงการพัฒนาและจัดทำกฎระเบียบหลักเกณฑ์ ประกาศเพื่อใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010**โอนวันที่ 26/01/60236
ใบโอนที่ 93/60การประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 26/01/60198
ใบโอนที่ 92/60โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 24/01/60291
ใบโอนที่ 91/60โครงการพัฒนาระบบประเมินและประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1404**โอนวันที่ 24/01/60266
ใบโอนที่ 90/60โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 104**โอนวันที่ 24/04/60212
ใบโอนที่ 89/60โครงการเงินอุดหนุนจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 24/01/60293
ใบโอนที่ 88/60โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกาาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 20/01/60221
ใบโอนที่ 87/60ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1408**โอนวันที่ 20/01/60329
ใบโอนที่ 86/60โครงการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน (อศจ.)**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 104**โอนวันที่ 20/01/60197
ใบโอนที่ 85/60งบดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 20/01/60263
ใบโอนที่ 84/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 20/01/60267
ใบโอนที่ 83/60ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการปฎิบัติงานตามโครงการ จำนวน 7 แห่ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 16/01/60383
ใบโอนที่ 82/60ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1905**โอนวันที่ 16/01/60289
ใบโอนที่ 80/60โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต(ลูกเสือช่อสะอาด)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 13/01/60253
ใบโอนที่ 79/60โครงการสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมในการเรียนโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 13/01/60256
ใบโอนที่ 78/60โครงการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการทวิศึกษา อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย284
ใบโอนที่ 77/60ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการประกอบการประชุมเวทีข้าวไทย**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 13/01/60161
ใบโอนที่ 81/60Fix it center ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 11/01/60468
ใบโอนที่ 73/60โครงการตรวจสอบประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1408**โอนวันที่ 10/01/60262
ใบโอนที่ 72/60โครงการสำรวจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจัดตั้งใหม่**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804**โอนวันที่ 10/01/60251
ใบโอนที่ 76/60ประชุมสัมมนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 05/01/60309
ใบโอนที่ 75/60งบดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบันฯ#02-509-0842-3**โอนวันที่ 05/01/60300
ใบโอนที่ 74/60โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 05/01/60344
ใบโอนที่ 71/60สนับสนุนโครงการตามภาระงานปกติของ ศทอ.**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-8 ต่อ 16**โอนวันที่ 04/01/60231
ใบโอนที่ 70/60โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1908**โอนวันที่ 04/01/60548
ใบโอนที่ 69/60โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ #1906**โอนวันที่ 04/01/60572
ใบโอนที่ 68/60ค่าตอบแทนพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1901**โอนวันที่ 04/01/60191
ใบโอนที่ 67/60โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115192
ใบโอนที่ 66/60โครงการความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาไทย-เกาหลี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 04/01/60186
ใบโอนที่ 65/60งบรายจ่ายอื่น โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี #1013,1014**โอนวันที่ 04/01/60464
ใบโอนที่ 64/60งบเงินอุดหนุน โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 04/01/60279
ใบโอนที่ 63/60งบดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิทยาลัย**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1104**โอนวันที่ 30/12/59437
ใบโอนที่ 62/60โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-14**โอนวันที่ 30/12/59358
ใบโอนที่ 61/60โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี60**ผู้รับผิดชอบ สม.#1394**โอนวันที่ 30/12/59518
ใบโอนที่ 60/60โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405**โอนวันที่ 30/12/59192
ใบโอนที่ 59/60โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 30/12/59370
ใบโอนที่ 58/60โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 30/12/59292
ใบโอนที่ 57/60โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1501**โอนวันที่ 29/12/59286
ใบโอนที่ 56/60โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บเอกสารข้อมูลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 29/12/59253
ใบโอนที่ 55/60โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-19**โอนวันที่ 29/12/59214
ใบโอนที่ 54/60โครงการศึกษาดูงาน นิเทศและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนฯ ครูชาวภูฎาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 29/12/59185
ใบโอนที่ 53/59สนับสนุนการดำเนินงานตามภาระงานปกติของ ศน.**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 29/12/59181
ใบโอนที่ 52/60ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 29/12/59391
ใบโอนที่ 51/60โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 27/12/59259
ใบโอนที่ 50/60โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน+โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611**โอนวันที่ 27/12/59542
ใบโอนที่ 49/60โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเพื่อการสร้างอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-4 ต่อ 43**โอนวันที่ 27/12/59205
ใบโอนที่ 48/60ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 27/12/59143
ใบโอนที่ 47/60สนับสนุนการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการใช้หนังสือเรียน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1502**โอนวันที่ 23/12/59167
ใบโอนที่ 46/60ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมที่สำคัญและเร่งด่วน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 23/12/59176
ใบโอนที่ 45/60โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคต**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 23/12/59192
ใบโอนที่ 44/60กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ"**ผู้รับผิดชอบ สม.#1394**โอนวันที่ 21/12/59244
ใบโอนที่ 43/60โครงการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 21/12/59126
ใบโอนที่ 42/60ซ่อมแซมระบบประปาและระบบห้องน้ำของ สสอ.**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-5093654 ต่อ 1106**โอนวันที่ 21/12/59133
ใบโอนที่ 7/60 เงินกันค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 19/12/59391
ใบโอนที่ 41/60โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนางานธุรกิจการเกษตรในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 16/12/59248
ใบโอนที่ 40/60โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 16/12/59274
ใบโอนที่ 6/60 เงินกันค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-18 ต่อ 16 **โอนวันที่ 16/12/59241
ใบโอนที่ 5/60 เงินกันค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.# 1512**โอนวันที่ 16/12/59218
ใบโอนที่ 39/60โครงการปฎิรูปการสอนภาษาไทย**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 1105**โอนวันที่ 15/12/59226
ใบโอนที่ 38/60สนับสนุนโครงการส่งเสริมฯ และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 15/12/59294
ใบโอนที่ 37/60โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804,1907**โอนวันที่ 15/12/59382
ใบโอนที่ 4/60 เงินกันค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน เงินกัน 59**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-510-7755 ต่อ 9906**โอนวันที่ 15/12/59194
ใบโอนที่ 3/60 เงินกันค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน เงินกัน 59**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-510-7755 ต่อ 9906**โอนวันที่ 15/12/59211
ใบโอนที่ 2/60 เงินกันโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินกัน 59**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#1307**โอนวันที่ 09/12/59175
ใบโอนที่ 1/60 เงินกันโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน เงินกันปี 59**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 09/12/59186
ใบโอนที่ 36/60พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1211**โอนวันที่ 08/12/59285
ใบโอนที่ 35/60โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำยวยการและวิชาชีพเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 08/12/59268
ใบโอนที่ 34/60โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาล**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 08/12/59252
ใบโอนที่ 33/60งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 08/12/59252
ใบโอนที่ 32/60โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 08/12/59251
ใบโอนที่ 31/60โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 115215
ใบโอนที่ 30/60โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 08/12/59319
ใบโอนที่ 29/60โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 08/12/59338
ใบโอนที่ 28/60โครงการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูชาวภูฎาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 07/12/59237
ใบโอนที่ 27/60โครงการผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 07/12/59448
ใบโอนที่ 26/60สนับสนุนผู้เข้าศึกษา หลักสูตรจิตวิทยา ความมั่นคง รุ่นที่ 117** ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1214**โอนวันที่ 01/12/59274
ใบโอนที่ 25/60ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913 ต่อ 19**โอนวันที่ 01/12/59263
ใบโอนที่ 24/60โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 01/12/59423
ใบโอนที่ 23/60งบดำเนินงาน สนับสนุนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 29/11/59266
ใบโอนที่ 22/60โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 29/11/59238
ใบโอนที่ 20/60เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 29/11/59390
ใบโอนที่ 19/60โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 22/11/59305
ใบโอนที่ 16/60โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง สอศ.และสหพันธ์สหพันธรัฐเยอรมนี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 21/11/59236
ใบโอนที่ 18/60โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับชาวภูฎาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1708**โอนวันที่ 15/11/59304
ใบโอนที่ 17/60โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 15/11/59304
ใบโอนที่ 15/60ค่าใช้จ่ายและให้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต**ผู้รับผิชดบ ศทอ.#02-509-4913 ต่อ 45**โอนวันที่ 15/11/59255
ใบโอนที่ 12/60โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#9906**โอนวันที่ 15/11/59466
ใบโอนที่ 13/60 (P.101-192)งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59353
ใบโอนที่ 13/60 (P.1-100)งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59345
ใบโอนที่ 9/60 (P.201-310)งบดำเนินงาน งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59436
ใบโอนที่ 9/60 (P.101-200)งบดำเนินงาน งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59415
ใบโอนที่ 9/60 (P.1-100)งบดำเนินงาน งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59520
ใบโอนที่ 14/60โครงการ 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 11/11/59455
ใบโอนที่ 11/60โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ#02-509-4914ต่อ45**โอนวันที่ 10/11/59210
ใบโอนที่ 10/60โครงการฝึกอบรม In-Country Program ร่วมกับ CPSC**โอนวันที่ 08/11/59231
ใบโอนที่ 8/60กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 03/11/59417
ใบโอนที่ 7/60โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2560**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804,1907**โอนวันที่ 03/11/59263
ใบโอนที่ 6/60งบเงินอุดนุน สอช.**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 26/10/59286
ใบโอนที่ 5/60งบรายจ่ายอื่น วอศ.สุราษฎร์ธานี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 20/10/59205
ใบโอนที่ 4/60 (P.101-199)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/59362
ใบโอนที่ 4/60 (P.1-100)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/59372
ใบโอนที่ 3/60 (P.201-307)งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/5954
ใบโอนที่ 3/60 (P.101-200)งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/59417
ใบโอนที่ 3/60 (P.1-100)งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/59488
ใบโอนที่ 2/60งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2560**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603,1616**โอนวันที่ 20/10/59431
ใบโอนที่ 1/60งบดำเนินงาน หน่วยงานส่วนกลาง(ภาระงานประจำ) ** ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709 ** โอนวันที่ 20/10/59705