โอนจัดสรรในระบบ GFMIS

ติดต่อขอสำเนาใบโอนจัดสรรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของแต่ละผลผลิตโครงการ!!

Posted by Admin on April 02, 2013

โอนปีงบประมาณ 2556
Go to Page 1>2>3>4>5>6>7>> Page 3
ลำดับ
เลขที่
ใบโอน
ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน/
ผู้ที่รับผิดชอบ
เอกสารแนบ
/ง.241
วันที่โอน
104
105/56 ปวช. สตอ. # 1801
29/03/56
103
103/56 ปวส. ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานฯ. # 1591
29/03/56
102
102/56 ปวส. สม. # 1306,1317
25/03/56
101
101/56 ปวส. สวพ. # 02-510-9552 ต่อ 143
25/03/56
100
100/56 ปวส. สนผ. # 1702
25/03/56
99
99/56 ปวส. สวพ. # 02-510-9552-4
25/03/56
98
98/56 ปวช. ศพก. # 1051
22/03/56
97
94/56 ปวส. สนผ. # 1708
22/03/56
96
93/56 ปวส. สวพ. # 02-510-9552-4
22/03/56
95
76/56 ปวส. สนผ. # 1702
22/03/56
94
97/56 ปวส. สนผ. # 1702,1707
19/03/56
93
96/56 ปวส.(โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษาฯ) สสอ. # 02-509-3654-5 ต่อ 1201
19/03/56
92
95/56 ระยะสั้น(โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ) สม. # 1394
19/03/56
91
92/56 ปวส. สนผ. # 1708
18/03/56
90
91/56 ปวส. สนผ. # 1708
18/03/56
89
90/56 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ศ.ประสานงานสถาบัน
การอาชีวศึกษา # 1011,1012
18/03/56
88
89/56 ระยะสั้น ที่ปรึกษาฯ # 1851
18/03/56
87
88/56 ปวส. สนผ. # 1702,1707
18/03/56
86
87/56 ปวส. สอ. # 1009,1010
18/03/56
85
86/56 ปวส. สอ. # 1009,1010
18/03/56
84
84/56 ปวช. สนผ. # 1702,1707
18/03/56
83
83/56 ปวส. สนผ. # 1318
18/03/56
82
82/56 ปวส. สนผ. # 1708
01/03/56
81
81/56 ปวส. สอศ. # 1100
01/03/56
80
80/56 ค.ความร่วมมือผลิตกำลังคน สม. # 1394,1712
01/03/56
79
79/56 ปวส. สวพ. # 02-510-9552-4
01/03/56
78
78/56 ปวส. ศพก. # 1051
01/03/56
77
77/56 ปวส. สอ. # 1104-5
01/03/56
76
75/56 ปวส. สตอ. # 1804
01/03/56
75
74/56 ปวช.(โครงการเสริมสร้างคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็ก)
สตอ. # 1801
23/02/56
74
73/56 ปวส. ศพก. # 1054
23/02/56
73
72/56 ปวส. สม. # 1392
23/02/56
72
71/56 ปวช. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี. # 1013,1014
23/02/56
71
70/56 ปวส. ศทอ. # 1108
23/02/56
70
56/56 ปวช.(อุดหนุนรายได้ระหว่างเรียนฯ) สมอ. # 1504
22/02/56
69
59/56 ปวช.(ค.ลดปัญหาการออกกลางคันฯ) สตอ. # 1907
22/02/56