โอนจัดสรรในระบบ GFMIS

ติดต่อขอสำเนาใบโอนจัดสรรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของแต่ละผลผลิตโครงการ!!

Posted by Admin on August 09, 2013

โอนปีงบประมาณ 2556
Go to Page 1>2>3>4>5>6>7>> Page 6
ลำดับ
เลขที่
ใบโอน
ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน/
ผู้ที่รับผิดชอบ
เอกสารแนบ
/ง.241
วันที่โอน
214
213/56 ปวส. ศูนย์ ทวิภาคี # 1013
05/08/56
213
212/56 ปวส. สวพ. # 02-510-9552-4
05/08/56
212
211/56 ปวช. สตอ. # 1801
05/08/56
211
210/56 ปวส. ศพก. # 1051
05/08/56
210
209/56 ปวส. สมอ. # 1503
05/08/56
209
208/56 ปวส. สอ. # 1603, 1604
05/08/56
208
207/56 ปวช. ศพต. # 1901
30/07/56
207
206/56 ปวส. สมอ. # 1409
30/07/56
206
205/56 ปวช. สมอ.# 1512
01/08/56
205
204/56 ปวส. สอ. # 1802, 1803
01/08/56
204
203/56 ปวช. สสอ. # 02-509-3654-5 ต่อ 1201
01/08/56
203
202/56 ปวช. สนผ. # 1702
30/07/56
202
201/56 ปวส. สนผ. # 1702
01/08/56
201
200/56 ระยะสั้น ศพก. # 1051
26/07/56
200
199/56 ปวช. ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานฯ # 1591
26/07/56
199
198/56 ระยะสั้น สม. # 1393
26/07/56
198
197/56 คชจ.สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สนผ. # 1702 26/07/56
197
196/56 ปวช. สนผ. # 1318
25/07/56
196
195/56 ปวช. สอ. # 1009,1010
25/07/56
195
TKK4/56 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 สนผ. # 1702,1707
25/07/56
194
194/56 ปวช. ศูนย์เทคโนฯ # 02-409-4915
21/07/56
193
193/56 ปวช. สมอ. # 1409
21/07/56
192
191/56 ปวส. สนผ. # 1708
18/07/56
191
TKK3/56 TNN 2555 สนผ. # 1303
17/07/56
190
190/56 ปวช. สตอ. # 1013,1014
17/07/56
189
188/56 ปวส. สอ. # 1217
17/07/56
188
189/56 ปวช. สนผ. # 1702
16/07/56
187
187/56 ปวช. สมอ. # 1409
16/07/56
186
186/56 ปวช. สตอ. # 1910,1904
16/07/56
185
185/56 ปวส. สม. # 1306, 1317
16/07/56
184
184/56 ปวส. สอ. # 1603,1604
16/07/56
183
183/56 ปวช. สสอ. # 02-509-3654-5 ต่อ 1201
16/07/56
182
182/56 ปวช. ศพก. # 1054
16/07/56