ข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง

Posted by Admin on 20 Sebtember, 2011

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า (กค 0409.3/ว 237 ลงวันที่ 09 ก.ย. 53)
เรื่อง การบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณีมีค่าปรับสำหรับโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (กค 0409.3/ว 278 ลงวันที่ 9 ส.ค. 54)
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (กค 0406.6/ ว 82 ลงวันที่ 10 ส.ค. 54)
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (กค 0409.3/ว 304 ลงวันที่ 6 ก.ย. 54)
เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online (กค 0409.3/ว 310 ลงวันที่ 9 ก.ย. 54)