E-Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ GAQA  แนบเอกสาร 1. หนังสือสำนักอำนวยกา...
 
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แนบเอกสาร ...
 
รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร (แยกตามรหัส Z-bank) 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2. บั...
 
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ...
 
รายงานสรุปข้อมูลโอนเบิกจ่าย 62 พลาง (B7) แนบรายงาน..(htm)
 
อ่านข่าวทั้งหมด
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 TitleDescriptionModified Date
ต.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม256330/10/2563