E-Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
 
 
เรื่อง การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ GAQA  แนบเอกสาร 1. หนังสือสำนักอำนวยกา...
 
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แนบเอกสาร ...
 
รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร (แยกตามรหัส Z-bank) 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2. บั...
 
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ...
 
อ่านข่าวทั้งหมด
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 TitleDescriptionModified Date
มี.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 256425/3/2564
ก.พ. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256423/2/2564
ม.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 25641/2/2564
ธ.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256322/12/2563
พ.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256324/11/2563
ต.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม256330/10/2563