ประกาศข่าว

Posted by Admin on February 26, 2016

เรื่อง แนวปฎิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


เอกสารประกอบ (สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
1. ศธ 0601/1196 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. แนวปฎิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ตัวอย่างงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
4. แบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก.59-1)

เอกสารประกอบ (สำหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาในสังกัดฯ)
1. ศธ 0601/1197 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. แนวปฎิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ตัวอย่างงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
4. แบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก.59-1)

26 ก.พ. 59

เรื่อง การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ
ที่ ศธ 0601/630 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องฯ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนย์ต้นทุน 2000600010 - 2000600050
ศูนย์ต้นทุน 2000600051 - 2000600100
ศูนย์ต้นทุน 2000600101 - 2000600150
ศูนย์ต้นทุน 2000600151 - 2000600200
ศูนย์ต้นทุน 2000600201- 2000600250
ศูนย์ต้นทุน 2000600251 - 2000600300
ศูนย์ต้นทุน 2000600301 - 2000600350
ศูนย์ต้นทุน 2000600351 - 2000600400
ศูนย์ต้นทุน 2000600401 - 2000600450
ตัวอย่าง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

02 ก.พ. 59

แจ้งเรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

แนบ ที่  กค 0420.5/ว.397 ลว 19 ธันวาคม 2557 กรมบัญชีกลาง
(ดาวน์โหลด..)

12 ม.ค. 59

รหัสเบิกงบบุคลากร งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559

(ดาวน์โหลด...)

14 ต.ค. 58

รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(ดาวน์โหลด...)

05 ต.ค. 58

รายการพักสินทรัพย์คงค้างประจำเดือน มิถุนายน 2558
ให้สถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสารแนบ แล้วทำการตรวจสอบพักสินทรัพย์แต่ละรายการ สถานศึกษาใดมีรายการพักสินทรัพย์ ให้ดำเนินการล้างพักสินทรัพย์ตามขั้นตอนให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อมายัง GFMIS สอศ.
เอกสารแนบ (พักสินทรัพย์คงค้าง มิถุนายน 2558)

01 ก.ค. 58

 

เรื่อง เอกสารประกอบการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน ด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ให้กับบุคลากร ที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

เอกสารประกอบการอบรม (ดาวน์โหลด gfmis1)
ระบบเบิกจ่าย
ระบบงบประมาณ
ระบบบัญชีแยกประเภท

เอกสารประกอบการอบรม (ดาวน์โหลด gfmis2)
เงิน undo
เงินรายได้สถานศึกษา
เบิกเกินส่งคืน
การตรวจสอบบัญชี
ระบบรับและนำส่ง
ลูกหนี้เงินยืมราชการ

เอกสารประกอบการอบรม (ดาวน์โหลด gfmis3)
แนวทางการล้างบัญชีพักสินทรัพย์
การโอนสินทรัพย์งานระหว่างทำเป็นสินทรัพย์
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
การล้างบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างปีเก่า
คู่มือสินทรัพย์ ผ่าน web online
วิธีการเรียกรายงานแยกประเภท
คำถามที่พบบ่อยในการล้างบัญชี

30 มิ.ย. 58

 

เรื่อง รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ดาวโหลดเอกสารแนบ...

08 เม.ย. 58

เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย เพื่อใช้บันทึกในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...(ที่ ศธ 0601/1231 ลว 27 กุมพาพันธ์ 2558)

อ้างถึง
1. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว293 ลว 9 ตุลาคม 2557
2. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/04296 ลว 3 กุมพาพันธ์ 2558

สิ่งที่แนบมาด้วย
1. แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. วิธีการบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS

03 มี.ค. 58

รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด

03 ก.พ. 58

 

การกำหนดวันที่และวิธีการปฎิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
ดาวน์โหลด..

06 ม.ค. 58

 

แนวปฎิบัติการล้างบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างของปีเก่า ผ่านระบบ GFMIS Web Online
ศธ 0601/4878 ลว 20 พฤศจิการยน 2557
คู่มือแนวปฎิบัติฯ... (แก้ไข)

06 ม.ค. 58