แนวปฎิบัติ...

***แนวปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่ได้รับ อนุมัติ และ ไม่อนุมัติ ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน***

อ้างถึง
1. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 83 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
2. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 108 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555

รายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555 ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
-ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและหรือเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของ
เดือนธันวาคม 2555

รายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552-2554 ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
-ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและหรือเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2556

**รายการที่ยังไม่อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน**
1.หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2555 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
   ให้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ อาทิเช่น บันทึกขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกาศสอบราคา/e-Auction ผลการพิจารณา ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ฯลฯ เป็นต้น (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2.รายการนอกเหนือจากข้อ 1 ให้จัดส่งข้อมูลโดยชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2555

ขอให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขออนุมัติ มายังสำนักอำนวยการ ทางไปรษณีย์
(สำนักอำนวยการต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2555)

วิธีการจัดส่งข้อมูล

จ่าหน้าซองถึง
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS ของสอศ.
ส่วนการคลังและพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300