ประกาศข่าว

DNNArticle
Category
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของ สอศ.
Created by gfmisadmin on 17/6/2563 10:06:40

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ... Read More..


เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Created by on 16/9/2563 9:46:48

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แนบเอกสาร ... Read More..


ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ตามรหัส Z-bank)
Created by on 22/7/2563 14:24:06

รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร (แยกตามรหัส Z-bank) 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2. บั... Read More..


รายงานสรุปข้อมูลโอนเบิกจ่าย 62 พลาง (B7)
Created by gfmisadmin on 30/3/2563 10:13:55

รายงานสรุปข้อมูลโอนเบิกจ่าย 62 พลาง (B7) แนบรายงาน..(htm) Read More..


การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563
Created by gfmisadmin on 24/3/2563 9:08:11

เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563 Read More..


รายละเอียดเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน (ฺB7)
Created by gfmisadmin on 17/3/2563 9:13:48

รายละเอียดเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน (B7) รายการขอเบิกผลักส่ง (งบกลาง) Read More..


เงินอุดหนุน รหัสบัญชีย่อยประจำปีงบประมาณ 2563
Created by gfmisadmin on 17/3/2563 8:16:30

รหัสบัญชีย่อย เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2563 Read More..


รหัสงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ใช้รหัสงบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
Created by gfmisadmin on 11/3/2563 15:38:06

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพล... Read More..


โครงสร้างรหัสงบประมาณ ปี 2563
Created by gfmisadmin on 11/3/2563 15:22:20

โครงสร้างรหัสงบประมาณ ปี 2563 Read More..


การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ สอศ.
Created by gfmisadmin on 6/1/2563 10:31:23

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการก... Read More..


ซักซ้อมการจัดส่งแบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Created by on 22/10/2562 10:05:00

เรื่อง ซักซ้อมการจัดส่งแบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... Read More..


การล้างพักบัญชีสินทรัพย์ที่มียอดคงค้างในงบทดลอง
Created by gfmisadmin on 1/8/2562 11:24:06

เรื่อง การล้างพักบัญชีสินทรัพย์ที่มียอดคงค้างในงบทดลอง แนบเอกสาร 1. หนังสือสำนัก... Read More..


การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Created by gfmisadmin on 21/5/2562 14:33:10

การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนบเอกสาร  1. หนังสือส... Read More..


ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องที่ไม่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 2562
Created by gfmisadmin on 10/4/2562 11:49:58

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องที่ไม่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนรา... Read More..


การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (ส่วนกลาง)
Created by on 1/4/2562 13:49:57

การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำต้นทุ... Read More..