E-Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ...
 
รายงานสรุปข้อมูลโอนเบิกจ่าย 62 พลาง (B7) แนบรายงาน..(htm)
 
เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563
 
รายละเอียดเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน (B7) รายการขอเบิกผลักส่ง (งบกลาง)
 
รหัสบัญชีย่อย เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2563
 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพล...
 
อ่านข่าวทั้งหมด
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
 TitleDescriptionModified Date
มิ.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 256323/6/2563
พ.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 256326/5/2563
เม.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 256326/5/2563
มี.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 256324/3/2563
ก.พ.63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25632/3/2563
ม.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 256331/1/2563
ธ.ค. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256224/12/2562
พ.ย.62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256222/11/2562
ต.ค.62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 25621/11/2562