E-Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร (แยกตามรหัส Z-bank) 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2. บั...
 
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ...
 
รายงานสรุปข้อมูลโอนเบิกจ่าย 62 พลาง (B7) แนบรายงาน..(htm)
 
เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563
 
รายละเอียดเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน (B7) รายการขอเบิกผลักส่ง (งบกลาง)
 
รหัสบัญชีย่อย เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2563
 
อ่านข่าวทั้งหมด
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
 TitleDescriptionModified Date
ก.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 256323/7/2563
มิ.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 256323/6/2563
พ.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 256326/5/2563
เม.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 256326/5/2563
มี.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 256324/3/2563
ก.พ.63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25632/3/2563
ม.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 256331/1/2563
ธ.ค. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256224/12/2562
พ.ย.62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256222/11/2562
ต.ค.62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 25621/11/2562