โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562

 TitleDescriptionClicks
ใบโอนที่ 224/62โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลฯ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 25/09/6338
ใบโอนที่ 223/62ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1408**โอนวันที่ 25/09/6329
ใบโอนที่ 327/62ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ 02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 27/09/62220
ใบโอนที่ 326/62โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 27/09/62133
ใบโอนที่ 312/62โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เหลือจ่าย)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 24/09/62295
ใบโอนที่ 325/62กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/09/62378
ใบโอนที่ 324/62โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 26/09/62258
ใบโอนที่ 323/62โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 26/09/62196
ใบโอนที่ 322/62โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Famer**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 26/09/62158
ใบโอนที่ 321/62สนับสนุนกิจกรรมทุนอุดหนุนนักเรียนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 26/09/62128
ใบโอนที่ 320/62แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนดครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 26/09/62177
ใบโอนที่ 319/62โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 26/09/62160
ใบโอนที่ 318/62โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธุ์ R**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 26/09/62207
ใบโอนที่ 317/62โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ่(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0**ผู้รับผิดชอบ ศปส.3500**โอนวันที่ 26/09/62172
ใบโอนที่ 316/62แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/09/62132
ใบโอนที่ 315/62แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนพัมนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 26/09/62146
ใบโอนที่ 314/62โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5005**โอนวันที่ 25/09/62228
ใบโอนที่ 313/62สนับสนุนการดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611,1411**โอนวันที่ 23/09/62309
ใบโอนที่ 311/62โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 23/09/62476
ใบโอนที่ 310/62โครงการอาชีวะต้านยาเสพติดภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 19/09/62395
ใบโอนที่ 309/62โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ R-Radio Network (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-4 ต่อ 22**โอนวันที่ 18/09/62209
ใบโอนที่ 308/62ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 18/09/62202
ใบโอนที่ 307/62โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 18/09/62331
ใบโอนที่ 306/62โครงการอาชีวะ (พระดาบส) งวดที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 18/09/62157
ใบโอนที่ 305/62โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 17/09/62319
ใบโอนที่ 304/62โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 17/09/62188
ใบโอนที่ 303/62โครงการประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการญี่ปุ่น**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5005**โอนวันที่ 17/09/62138
ใบโอนที่ 295/62ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1408,1616**โอนวันที่ 16/09/62248
ใบโอนที่ 302/62ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/09/62183
ใบโอนที่ 301/62งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจ่ายอื่น คืนไว้ที่ส่วนกลางและกลับมาตั้งจ่ายที่สำนักอำนวยการ0
ใบโอนที่ 300/62โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ในสังกัด สอศ.**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#3333**โอนวันที่ 11/09/62210
ใบโอนที่ 299/62การพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน ในมาตรฐานระดับสากล**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 11/09/62157
ใบโอนที่ 298/62การดำเนินการฝึกภาคปฎิบัตินักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนจากสถานการณ์จริง**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 11/09/62173
ใบโอนที่ 297/62 (2)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 11/09/62134
ใบโอนที่ 297/62 (1)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 11/09/62143
ใบโอนที่ 296/62 (5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/09/62275
ใบโอนที่ 296/62 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/09/62245
ใบโอนที่ 296/62 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/09/62236
ใบโอนที่ 296/62 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/09/62235
ใบโอนที่ 296/62 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/09/62282
ใบโอนที่ 294/62โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 10/09/62344
ใบโอนที่ 293/62โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งวดที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 10/09/62537
ใบโอนที่ 292/62เงินสมทบกองทุนประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 10/09/62396
ใบโอนที่ 291/62โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน ประจำปี 2562 งวดที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 10/09/62217
ใบโอนที่ 290/62โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 06/09/62594
ใบโอนที่ 289/62โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 06/09/62379
ใบโอนที่ 288/62โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562(งวดที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/62464
ใบโอนที่ 284/62กิจกรรมที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/62623
ใบโอนที่ 284/62เพื่อใช้ในการดำเนินงาน/กิจกรรม ที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/62623
ใบโอนที่ 287/62ค.ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวน ปรับปรุงแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/62207
ใบโอนที่ 286/62โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/62250
ใบโอนที่ 285/62ค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติม (เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ)**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 06/09/62262
ใบโอนที่ 283/62โครงการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1101**โอนวันที่ 06/09/62252
ใบโอนที่ 282/62การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนฝึกอบรม**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1214**โอนวันที่ 06/09/62172
ใบโอนที่ 281/62โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการของแต่ละสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 06/09/62246
ใบโอนที่ 280/62โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 06/09/62210
ใบโอนที่ 279/62 (2)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 06/09/62187
ใบโอนที่ 279/62 (1)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 06/09/62169
ใบโอนที่ 278/62โครงการส่งเสริมพัมนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ**ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 06/09/62202
ใบโอนที่ 277/62งบดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ ประจำปี 2562 ของสำนักงานบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/62203
ใบโอนที่ 276/62โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) ครั้งที่ 4 **ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 06/09/62247
ใบโอนที่ 275/62คชจ.ดำเนินงานจัดสร้างต้นแบบเรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงและค่าวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับต้นแบบเรือเก็บผักตบชวาบบสายพานลำเลียงแบบอัดก้อน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/09/62144
ใบโอนที่ 274/62คชจ.สนับสนุนในการดำเนินงานจัดเก็บเครื่องกลเติมอากาศ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/09/62164
ใบโอนที่ 273/62โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มประสบการณ์สำหรับผู้เรียนภายใต้โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 06/09/62197
ใบโอนที่ 272/62โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 06/09/62167
ใบโอนที่ 271/62สมทบจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/09/62149
ใบโอนที่ 270/62โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 06/09/62219
ใบโอนที่ 269/62ค่าเช่าบ้าน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/09/62199
ใบโอนที่ 268/62โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 06/09/62142
ใบโอนที่ 267/62โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3337**โอนวันที่ 27/08/62523
ใบโอนที่ 266/62โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพิ่มเติม**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1211**โอนวันที่ 27/08/62368
ใบโอนที่ 265/62โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี **ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 27/08/62323
ใบโอนที่ 264/62โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 27/08/62350
ใบโอนที่ 263/62โครงการลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 27/08/62239
ใบโอนที่ 259/62ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจทดลองฯ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) สอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุและตรวจสอบการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 27/08/62184
ใบโอนที่ 258/62โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัด สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 27/08/62188
ใบโอนที่ 257/62การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงศึกษาธิการ**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 27/08/62226
ใบโอนที่ 256/62โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5 **ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-281-1976**โอนวันที่ 27/08/62251
ใบโอนที่ 255/62โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 27/08/62175
ใบโอนที่ 254/62โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 27/08/62299
ใบโอนที่ 253/62โครงการอาชีวะ (พระดาบส)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 27/08/62145
ใบโอนที่ 252/62จ่ายคืนเงินค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง 5 ราย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 27/08/62119
ใบโอนที่ 262/62โครงการจัดการศึกาาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 22/08/62419
ใบโอนที่ 261/62โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 22/08/62252
ใบโอนที่ 260/62โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการของแต่ละสถานศึกษา ประจำปี 2562**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 22/08/62259
ใบโอนที่ 251/62การดำเนินงาน/กิจกรรม ที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 20/08/62485
ใบโอนที่ 250/62การดำเนินงาน/กิจกรรม ที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 20/08/62388
ใบโอนที่ 249/62โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Training)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1301**โอนวันที่ 20/08/62255
ใบโอนที่ 248/62เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลให้แก่นายวงศกร วราห์บัณฑูรวิทย์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 19/08/62155
ใบโอนที่ 247/62โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษารัฐ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 19/08/62400
ใบโอนที่ 246/62โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 19/08/62134
ใบโอนที่ 245/62เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลให้แก่บริษัท เอสวี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 19/08/62137
ใบโอนที่ 244/62โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 102**โอนวันที่ 08/08/62343
ใบโอนที่ 243/62โครงการบริการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 08/08/62398
ใบโอนที่ 242/62งบดำเนินงาน ของ สนผ.และ สอ.#ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 02/08/62424
ใบโอนที่ 241/62โครงการณรงรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 02/08/62582
ใบโอนที่ 240/62โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้**ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 02/08/62289
ใบโอนที่ 239/62โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 4**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 02/08/62327
ใบโอนที่ 238/62โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลักฯ ครั้งที่ 4**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 01/08/62411
ใบโอนที่ 237/62งบดำเนินงาน ตามจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2562 (งวดที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 30/07/62621
ใบโอนที่ 236/62ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 30/07/62303
ใบโอนที่ 235/62โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3337**โอนวันที่ 23/07/62519
ใบโอนที่ 234/62โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 23/07/62334
ใบโอนที่ 233/62แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1408**โอนวันที่ 18/07/62454
ใบโอนที่ 232/62โครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สอศ. และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#02-282-2548 ต่อ 1409**โอนวันที่ 18/07/62305
ใบโอนที่ 231/62โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 18/07/62392
ใบโอนที่ 230/62โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 18/07/62266
ใบโอนที่ 229/62ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนงบประมาณเตรียมความพร้อมในการเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/07/62233
ใบโอนที่ 228/62การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/07/62285
ใบโอนที่ 227/62โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 **ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 11/07/62226
ใบโอนที่ 226/62โครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" และ "คนดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2556**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1210**โอนวันที่ 11/07/62274
ใบโอนที่ 225/62โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5013**โอนวันที่ 11/07/62463
ใบโอนที่ 224/62โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 03/07/62422
ใบโอนที่ 223/62โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา (ครั้งที่ 4)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 03/07/62361
ใบโอนที่ 222/62โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1101 **โอนวันที่ 03/07/62243
ใบโอนที่ 221/62โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 03/07/62244
ใบโอนที่ 220/62การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปเชิงสารคดี เรื่อง "ทักษะเชิงช่าง สร้างคนมืออาชีพ"**ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 3011**โอนวันที่ 01/07/62228
ใบโอนที่ 219/62โครงการผลิตพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 01/07/62333
ใบโอนที่ 218/62โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562**ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 01/07/62282
ใบโอนที่ 217/62โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1101**โอนวันที่ 28/06/62363
ใบโอนที่ 216/62เพื่อดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 25/06/62260
ใบโอนที่ 215/62โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 25/06/62236
ใบโอนที่ 214/62โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 **ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 25/06/62440
ใบโอนที่ 213/62โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 20/06/62346
ใบโอนที่ 212/62โครงการประชุมสัมมนา อ.กรอ.อศ. เรื่อง เทคโนโลยี 4.0 กับการเชื่อมโยง อ.กรอ.อศ. ต่อการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 19/06/62292
ใบโอนที่ 211/62โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้**ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 17/06/62491
ใบโอนที่ 210/62โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1220**โอนวันที่ 17/06/62371
ใบโอนที่ 209/62โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 17/06/62272
ใบโอนที่ 208/62โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 17/06/62291
ใบโอนที่ 207/62ค.พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 62**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 17/06/62275
ใบโอนที่ 206/62คชจ.โครงการปฎิบัติการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินผลตามตัวชี้วัดฯ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา(เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611,1411**โอนวันที่ 17/06/62221
ใบโอนที่ 205/62กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 17/06/62259
ใบโอนที่ 204/62โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 13/06/62589
ใบโอนที่ 203/62การชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี 2562 วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ (CPSC)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 07/06/62159
ใบโอนที่ 199/62 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/06/62580
ใบโอนที่ 199/62 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/06/62433
ใบโอนที่ 199/62 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/06/62466
ใบโอนที่ 199/62 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/06/62508
ใบโอนที่ 202/62โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา งวดที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 05/06/62335
ใบโอนที่ 201/62สนับสนุนคชจ. ดำเนินการตรวจสอบซ่อมและบำรุงรักษารักษาเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โครงการจิตอาสา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 253**โอนวันที่ 05/06/62230
ใบโอนที่ 200/62โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed.)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 05/06/62286
ใบโอนที่ 198/62โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 05/06/62158
ใบโอนที่ 197/62 (3)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 05/06/62151
ใบโอนที่ 197/62 (2)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 05/06/62154
ใบโอนที่ 197/62 (1)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 05/06/62171
ใบโอนที่ 196/62ค.ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปองค์ความรู้จากการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการฯ (ครั้งที่ 7)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-943-6020**โอนวันที่ 04/06/62216
ใบโอนที่ 195/62โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 04/06/62272
ใบโอนที่ 194/62โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) เรื่องการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 04/06/62226
ใบโอนที่ 193/62โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษายุค 4.0 แบบครบวงจร เพื่อการพัฒนาแรงงานฝีมือยุคใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 04/06/62177
ใบโอนที่ 192/62งบดำเนินงาน ตามภาระงานประจำของหน่วยงานภายใน สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 30/05/62 216
ใบโอนที่ 191/62โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 7**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 30/05/62182
ใบโอนที่ 190/62โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 26/05/62416
ใบโอนที่ 189/62โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1112**โอนวันที่ 29/05/62356
ใบโอนที่ 188/62โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1411**โอนวันที่ 27/05/62341
ใบโอนที่ 187/62โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1411**โอนวันที่ 27/05/62290
ใบโอนที่ 186/62ค.พัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 27/05/62285
ใบโอนที่ 185/62โครงการจ้างครูวิชาชีพทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 27/05/62341
ใบโอนที่ 184/62งบดำเนินงาน ศทอ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 24/05/62255
ใบโอนที่ 183/62โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักฯ**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 24/05/62352
ใบโอนที่ 182/62โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาประเทศไทย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 23/05/62275
ใบโอนที่ 181/62โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1211**โอนวันที่ 23/05/62401
ใบโอนที่ 180/62โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน **ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 23/05/62208
ใบโอนที่ 179/62ค่าครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายขนาด 24 ช่อง ศทอ.**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913**โอนวันที่ 22/05/62150
ใบโอนที่ 178/62โครงการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4020,4000**โอนวันที่ 22/05/62158
ใบโอนที่ 177/62ดำเนินงาน/กิจกรรม ที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 14/05/62590
ใบโอนที่ 176/62ค่าครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายขนาด 84 ช่องของ ศทอ.**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913**โอนวันที่ 14/05/62272
ใบโอนที่ 175/62โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 14/05/62778
ใบโอนที่ 174/62เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองระยอง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 14/05/62175
ใบโอนที่ 173/62โครงการอาชีวะพัฒนา**ผู้รับผิดชอบ สม.#1317**โอนวันที่ 13/05/62463
ใบโอนที่ 172/62โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1320**โอนวันที่ 13/05/62499
ใบโอนที่ 171/62โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี**ผู้รับผิดชอบ ศอศท.#2200**โอนวันที่ 13/05/62885
ใบโอนที่ 170/62โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 08/05/62880
ใบโอนที่ 169/62ค.ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ. 2562-2565)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 30/04/62546
ใบโอนที่ 168/62โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/หน่วย/ศูนย์ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปประเทศผ่านระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMESCR)**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4020**โอนวันที่ 29/04/62443
ใบโอนที่ 167/62โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4020**โอนวันที่ 29/4/62832
ใบโอนที่ 166/62โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกาาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 23/07/62397
ใบโอนที่ 165/62โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 23/04/62686
ใบโอนที่ 164/62โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-15 ต่อ 32**โอนวันที่ 22/04/62470
ใบโอนที่ 163/62โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 62 (ค่าสาธารณูปโภค)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3100**โอนวันที่ 18/04/62708
ใบโอนที่ 162/62 (2)โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)**สนผ.#3100**โอนวันที่ 18/04/62611
ใบโอนที่ 162/62 (1)โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)**สนผ.#3100**โอนวันที่ 18/04/62604
ใบโอนที่ 161/62โอนจัดสรรรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมาย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3100**โอนวันที่ 18/04/62326
ใบโอนที่ 160/62โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ **ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 18/04/62389
ใบโอนที่ 159/62โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 26/04/62311
ใบโอนที่ 158/62ค.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ**ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 18/04/62273
ใบโอนที่ 157/62ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 18/04/62409
ใบโอนที่ 156/62สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 10/04/62675
ใบโอนที่ 155/62โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 10/04/62418
ใบโอนที่ 154/62โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 10/04/62418
ใบโอนที่ 153/62โครงการชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 10/04/62315
ใบโอนที่ 152/62กิจกรรมลูกเสืออาชีวะต้านยาเสพติดภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 10/04/62335
ใบโอนที่ 151/62ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และคชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงปม.62 งวดที่ 2 เม.ย.-ก.ย. 62**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 10/04/62174
ใบโอนที่ 150/62เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 111274
ใบโอนที่ 149/62ค.ผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212466
ใบโอนที่ 148/62โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 09/04/62782
ใบโอนที่ 147/62เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 09/04/62142
ใบโอนที่ 146/62ค.ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 09/04/62229
ใบโอนที่ 145/62โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 04/04/62493
ใบโอนที่ 144/62แก้ไขใบโอน 122/62**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 04/04/62293
ใบโอนที่ 143/62โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 04/04/62263
ใบโอนที่ 142/62ค.พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ครั้งที่ 4**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 04/04/62472
ใบโอนที่ 141/62ค.พัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ตามภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 04/04/62156
งบกลาง 1/62เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาฯ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 28/03/62304
ใบโอนที่ 140/62โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 28/03/62315
ใบโอนที่ 139/62โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**ผู้รับผิดชอบ 28/03/62194
ใบโอนที่ 138/62สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา(เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1104**โอนวันที่ 28/03/62415
ใบโอนที่ 137/62โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1320**โอนวันที่ 27/03/62553
ใบโอนที่ 136/62โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (งวดที่ 1)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 27/03/62417
ใบโอนที่ 135/62เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลให้แก่ นายสืบสวัสดิ์ (ช่างสืบ) มะลิซ้อน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 27/03/62159
ใบโอนที่ 134/62โครงการยกระดับมาตฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 27/03/62373
ใบโอนที่ 133/62โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตฐานการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 27/03/62328
ใบโอนที่ 132/62โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ. 2562-2565)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 25/03/62395
ใบโอนที่ 131/62โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ **ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1615**โอนวันที่ 22/03/62342
ใบโอนที่ 130/62โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและวิชาชีพเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 19/03/62380
ใบโอนที่ 129/62ชำระหนี้ตามคำพิพากษาเพิ่มเติมให้แก่ บริษัท ปาล์มคอน จำกัด**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 18/03/62186
ใบโอนที่ 128/62โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 18/03/62593
ใบโอนที่ 127/62ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 2 ปี 2562**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 15/03/62480
ใบโอนที่ 126/62โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 15/03/62295
ใบโอนที่ 125/62ค.ผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 13/03/62390
ใบโอนที่ 124/62งบดำเนินงาน งวดที่ 2 ป.ตรี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/03/62356
ใบโอนที่ 123/62โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5013**โอนวันที่ 13/03/62369
ใบโอนที่ 122/62ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/03/62645
ใบโอนที่ 119/62โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธุ์ R**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 11/03/62245
ใบโอนที่ 121/62ค.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 18/03/62373
ใบโอนที่ 120/62ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.คอนแทรค กรุ๊ป และห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กนิษฐ์การโยธา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/03/62210
ใบโอนที่ 118/62ค.ประชุมเตรียมจัดงาน "มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 05/03/62308
ใบโอนที่ 117/62โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology ) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 **ผู้รับผิดชอบ ศปส.#02-509-0842**โอนวันที่ 05/02/62421
ใบโอนที่ 116/62โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน **ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 28/02/62281
ใบโอนที่ 115/62โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ R-Radio Network**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-4 ต่อ 22**โอนวันที่ 27/02/62220
ใบโอนที่ 114/62กิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 27/02/62184
ใบโอนที่ 113/62โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 27/02/62573
ใบโอนที่ 112/62โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 20/02/62378
ใบโอนที่ 111/62การดำเนินงาน/กิจกรรม ที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 18/02/62438
ใบโอนที่ 110/62โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2562**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 18/02/62440
ใบโอนที่ 109/62โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 18/02/62383
ใบโอนที่ 108/62โครงการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 14/02/62378
ใบโอนที่ 107/62สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายการจัดงาน "อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้"**ผู้รับผิดชอบ สพต.#3400**โอนวันที่ 11/02/62275
ใบโอนที่ 106๋/62โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 11/02/62830
ใบโอนที่ 105/62โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/02/62225
ใบโอนที่ 104/62โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 11/02/62248
ใบโอนที่ 103/62โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3643-5 ต่อ 1102**โอนวันที่ 07/02/62446
ใบโอนที่ 102/62โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 08/02/62290
ใบโอนที่ 101/62โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 4 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 07/02/62704
ใบโอนที่ 100/62โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 07/02/62337
ใบโอนที่ 99/62โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/02/62286
ใบโอนที่ 98/62การบูรณาการระหว่าง สอศ.และ สำนักงาน กศน.ในการฝึกอบรมทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/02/62275
ใบโอนที่ 97/62โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 01/02/62541
ใบโอนที่ 96/62โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-15 ต่อ 32**โอนวันที่ 01/02/62332
ใบโอนที่ 95/62โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 01/02/62322
ใบโอนที่ 94/62งบดำเนินงาน ตามภาระงานประจำปี ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 01/02/62518
ใบโอนที่ 93/62โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 30/01/62462
ใบโอนที่ 92/62โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ครั้งที่ 2 **ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 30/01/62811
ใบโอนที่ 91/62โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 30/01/62373
ใบโอนที่ 90/62โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-026-5555 ต่อ 3337**โอนวันที่ 30/01/62401
ใบโอนที่ 89/62ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 30/01/62487
ใบโอนที่ 88/62โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน ฯ กิจกรรมย่อยที่ 1 ชุมนุมวิชาการ "ความรู้ คู่คุณธรรม"**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 29/01/62262
ใบโอนที่ 87/62โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 **โอนวันที่ 29/01/62435
ใบโอนที่ 86/62โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 23/01/62529
ใบโอนที่ 85/62โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 23/01/62708
ใบโอนที่ 84/62โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้**ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 23/01/62411
ใบโอนที่ 83/62โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 21/01/62558
ใบโอนที่ 82/62โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักฯ**ผู้รับผิดชอบ สม.#1383**โอนวันที่ 21/01/62430
ใบโอนที่ 81/62โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 21/01/62218
ใบโอนที่ 80/62โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-15 ต่อ 32**โอนวันที่ 21/01/62179
ใบโอนที่ 79/62โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#3333**โอนวันที่ 21/01/62446
ใบโอนที่ 78/62โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 18/01/62374
ใบโอนที่ 77/62โครงการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา **ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 18/01/62333
ใบโอนที่ 76/62โครงการป้องกันละแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธ์ R**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 18/01/62302
ใบโอนที่ 75/62โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1411**โอนวันที่ 18/01/62544
ใบโอนที่ 74/62โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1411**๋โอนวันที่ 18/01/62677
ใบโอนที่ 73/62โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาลภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สพก.#5200**โอนวันที่ 18/01/62348
ใบโอนที่ 72/62สนับสนุนทักษะปฎิบัติด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1112**โอนวันที่ 18/01/62159
ใบโอนที่ 71/62เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 16/01/62321
ใบโอนที่ 70/62ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/01/62398
ใบโอนที่ 69/62ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/01/62508
ใบโอนที่ 68/62โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 14/01/62314
ใบโอนที่ 67/62ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลให้แก่บริษัท สยามไพล์ จำกัด**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/01/62200
ใบโอนที่ 66/62โครงการอาชีวศึกาามาตรฐานสากล**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 11/01/62299
ใบโอนที่ 65/62ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 04/01/62599
ใบโอนที่ 64/62เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1104**โอนวันที่ 04/02/62544
ใบโอนที่ 63/62โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 10**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 04/01/62252
ใบโอนที่ 62/62โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 04/01/62235
ใบโอนที่ 61/62โครงการอาชีวะ (พระดาบส)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1503**โอนวันที่ 04/01/62265
ใบโอนที่ 60/62โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Famer ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 04/01/62234
ใบโอนที่ 59/62โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 04/01/62234
ใบโอนที่ 58/62เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 04/01/62376
ใบโอนที่ 57/62โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 28/12/61811
ใบโอนที่ 56/62โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 8**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 109**โอนวันที่ 27/12/61273
ใบโอนที่ 34/62ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลเพิ่มเติม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 28/11/61149
ใบโอนที่ 53/62 (3)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 24/12/61206
ใบโอนที่ 53/62 (2)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 24/12/61186
ใบโอนที่ 53/62 (1)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 24/12/61243
ใบโอนที่ 55/62จ่ายคืนค่าปรับให้กับผู้รับจ้างรายบริษัท เชียงใหม่พงษธร แม่ริม จำกัด**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 24/12/61170
ใบโอนที่ 54/62งบดำเนินงาน โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ของ สอศ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 24/12/61357
ใบโอนที่ 52/62Fix it Center**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 24/12/61818
ใบโอนที่ 51/62งบดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1103**โอนวันที่ 21/12/61655
ใบโอนที่ 50/62 (3)งบอุดหนุน โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 19/12/61719
ใบโอนที่ 50/62 (2)งบอุดหนุน โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 19/12/61669
ใบโอนที่ 50/62 (1)งบอุดหนุน โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 19/12/61827
ใบโอนที่ 49/62โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 14/12/61229
ใบโอนที่ 48/62โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา**สมอ.#5007**โอนวันที่ 14/12/61368
ใบโอนที่ 47/62โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)**สนผ.#1320**โอนวันที่ 14/12/61527
ใบโอนที่ 46/62ค.เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและวิชาชีพ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 13/12/61269
ใบโอนที่ 45/62โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 13/12/61266
ใบโอนที่ 44/62โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา**สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 12/12/61358
ใบโอนที่ 43/62โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 12/12/61171
ใบโอนที่ 42/62ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/12/61320
ใบโอนที่ 41/62งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/12/61422
ใบโอนที่ 40/62โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 1)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 12/12/61253
ใบโอนที่ 39/62โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 12/12/61336
ใบโอนที่ 38/62โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 05/12/61787
ใบโอนที่ 37/62งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 29/11/61735
ใบโอนที่ 36/62โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 27/11/61711
ใบโอนที่ 35/62คชจ.ในการดำเนินงานประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ฯ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 27/11/61250
ใบโอนที่ 33/62แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนจากการโอนจัดสรรฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 2562**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 27/11/61711
ใบโอนที่ 32/62โครงการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูชาวภูฎาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 26/11/61279
ใบโอนที่ 31/62โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1615**โอนวันที่ 22/11/61338
ใบโอนที่ 30/62ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 23/11/61234
ใบโอนที่ 29/62โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (Big Data System)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 23/11/61335
ใบโอนที่ 28/62โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 21/11/61412
ใบโอนที่ 27/62สนับสนุนทักษะปฎิบัติด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1112**โอนวันที่ 20/11/61254
ใบโอนที่ 26/62งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (รายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตาม ภาระผูกพันตามกฎหมาย)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 20/11/61822
ใบโอนที่ 25/62 (2)งบดำเนินงาน ครั้งที่ 3 (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 20/11/611189
ใบโอนที่ 25/62 (1)งบดำเนินงาน ครั้งที่ 3 (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 20/11/611336
ใบโอนที่ 24/62งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (ค่าสาธารณูปโภค)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 20/11/611329
ใบโอนที่ 23/62โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงปม.2562 **ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-281-5555 ต่อ 1108**โอนวันที่ 19/11/61608
ใบโอนที่ 22/62โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-15 ต่อ 32**โอนวันที่ 19/11/61326
ใบโอนที่ 21/62โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 19/11/61216
ใบโอนที่ 20/62เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/11/61210
ใบโอนที่ 19/62คชจ.ในการดำเนินโครงการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 8/11/61271
ใบโอนที่ 16/62 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 8/11/61602
ใบโอนที่ 16/62 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 8/11/61690
ใบโอนที่ 16/62 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 8/11/61725
ใบโอนที่ 15/62 (5)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงปม.2562 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/11/61717
ใบโอนที่ 15/62 (4)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงปม.2562 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/11/61645
ใบโอนที่ 15/62 (3)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงปม.2562 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/11/61644
ใบโอนที่ 15/62 (2)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงปม.2562 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/11/61754
ใบโอนที่ 15/62 (1)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงปม.2562 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/11/61934
ใบโอนที่ 18/62ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4919**โอนวันที่ 06/11/61330
ใบโอนที่ 17/62ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่าง สอศ.และ กศน.ในการฝึกอบรมทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/11/61553
ใบโอนที่ 14/62ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2562 งวด 1 **ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 06/11/61127
ใบโอนที่ 13/62สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1103**โอนวันที่ 06/11/61838
ใบโอนที่ 12/62โครงการฝึกอบรม In-Country Program ประจำปี 2562 ร่วมกับ CPSC**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 05/11/61328
ใบโอนที่ 11/62ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/11/61870
ใบโอนที่ 6/62เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 29/10/61575
ใบโอนที่ 10/62ค่าเช่าทรัพย์สิน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 25/10/61420
ใบโอนที่ 9/62ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 25/10/611007
ใบโอนที่ 8/62ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 25/10/61374
ใบโอนที่ 7/62ค่าเช่าบ้าน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 25/10/61444
ใบโอนที่ 5/62ค.ประชุมเชิงปฎิบัติการการบูรณาการระหว่างสอศ.และ กศน. ในการฝึกอบรมทักษะอาชีพในเขตพัฒนาภาคตะวันออก**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 25/10/61361
ใบโอนที่ 4/62ค่าจ้างเหมาเชื่อมโยงบูรณาการเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการสารสนเทศ (NEdNet)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-14 ต่อ 32**โอนวันที่ 22/10/61432
ใบโอนที่ 3/62ค่าจ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมการให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 77 จังหวัด**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-14 ต่อ 32**โอนวันที่ 22/10/61611
ใบโอนที่ 2/62งบดำเนินงาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 22/10/611697
ใบโอนที่ 1/62ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ กจ.1#1408**โอนวันที่ 16/10/611660