โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564

 TitleDescriptionClicks
ใบโอนที่ 108/64ภาระงานประจำของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/04/64139
ใบโอนที่ 107/64ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/04/6478
ใบโอนที่ 106/64คชจ.ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ สังกัด สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/04/6486
ใบโอนที่ 105/64โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 29/03/64214
ใบโอนที่ 104/64โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 24/03/64166
ใบโอนที่ 103/64โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5011**โอนวันที่ 17/03/64168
ใบโอนที่ 102/64โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐาน (RBL)**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#121**โอนวันที่ 17/03/64155
ใบโอนที่ 101/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้าง รายการปรับปรุงถนน วษท.ลำพูน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/03/64129
ใบโอนที่ 100/64โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 15/03/64236
ใบโอนที่ 99/64โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาด้านการเกษตรและประมง**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 10/03/64191
ใบโอนที่ 98/64โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 05/03/64600
ใบโอนที่ 97/64ชดเชยงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2563**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 05/03/64252
ใบโอนที่ 96/64โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม ให้กับ วช.ตรัง**ผู้รับผิดชอบ 350
ใบโอนที่ 95/64โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 03/03/64589
ใบโอนที่ 94/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารปฎิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของ สอต.3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 03/03/64151
ใบโอนที่ 93/64งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 03/03/64436
ใบโอนที่ 92/64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 03/04/64290
ใบโอนที่ 91/64โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 01/03/64130
ใบโอนที่ 90/64โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5013**โอนวันที่ 01/03/64274
ใบโอนที่ 89/64โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 01/03/64188
ใบโอนที่ 88/64โครงการยกระดับและทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 4301**โอนวันที่ 01/03/64206
ใบโอนที่ 86/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 123
ใบโอนที่ 87/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารปฎิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของ สอต.3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 24/02/64164
ใบโอนที่ 85/64คชจ.โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด ของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 23/02/64274
ใบโอนที่ 84/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1212**โอนวันที่ 23/02/64263
ใบโอนที่ 83/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 108**โอนวันที่ 22/02/64128
ใบโอนที่ 82/64โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 19/02/64323
ใบโอนที่ 81/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช# 02-281-1976 ต่อ 104**โอนวันที่ 18/02/64181
ใบโอนที่ 80/64โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 18/02/64275
ใบโอนที่ 79/64โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 18/02/64240
ใบโอนที่ 78/64โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่18/02/64206
ใบโอนที่ 77/64โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 16/02/64201
ใบโอนที่ 76/64โครงการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 121**โอนวันที่ 16/02/64181
ใบโอนที่ 75/64โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/02/64233
ใบโอนที่ 74/64โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 16/02/64285
ใบโอนที่ 73/64โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Techology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 10/02/64346
ใบโอนที่ 72/64ค่าบำรุงสมาชิกประจำปี วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 09/02/64151
ใบโอนที่ 71/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1212**โอนวันที่ 09/02/64289
ใบโอนที่ 70/64โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 09/02/64249
ใบโอนที่ 69/64คชจ.โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการอสนการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 09/02/64231
ใบโอนที่ 68/64โครงการรณงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 02/02/64428
ใบโอนที่ 67/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 02/02/64148
ใบโอนที่ 66/64โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 02/02/64211
ใบโอนที่ 65/64โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 01/02/64380
ใบโอนที่ 64/64โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา นักเรียนที่ยากจน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 01/02/64259
ใบโอนที่ 63/64โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3044**โอนวันที่ 27/01/139
ใบโอนที่ 62/64โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 27/01/64139
ใบโอนที่ 61/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น สอต.2**สนผ.#3011**โอนวันที่ 21/01/64123
ใบโอนที่ 60/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะปฏิบัติของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1112**โอนวันที่ 21/01/64185
ใบโอนที่ 59/64ดำเนินการกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 21/01/64243
ใบโอนที่ 58/64ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/01/64176
ใบโอนที่ 57/64โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 15/01/64255
ใบโอนที่ 54/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกระจายเสียงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาติทดลองกิจการกระจายเสียงฯ (R-Radio)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-4 ต่อ 22**โอนวันที่ 07/01/64153
ใบโอนที่ 56/64ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดึงกลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/01/64252
ใบโอนที่ 55/64โครงการอาชีวศึกษา เพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 12/01/64269
ใบโอนที่ 53/64โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 07/01/64174
ใบโอนที่ 52/64โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 7/1/64178
ใบโอนที่ 51/64 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64384
ใบโอนที่ 51/64 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64346
ใบโอนที่ 51/64 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64334
ใบโอนที่ 51/64 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64366
ใบโอนที่ 50/64งบดำเนินงาน (ภาระงานประจำ)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64318
ใบโอนที่ 49/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64145
ใบโอนที่ 48/64การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1609,1411**โอนวันที่ 05/01/64148
ใบโอนที่ 47/64โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1211**โอนวันที่ 05/01/64354
ใบโอนที่ 46/64โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1220**โอนวันที่ 28/12/63323
ใบโอนที่ 45/64โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 25/12/63624
ใบโอนที่ 44/64โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 25/12/63490
ใบโอนที่ 43/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1105**โอนวันที่ 25/12/63640
ใบโอนที่ 42/64การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 24/12/63233
ใบโอนที่ 41/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและวิชาชีพเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/12/63206
ใบโอนที่ 40/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 110**โอนวันที่ 24/12/63124
ใบโอนที่ 38/64ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 24/12/63284
ใบโอนที่ 37/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/12/63190
ใบโอนที่ 36/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 108**โอนวันที่ 21/12/63138
ใบโอนที่ 35/64งบดำเนินงาน ผลผลิตป.ตรี สายเทคโนโลยีและสายปฎิบัติการ**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 21/12/63189
ใบโอนที่ 34/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#3011**โอนวันที่ 17/12/63144
ใบโอนที่ 33/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 17/12/63245
ใบโอนที่ 32/64โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 17/12/63131
ใบโอนที่ 30/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ 15/12/63217
ใบโอนที่ 29/64โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 15/12/63185
ใบโอนที่ 28/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สบน.1408**โอนวันที่ 15/12/63272
ใบโอนที่ 31/64โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4020**โอนวันที่ 16/12/63358
ใบโอนที่ 27/64ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 09/12/63189
ใบโอนที่ 26/64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 09/12/63350
ใบโอนที่ 25/64โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 09/12/63396
ใบโอนที่ 24/64คชจ.การบริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สำหรับโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)**ผู้รับผิดชอบ 179
ใบโอนที่ 23/64ค.เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 04/12/63203
ใบโอนที่ 22/64คชจ.ในการดำเนินงานประเมินผลงานฯ สำหรับวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษของศูนย์ประเมินผลงานฯ**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1405**โอนวันที่ 04/12/63151
ใบโอนที่ 21/64โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2563**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/12/63390
ใบโอนที่ 20/64 (3)เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกาาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63628
ใบโอนที่ 20/64 (2)เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกาาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63525
ใบโอนที่ 20/64 (1)เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกาาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63590
ใบโอนที่ 19/64 (2)ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63394
ใบโอนที่ 19/64 (1)ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63412
ใบโอนที่ 18/64 (3)ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63480
ใบโอนที่ 18/64 (2)ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63510
ใบโอนที่ 18/64 (1)ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63558
ใบโอนที่ 17/64ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**ผู้รับผิดชอบ สทอ.#02-509-4913 ต่อ 32**โอนวันที่ 26/11/63192
ใบโอนที่ 16/64เงินอุดหนุน (อาชีวศึกษาเอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 26/11/63165
ใบโอนที่ 15/64ภาระงานประจำ**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4000**โอนวันที่ 17/11/63785
ใบโอนที่ 14/64 (4)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63412
ใบโอนที่ 14/64 (3)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63245
ใบโอนที่ 14/64 (2)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63246
ใบโอนที่ 14/64 (1)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63357
ใบโอนที่ 13/64ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63224
ใบโอนที่ 12/64ค่าเช่าทรัพย์สิน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63251
ใบโอนที่ 10/64ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างเต็มขั้น**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63276
ใบโอนที่ 9/64ค่าเช่าบ้าน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63203
ใบโอนที่ 8/64งบดำเนินงาน (ภาระงานประจำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63768
ใบโอนที่ 7/64โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/11/63263
ใบโอนที่ 6/64 (5)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63401
ใบโอนที่ 6/64 (4)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63350
ใบโอนที่ 6/64 (3)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63396
ใบโอนที่ 6/64 (2)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63441
ใบโอนที่ 6/64 (1)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63506
ใบโอนที่ 11/64ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63508
ใบโอนที่ 5/64 (2)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63412
ใบโอนที่ 5/64 (1)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63463
ใบโอนที่ 4/64โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบลงทุน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 6/11/63245
ใบโอนที่ 3/64โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 6/11/63226
ใบโอนที่ 2/64โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 6/11/63247
ใบโอนที่ 1/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 22/10/63571