โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564

 TitleDescriptionClicks
ใบโอนที่ 15/64ภาระงานประจำ**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4000**โอนวันที่ 17/11/63515
ใบโอนที่ 14/64 (4)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63246
ใบโอนที่ 14/64 (3)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63114
ใบโอนที่ 14/64 (2)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63114
ใบโอนที่ 14/64 (1)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63181
ใบโอนที่ 13/64ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63127
ใบโอนที่ 12/64ค่าเช่าทรัพย์สิน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63130
ใบโอนที่ 10/64ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างเต็มขั้น**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63156
ใบโอนที่ 9/64ค่าเช่าบ้าน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/6392
ใบโอนที่ 8/64งบดำเนินงาน (ภาระงานประจำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63401
ใบโอนที่ 7/64โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/11/63171
ใบโอนที่ 6/64 (5)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63181
ใบโอนที่ 6/64 (4)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63154
ใบโอนที่ 6/64 (3)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63172
ใบโอนที่ 6/64 (2)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63197
ใบโอนที่ 6/64 (1)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63223
ใบโอนที่ 11/64ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63297
ใบโอนที่ 5/64 (2)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63197
ใบโอนที่ 5/64 (1)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63226
ใบโอนที่ 4/64โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบลงทุน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 6/11/63141
ใบโอนที่ 3/64โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 6/11/63117
ใบโอนที่ 2/64โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 6/11/63137
ใบโอนที่ 1/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 22/10/63264