โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564

 TitleDescriptionClicks
ใบโอนที่ 59/64ดำเนินการกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 21/01/646
ใบโอนที่ 58/64ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/01/645
ใบโอนที่ 57/64โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 15/01/6414
ใบโอนที่ 54/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกระจายเสียงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาติทดลองกิจการกระจายเสียงฯ (R-Radio)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-4 ต่อ 22**โอนวันที่ 07/01/643
ใบโอนที่ 56/64ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดึงกลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/01/64132
ใบโอนที่ 55/64โครงการอาชีวศึกษา เพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 12/01/64119
ใบโอนที่ 53/64โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 07/01/64100
ใบโอนที่ 52/64โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 7/1/64110
ใบโอนที่ 51/64 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64175
ใบโอนที่ 51/64 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64177
ใบโอนที่ 51/64 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64166
ใบโอนที่ 51/64 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64198
ใบโอนที่ 50/64งบดำเนินงาน (ภาระงานประจำ)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64170
ใบโอนที่ 49/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/6482
ใบโอนที่ 48/64การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1609,1411**โอนวันที่ 05/01/6484
ใบโอนที่ 47/64โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1211**โอนวันที่ 05/01/64201
ใบโอนที่ 46/64โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1220**โอนวันที่ 28/12/63248
ใบโอนที่ 45/64โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 25/12/63485
ใบโอนที่ 44/64โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 25/12/63348
ใบโอนที่ 43/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1105**โอนวันที่ 25/12/63563
ใบโอนที่ 42/64การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 24/12/63179
ใบโอนที่ 41/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและวิชาชีพเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/12/63151
ใบโอนที่ 40/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 110**โอนวันที่ 24/12/6383
ใบโอนที่ 38/64ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 24/12/63218
ใบโอนที่ 37/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/12/63129
ใบโอนที่ 36/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 108**โอนวันที่ 21/12/6383
ใบโอนที่ 35/64งบดำเนินงาน ผลผลิตป.ตรี สายเทคโนโลยีและสายปฎิบัติการ**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 21/12/63120
ใบโอนที่ 34/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#3011**โอนวันที่ 17/12/6398
ใบโอนที่ 33/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 17/12/63165
ใบโอนที่ 32/64โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 17/12/6391
ใบโอนที่ 30/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ 15/12/63154
ใบโอนที่ 29/64โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 15/12/63117
ใบโอนที่ 28/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สบน.1408**โอนวันที่ 15/12/63185
ใบโอนที่ 31/64โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4020**โอนวันที่ 16/12/63306
ใบโอนที่ 27/64ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 09/12/63156
ใบโอนที่ 26/64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 09/12/63283
ใบโอนที่ 25/64โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 09/12/63287
ใบโอนที่ 24/64คชจ.การบริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สำหรับโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)**ผู้รับผิดชอบ 137
ใบโอนที่ 23/64ค.เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 04/12/63147
ใบโอนที่ 22/64คชจ.ในการดำเนินงานประเมินผลงานฯ สำหรับวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษของศูนย์ประเมินผลงานฯ**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1405**โอนวันที่ 04/12/63108
ใบโอนที่ 21/64โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2563**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/12/63352
ใบโอนที่ 20/64 (3)เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกาาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63514
ใบโอนที่ 20/64 (2)เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกาาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63407
ใบโอนที่ 20/64 (1)เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกาาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63462
ใบโอนที่ 19/64 (2)ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63324
ใบโอนที่ 19/64 (1)ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63332
ใบโอนที่ 18/64 (3)ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63375
ใบโอนที่ 18/64 (2)ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63387
ใบโอนที่ 18/64 (1)ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63435
ใบโอนที่ 17/64ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**ผู้รับผิดชอบ สทอ.#02-509-4913 ต่อ 32**โอนวันที่ 26/11/63145
ใบโอนที่ 16/64เงินอุดหนุน (อาชีวศึกษาเอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 26/11/63126
ใบโอนที่ 15/64ภาระงานประจำ**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4000**โอนวันที่ 17/11/63731
ใบโอนที่ 14/64 (4)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63382
ใบโอนที่ 14/64 (3)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63219
ใบโอนที่ 14/64 (2)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63214
ใบโอนที่ 14/64 (1)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63317
ใบโอนที่ 13/64ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63191
ใบโอนที่ 12/64ค่าเช่าทรัพย์สิน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63217
ใบโอนที่ 10/64ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างเต็มขั้น**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63242
ใบโอนที่ 9/64ค่าเช่าบ้าน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63169
ใบโอนที่ 8/64งบดำเนินงาน (ภาระงานประจำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63674
ใบโอนที่ 7/64โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/11/63230
ใบโอนที่ 6/64 (5)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63310
ใบโอนที่ 6/64 (4)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63271
ใบโอนที่ 6/64 (3)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63318
ใบโอนที่ 6/64 (2)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63350
ใบโอนที่ 6/64 (1)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63395
ใบโอนที่ 11/64ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63431
ใบโอนที่ 5/64 (2)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63322
ใบโอนที่ 5/64 (1)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63361
ใบโอนที่ 4/64โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบลงทุน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 6/11/63201
ใบโอนที่ 3/64โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 6/11/63179
ใบโอนที่ 2/64โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 6/11/63203
ใบโอนที่ 1/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 22/10/63460