E-Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างงบประมาณปี 2565
 
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือ Account ระบบ GAQA
 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. หนัง...
 
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบเอกสาร ...
 
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ...
 
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
 
อ่านข่าวทั้งหมด
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 TitleDescriptionModified Date
ก.ย. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กันยายน 256429/9/2564
ส.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 256430/8/2564
ก.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 256419/7/2564
มิ.ย. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 256430/6/2564
พ.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 256424/5/2564
เม.ย. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 256427/4/2564
มี.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 256425/3/2564
ก.พ. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256423/2/2564
ม.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 25641/2/2564
ธ.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256322/12/2563
พ.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256324/11/2563
ต.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม256330/10/2563