E-Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างงบประมาณปี 2565
 
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือ Account ระบบ GAQA
 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. หนัง...
 
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบเอกสาร ...
 
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ...
 
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
 
อ่านข่าวทั้งหมด
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
 TitleDescriptionModified Date
ธ.ค.64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256424/12/2564
พ.ย.64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256429/11/2564
ต.ค.64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 256427/10/2564