รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

รหัสงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ใช้รหัสงบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
Created by gfmisadmin on 11/3/2563 15:38:06

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

เอกสารแนบ...


print
rating
  Comments