รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563
Created by gfmisadmin on 24/3/2563 9:08:11

เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563


* หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/545 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 41 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

2. รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลือมปี ก.ย.

3. รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ

4. แบบแจ้งรายละเอียดรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.............

print
rating
  Comments