รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของ สอศ.
Created by gfmisadmin on 17/6/2563 10:06:40

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนบเอกสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0047/06661 ลว 27 มีนาคม 2563


print
rating
  Comments