รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ตามรหัส Z-bank)
Created by on 22/7/2563 14:24:06

รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร (แยกตามรหัส Z-bank)

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
2. บัญชีเงินฝากกระแส
   - ศูนย์ต้นทุน 2000600010 - 2000600050
   - ศูนย์ต้นทุน 2000600051 - 2000600100
   - ศูนย์ต้นทุน 2000600101 - 2000600200
   - ศูนย์ต้นทุน 2000600201 - 2000600250
   - ศูนย์ต้นทุน 2000600251 - 2000600300
   - ศูนย์ต้นทุน 2000600301 - 2000600400
   - ศูนย์ต้นทุน 2000600401 - 2000600470
3. บัญชีเงินฝากประจำ
 


print
rating
  Comments