รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Created by on 16/9/2563 9:46:48

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนบเอกสาร
1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/6840 ลว 15 กันยายน 2563
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว163 ลว 20 เมษายน 2563
3. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐฯ ประจำปี 2563
4. แบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐฯ ประจำปี 2563
5. ตัวอย่าง เอกสารหลักฐานใช้เกณฑ์การประเมินผลฯ ประจำปี 2563
6. ข้อตรวจพบการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี 2563


....ดาวน์โหลดเอกสาร.... 


print
rating
  Comments