รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ GAQA
Created by gfmisadmin on 21/10/2563 9:16:34

เรื่อง การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ GAQA 

แนบเอกสาร
1. หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/1187 ลว 20 ตุลาคม 2563
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว481 ลว 2 ตุลาคม 2563
3. ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)


print
rating
  Comments