รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ สอศ.
Created by gfmisadmin on 13/5/2564 9:14:17

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนบเอกสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0033/0743 ลว 20 เมษายน 2564


print
rating
  Comments