รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Created by gfmisadmin on 18/8/2564 12:20:09

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนบเอกสาร

 

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/4704 ลว 12 กรกฎาคม 2564

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว160 ลว 23 มีนาคม 2564

3. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชี ปี 2564

4. แบบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (แบบ สรก.64-1)

5. ตัวอย่าง เอกสารหลักฐานใช้ประกอบเกณฑ์การประเมิน


print
rating
  Comments