รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
Created by gfmisadmin on 20/9/2564 11:20:56

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/627 ลว 20 กันยายน 2564

2. ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)

3. บัญชีผู้ใช้งาน User name


print
rating
  Comments