ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม
 TitleDescription 
ขอเปิดบัญชีเงินฝากคลังแบบขอเปิดบัญชีเงินฝากคลังสำหรับส่วนราชการDownload
แบบล้างพักสินทรัพย์แบบฟอร์มล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (v.2017)Download
ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีแบบฟอร์มใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณก่อนDownload
คู่มือประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม ("โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน ด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ให้กับบุคลากร ที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา")

1. ระบบเบิกจ่าย
2. ระบบงบประมาณ
3. ระบบบัญชีแยกประเภท
4. เงิน Undo
5. เงินรายได้สถานศึกษา
6. เบิกเกินส่งคืน
7. การตรวจสอบบัญชี
8. ระบบรับและนำส่ง
9. ลูกหนี้เงินยืมราชการ
10. แนวทางการล้างบัญชีพักสินทรัพย์
11. การโอนสินทรัพย์งานระหว่างทำเป็นสินทรัพย์
12. การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
13. การล้างบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างปีเก่า
14. คู่มือสินทรัพย์ผ่าน Web Online
15. วิธีเรียกรายงานแยกประเภท
16. คำถามที่พบบ่อยในการล้างบัญชี
17. คำนวณการล้างพักสินทรัพย์