ประกาศข่าว

ประกาศข่าว
Category
โครงสร้างงบประมาณปี 2565
เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือ Account ระบบ GAQA
เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/627 ลว 20 กันยายน 2564 2. ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (...
เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบเอกสาร   1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/4704 ลว 12 กรกฎาคม 2564 2. หน...
เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนบเอกสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0033/0743 ลว 20 เมษายน 2564
เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

เรื่อง การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ GAQA  แนบเอกสาร 1. หนังสือสำนักอำนวยการ ที่ ศธ 0601/1187 ลว 20 ตุลาคม 2563 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว481 ลว 2 ตุลาคม 2563 ...
เขียนโดย : การคลังและพัสดุ สอ.

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แนบเอกสาร 1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/6840 ลว 15 กันยายน 2563 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท...
เขียนโดย :

รายงานบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร (แยกตามรหัส Z-bank) 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2. บัญชีเงินฝากกระแส     - ศูนย์ต้นทุน 2000600010 - 2000600050     - ศูนย์ต้นทุน 2000600051 - 20006...
เขียนโดย :

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนบเอกสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0047/06661 ลว 27 มีนาคม 2563
เขียนโดย :

รายงานสรุปข้อมูลโอนเบิกจ่าย 62 พลาง (B7) แนบรายงาน..(htm)
เขียนโดย :

เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563
เขียนโดย :

รายละเอียดเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน (B7) รายการขอเบิกผลักส่ง (งบกลาง)
เขียนโดย :

รหัสบัญชีย่อย เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2563
เขียนโดย :