โอนจัดสรรงบประมาณ ปี 2558

 TitleDescription
ใบโอนที่ 295/58โครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 16/09/58
ใบโอนที่ 294/58ค่าใช้จ่ายในการจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707 , โอนวันที่ 16/09/58
ใบโอนที่ 293/58ค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน สนผ., หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1300, โอนวันที่ 16/09/58
ใบโอนที่ 287/58สนับสนุนการจัดประชุมพัฒนาบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.#1106, โอนวันที่ 16/09/58
ใบโอนที่ 292/58การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 15/09/58
ใบโอนที่ 288/58สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ.#1907, โอนวันที่ 04/09/58
ใบโอนที่ 291/58เตรียมอาชีวะรุ่น 2 ในกิจกรรมการจัดงาน "ตลาดอาชีวะ" , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก.#1053 ,โอนวันที่ 03/09/58
ใบโอนที่ 290/58สนับสนุนโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ.#1804, โอนวันที่ 03/09/58
ใบโอนที่ 285/58สนับสนุนการจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก., โอนวันที่ 01/09/58
ใบโอนที่ 284/58สนับสนุนการจัดนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลขีเพื่อ SMEs และเกษตรกร", โอนวันที่ 31/08/58
ใบโอนที่ 283/58โครงการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.#1393
ใบโอนที่ 282/58โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 31/08/58
ใบโอนที่ 281/58โครงการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.#1508, โอนวันที่ 31/08/58
ใบโอนที่ 280/58ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล", หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 26/08/58
ใบโอนที่ 279/58ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา #1011,1012 ,โอนวันที่ 19/08/58
ใบโอนที่ 278/58โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษากลับคืนส่วนกลาง, หน่วยงานที่รับผิด สตอ.#1907, โอนวันที่ 20/08/58
ใบโอนที่ 277/58อุดหนุนเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์(งวด3/58), หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 253, โอนวันที่ 19/08/58
ใบโอนที่ 276/58โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557(เพิ่มเติม), หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.#1515, โอนวันที่ 19/08/58
ใบโอนที่ 275/58โครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดำเนินงาน (ปวส.), หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1318, โอนวันที่ 19/08/58
ใบโอนที่ 274/58โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา, โอนวันที่ 19/08/58
ใบโอนที่ 273/58เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฎิบัติการ, หน่วยงานฯ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา # 1011,1012
ใบโอนที่ 272/58งบอุดหนุน โครงการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 170, โอนวันที่ 13/08/58
ใบโอนที่ 268/58แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน วอศ.สุราษฎร์ธานี, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 13/08/58
ใบโอนที่ 271/58โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการฯ ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.#1711, โอนวันที่ 10/08/58
ใบโอนที่ 270/58งบดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1318, โอนวันที่ 10/08/58
ใบโอนที่ 269/58โครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 07/08/58
ใบโอนที่ 268/58งบดำเนินงาน เพื่อสมทบค่าก่อสร้างให้กับ วอศ.สุราษฎร์ธานี , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 07/58
ใบโอนที่ 267/58โครงการ TF-ITEES TVET Multi-Discipline Specialist Programme, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.# 1509, โอนวันที่ 07/08/58
ใบโอนที่ 266/58สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประมง, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.#1203, โอนวันที่ 07/08/58
ใบโอนที่ 265/58สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "ตลาดอาชีวะ" , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.#1104,1105 , โอนวันที่ 24/07/58
ใบโอนที่ 264/58 (P.3)งบดำเนินงานตามจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2558 (ครั้งที่ 3 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.# 1702, 1707 , โอนวันที่ 24/07/58
ใบโอนที่ 264/58 (P.2)งบดำเนินงานตามจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2558 (ครั้งที่ 3) ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707 , โอนวันที่ 24/07/58
ใบโอนที่ 264/58 (P.1)งบดำเนินงานตามจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2558 (ครั้งที่ 3) ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707 , โอนวันที่ 24/07/58
ใบโอนที่ 260/58ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 24/07/58
ใบโอนที่ 263/58โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล ครั้งที่ 2 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ #1906 , โอนวันที่ 24/07/58
ใบโอนที่ 262/58แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน งบอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1318, โอนวันที่ 24/07/58
ใบโอนที่ 259/58สนับสนุนการดำเนินงานโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ.#02510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 24/07/58
ใบโอนที่ 258/58โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรระยะสั้น, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1318, โอนวันที่ 24/07/58
ใบโอนที่ 261/58งบลงทุน วช.นราธิวาส, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 22/07/58
ใบโอนที่ 257/58สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 22/07/58
ใบโอนที่ 256/58โครงการประชุมบรรณาธิการกิจการจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับ ปวช., หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.#1508, โอนวันที่ 21/07/58
ใบโอนที่ 255/58โครงการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางปฎิบัติการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรฯ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115, โอนวันที่ 21/07/58
ใบโอนที่ 254/58ประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย, หน่วยงานฯ สนผ.#1318, 1319, โอนวันที่ 13/07/58
ใบโอนที่ 249/58โครงการติดตามประเมินโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ.#1906, โอนวันที่ 13/07/58
ใบโอนที่ 253/58โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ปี 2558, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 13/07/58
ใบโอนที่ 252/58โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ.#1907, โอนวันที่ 13/07/58
ใบโอนที่ 248/58งบดำเนินงาน โครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 13/07/58
ใบโอนที่ 247/58งบอุดหนุน สนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษา(เรียนฟรี) งวดที่ 3 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1700, 1702, โอนวันที่ 14/07/58
ใบโอนที่ 250/58งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.# 1700,1702 , โอนวันที่ 14/07/58
ใบโอนที่ 3/58งบกลาง เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702 , โอนวันที่ 14/07/58
ใบโอนที่ 246/58โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ.# 02-5109552-4 ต่อ 170 , โอนวันที่ 10/07/58
ใบโอนที่ 245/58โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี # 1013,1014 , โอนวันที่ 10/07/58
ใบโอนที่ 251/58ปรับปรุงงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ วก.บ้านตาก, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1700,1707 , โอนวันที่ 07/07/58
ใบโอนที่ 244/58โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอม.#1504 , โอนวันที่ 06/07/58
ใบโอนที่ 243/58โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน, หน่วยงานทีรับผิดชอบ สม.# 1705, โอนวันที่ 06/07/58
ใบโอนที่ 242/58ถอนคืนค่าปรับ วช.ขอนแก่น, วช.กาฬสินธุ์ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.#1219
ใบโอนที่ 241/58สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.#1104,1105 , โอนวันที่ 03/07/58
ใบโอนที่ 240/58โครงการสัมมนาพัฒนาการเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคลลากรฯ (กพร.),หน่วยงานที่รับผิดชอบ กพร. # 1030, โอนวันที่ 03/07/58
ใบโอนที่ 239/58โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพต.# 1901, โอนวันที่ 01/07/58
ใบโอนที่ 238/58โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ # สวพ. 02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 01/07/58
ใบโอนที่ 237/58งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700, โอนวันที่ 01/07/58
ใบโอนที่ 236/58งบดำเนินงาน ศพต. , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพต.#1901, โอนวันที่ 01/07/58
ใบโอนที่ 235/58สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170 ,โอนวันที่ 01/07/58
ใบโอนที่ 234/58โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ, โอนวันที่ 17/06/2558
ใบโอนที่ 233/58ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.# 1601,1603 , โอนวันที่ 17/06/2558
ใบโอนที่ 232/58ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555, หน่อยงานที่รับผิดชอบ สนผ.# 1702, โอนวันที่ 17/06/2558
ใบโอนที่ 231/58ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, หน่วยงานฯ สสอ.#02-5093654-5 ,โอนวันที่ 17/06/2558
ใบโอนที่ 230/58โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.# 1707, โอนวันที่ 17/06/2558
ใบโอนที่ 228/58โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอม. # 1513, โอนวันที่ 17/06/2558
ใบโอนที่ 227/58โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ งวดที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.# 1405, โอนวันที่ 17/06/2558
ใบโอนที่ 229/58คชจ.ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, โอนวันที่ 15/06/58
ใบโอนที่ 226/58โครงการศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทาง, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 12/05/58
ใบโอนที่ 225/58โครงการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรในวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์ และสถานศึกษาขนาดเล็ก, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.#1405, โอนวันที่ 12/06/58
ใบโอนที่ 224/58โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211 , โอนวันที่ 12/06/58
ใบโอนที่ 223/58โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานด้านระบบ GFMIS, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สสอ. # 1206, โอนวันที่ 12/06/58
ใบโอนที่ 221/58โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดาร, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318, โอนวันที่ 09/06/58
ใบโอนที่ 219/58โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิภาคี, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี # 1013, โอนวันที่ 04/06/58
ใบโอนที่ 220/58โครงการ R-Radio Network, โอนวันที่ 03/06/58
ใบโอนที่ 218/58โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนนักศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรอาหารจีน การเกษตร แฟชั่นและการโรงแรม, หน่วยฯ สนผ.# 1708, โอนวันที่ 02/06/58
ใบโอนที่ 217/58โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพต. # 1901-2 , โอนวันที่ 02/06/58
ใบโอนที่ 216/58โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ.# 1907, โอนวันที่ 02/06/58
ใบโอนที่ 215/58Fix it center, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1394, โอนวันที่ 29/05/58
ใบโอนที่ 214/58ประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. , โอนวันที่ 29/05/58
ใบโอนที่ 213/58โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศน.#025101823 ต่อ 119, โอนวันที่ 27/05/58
ใบโอนที่ 212/58ถอนคืนค่าปรับ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.# 1219, โอนวันที่ 26/05/58
ใบโอนที่ 211/58จัดประชุม "ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.#1503 , โอนวันที่ 26/05/58
ใบโอนที่ 209/58โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.# 1009,1010 , โอนวันที่ 26/05/58
ใบโอนที่ 207/58โครงการความร่วมมือในการฝึกนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ , โอนวันที่ 21/05/58
ใบโอนที่ 208/58โอนวันที่ 21/05/58
ใบโอนที่ 210/58งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) วก.วังไกลกังวล, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 20/05/58
ใบโอนที่ 206/58งบเงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318, โอนวันที่ 20/05/58
ใบโอนที่ 205/58โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศน.02-510-1823 ต่อ 115, โอนวันที่ 20/05/58
ใบโอนที่ 204/58แก้ไขงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยฯ วก.เทิง, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ., โอนวันที่ 20/03/58
ใบโอนที่ 203/58สนับสนุนการดำเนินการโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลของ สอศ., หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.# 1317 , โอนวันที่ 20/03/58
ใบโอนที่ 202/58โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา:ฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร, หน่วยงานฯ สนผ. # 1709 , โอนวันที่ 15/05/58
ใบโอนที่ 201/58โครงการสร้างเครือข่ายความร่มมือทุกภาคส่วน งวดที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1709, โอนวันที่ 15/05/58
ใบโอนที่ 200/58งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วอศ.สุราษฎร์ธานี, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700, โอนวันที่ 12/05/58
ใบโอนที่ 198/58งบเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่, หน่วยงานฯ สวพ.# 02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 06/05/58
ใบโอนที่ 199/58ค.ประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช.อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย, หน่วยงานฯ สนผ.#1318,1319 , โอนวันที่ 06/05/58
ใบโอนที่ 197/58ค.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 ,หน่วยงานฯ สนผ.#1707, โอนวันที่ 01/05/58
ใบโอนที่ 193/58ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, หน่วยงานฯ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ # 1906, โอนวันที่ 01/05/58
ใบโอนที่ 183/58งบรายจ่ายอื่น (ค่าครุภัณฑ์) , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1702 , โอนวันที่ 01/05/2558
ใบโอนที่ 196/58โครงการอาชีวะอาสา "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" 2558, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.#1394 , โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 195/58ค.ความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. #1311, โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 194/58ค่าใช้จ่ายในการจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1702,1707 ,โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 192/58ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1901 ,โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 191/58เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน,นักศึกษาที่ยากจน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.#1504, โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 190/58โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก, หน่วยงานฯ สมอ. # 1404, โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 189/58ค.ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพวัยแรงงานด้วยวิธีการเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน, สมอ. # 1409, โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 188/58พัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1410, โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 187/58โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ. # 02-510-9552 ต่อ 143 , โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 186/58เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อวัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับประเทศมาเลเซีย, ศ.อาชีวศึกษาทวิภาคี # 1013, โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 185/58โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1901 , โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 184/58โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย, หน่วยงานฯ สนผ. # 1708, โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 182/58พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา กิจกรรมที่ 6, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ # 02-510-9552-4 , โอนวันที่ 29/04/58
ใบโอนที่ 181/58โครงการเตรียมอาชีวศึกษารุ่น 2 (Pre.Vec.Ed) , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1053, โอนวันที่ 24/04/58
ใบโอนที่ 180/58ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารและเครื่องมืออุปกรณ์อันเกิดจากภัยธรรมชาติและการก่อการไม่สงบ, หน่วยงานฯ สนผ. # 1702,1707 , โอนวันที่ 24/04/58
ใบโอนที่ 179/58ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สสอ. # 02-509-3654-5 ต่อ 1210, โอนวันที่ 24/04/58
ใบโอนที่ 175/58ค่าใช้จ่ายโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1705, โอนวันที่ 24/04/58
ใบโอนที่ 178/58โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1503, โอนวันที่ 16/04/58
ใบโอนที่ 177/58โครงการพัฒนาติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ. # 1904, โอนวันที่ 17/04/58
ใบโอนที่ 173/58โครงการการให้บริการสัญญาณสื่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย รองรับ Mobile ต่างๆ ของสอศ., หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ.# 02-509-4913 ต่อ 22, โอนวันที่ 17/04/58
ใบโอนที่ 172/58โครงการความร่วมมือด้านเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1512, โอนวันที่ 17/04/58
ใบโอนที่ 176/58ค่าบำรุงสมาชิกประจำปี วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ(CPSC) , โอนวันที่ 10/04/58
ใบโอนที่ 174/58โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318-9 , โอนวันที่ 10/04/58
ใบโอนที่ 171/58สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาเพิ่มเติม, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.# 1104,1105 , โอนวันที่ 09/04/58
ใบโอนที่ 170/58โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.# 1705, โอนวันที่ 09/04/58
ใบโอนที่ 169/58ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพฯ เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1053, โอนวันที่ 09/04/58
ใบโอนที่ 161/58ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา, หน่วยงานฯ ศูนย์ประสานงานสถาบัน, โอนวันที่ 02/04/58
ใบโอนที่ 160/58สถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละประเภทวิชา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1504, โอนวันที่ 02/04/58
ใบโอนที่ 159/58 (P.4/4)งบอุดหนุน โครงการสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งวดที่ 2,หน่วยงานฯ สนผ.# 1700,1702, โอนวันที่ 01/04/58
ใบโอนที่ 159/58 (P.3/4)งบอุดหนุน โครงการสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งวดที่ 2,หน่วยงานฯ สนผ.# 1700,1702, โอนวันที่ 01/04/58
ใบโอนที่ 159/58 (P.2/4)งบอุดหนุน โครงการสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งวดที่ 2,หน่วยงานฯ สนผ.# 1700,1702, โอนวันที่ 01/04/58
ใบโอนที่ 159/58 (P.1/4)งบอุดหนุน โครงการสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งวดที่ 2,หน่วยงานฯ สนผ.# 1700,1702, โอนวันที่ 01/04/58
ใบโอนที่ 158/58โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาฯ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน, โอนวันที่ 31/03/58
ใบโอนที่ 168/58ค.ฝึกอบรม In-Country Traning Program ร่วมกับ ศูนย์โวคเทค, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.# 1708, โอนวันที่ 03/03/2558
ใบโอนที่ 167/58โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปี 2558 งวดที่ 2 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1317, โอนวันที่ 03/03/2558
ใบโอนที่ 166/58โครงการปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศน. # 02-510-1608 ต่อ 115, โอนวันที่ 03/03/2558
ใบโอนที่ 165/58 (P.3/3)งบดำเนินงาน งวดที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1702,1707 , โอนวันที่ 03/03/2558
ใบโอนที่ 165/58 (P.2/3)งบดำเนินงาน งวดที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1702,1707 , โอนวันที่ 03/03/2558
ใบโอนที่ 165/58 (P.1/3)งบดำเนินงาน งวดที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1702,1707 , โอนวันที่ 03/03/2558
ใบโอนที่ 164/58งบเงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญญาความยากจนในชนบท, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1709, โอนวันที่ 03/03/2558
ใบโอนที่ 163/58ค.ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์, หน่วยงานที่รับผิดชอบฯ 02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 03/03/2558
ใบโอนที่ 162/58โครงการจัดหาหนังสืออ่านนอกเวลา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1503, โอนวันที่ 03/03/2558
ใบโอนที่ 157/58ค่าใช้จ่ายโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 30/03/58
ใบโอนที่ 156/58ผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211, โอนวันที่ 30/03/58
ใบโอนที่ 155/58โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ.#1108, โอนวันที่ 30/03/58
ใบโอนที่ 153/58ค.ความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ, หน่วยงานฯ สม.# 1711, โอนวันที่ 26/03/58
ใบโอนที่ 149/58ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.# 1603,1616 , โอนวันที่ 26/03/58
ใบโอนที่ 154/58คชจ.โครงการส่งเสริมการปฎิรูปเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1318,1819 , โอนวันที่ 24/03/58
ใบโอนที่ 152/58โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สมอ., หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.#1500,1502 , โอนวันที่ 24/03/58
ใบโอนที่ 151/58คชจ.ในการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตามมาตรา 38 ค(2),หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ.#1609,1612, โอนวันที่ 24/03/58
ใบโอนที่ 150/58เพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ งวดที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ.#1504 ,โอนวันที่ 24/03/58
ใบโอนที่ 148/58อาชีวพัฒนา ประจำปี 2558, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม#1317 ,โอนวันที่ 24/03/58
ใบโอนที่ 147/58โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบฯ สม. # 1705, โอนวันที่ 24/03/58
ใบโอนที่ 146/58ค.ส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ งบรายจ่ายอื่น, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศน.#02-510-01823, โอนวันที่ 24/03/58
ใบโอนที่ 145/58งบเงินอุดหนุนฯ เพื่อสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา, หน่วยงานฯ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 24/03/58
ใบโอนที่ 141/58ภาระงานประจำของสำนัก/หน่วย/ศูนย์ งวดที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ.#1318-9, โอนวันที่ 24/03/58
ใบโอนที่ 144/58ผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครูฯ ครั้งที่ 4 ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ สสอ. # 02-509-3654-5 ต่อ 1211,โอนวันที่ 19/03/58
ใบโอนที่ 143/58โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนตามแนวพระราชดำริ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. #1108, โอนวันที่ 19/03/58
ใบโอนที่ 142/58โครงการติดตามผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ กพร.#1030, โอนวันที่ 19/03/58
ใบโอนที่ 140/58โครงการพัฒนาศักยภาพงานนิเทศอาชีวศึกษาของหน่วยงานศึกษานิเทศน์ ,หน่วยงานฯ ศน. # 02510-18239ต่อ115, โอนวันที่ 19/03/58
ใบโอนที่ 139/58โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี,หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวทวภาคี # 1013,1014 , โอนวันที่ 19/03/58
ใบโอนที่ 138/58ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1508, โอนวันที่ 18/03/58
ใบโอนที่ 137/58แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนจากใบโอน 109/58, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1513, โอนวันที่ 18/03/58
ใบโอนที่ 136/58โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา(กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5),หน่วยงานฯ สมอ. # 1404, โอนวันที่ 18/03/58
ใบโอนที่ 135/58โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล, หน่วยงานฯ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเวศ, โอนวันที่ 13/03/58
ใบโอนที่ 134/58โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054, โอนวันที่ 13/03/58
ใบโอนที่ 133/58ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1417, โอนวันที่ 10/03/58
ใบโอนที่ 132/58ความร่วมมือเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาด้วยสิ่งพิมพ์, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม.# 1705, โอนวันที่ 10/03/58
ใบโอนที่ 131/58โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรีผู้ต้องขังค่ายทหาร อปท, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1053
ใบโอนที่ 130/58ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา, หน่วยงานฯ สสอ. #02-509-3654-5 ต่อ 1211, โอนวันที่ 10/03/58
ใบโอนที่ 129/58ผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2, หน่วยงานฯ สสอ.# 02-509-3654-3 ต่อ 1211, 09/02/58
ใบโอนที่ 128/58ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1306,1317 , โอนวันที่ 03/03/58
ใบโอนที่ 127/58โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีวะ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1705, โอนวันที่ 03/03/58
ใบโอนที่ 126/58งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วก.นาแก, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707, โอนวันที่ 25/02/58
ใบโอนที่ 125/58ถอนคืนค่าปรับ สถานศึกษา 4 แห่ง, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1219, โอนวันที่ 26/02/58
ใบโอนที่ 124/58คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1404, โอนวันที่ 26/02/2558
ใบโอนที่ 123/58งบลงทุน วก.กันตัง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1702 , โอนวันที่ 24/02/58
ใบโอนที่ 122/58ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1204 , โอนวันที่ 24/02/58
ใบโอนที่ 121/58สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318-9 , โอนวันที่ 24/02/58
ใบโอนที่ 106/58โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1053 , โอนวันที่ 24/02/58
ใบโอนที่ 120/58โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครูฯ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สสอ. #02-509-3654 ต่อ 1211 , โอนวันที่ 20/02/58
ใบโอนที่ 119/58โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม # 1711 ,โอนวันที่ 17/02/58
ใบโอนที่ 118/58ภาระงานประจำปี 58 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สสอ # 02-509-3654 ต่อ 1211
ใบโอนที่ 113/58สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม # 1711 , โอนวันที่ 17/02/58
ใบโอนที่ 117/58ค่าใช้จ่ายโครงการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1501 , โอนวันที่ 16/02/58
ใบโอนที่ 93/58FIX IT CENTER , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1394 , โอนวันที่ 29/01/58
ใบโอนที่ 95/58ถอนคืนค่าปรับ วทภ.อุดรธานี และ วอศ.ภูเก็ต , โอนวันที่ 29/01/58
ใบโอนที่ 94/58ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. # 1316 , โอนวันที่ 29/01/58
ใบโอนที่ 88/58การจัดเก็บข้อมูลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สพพ. # 02-510-9552-4 ต่อ 253 , โอนวันที่ 28/01/58
ใบโอนที่ 116/58พัฒนาห้องสมุดออนไลน์ของ สอศ. เพื่อสืบค้นและเชื่อมโยง เครือข่ายห้องสมุดสถานศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1503 , โอนวันที่ 11/02/58
ใบโอนที่ 115/58สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1705 , โอนวันที่ 11/02/58
ใบโอนที่ 112/58งบดำเนินการของศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานฯ # 1906 , โอนวันที่ 11/02/58
ใบโอนที่ 114/58ค่าใช้จ่ายดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือก , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1609-1612 , โอนวันที่ 11/02/58
ใบโอนที่ 111/58งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , โอนวันที่ 11/02/58
ใบโอนที่ 110/58การจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 11/02/58
ใบโอนที่ 109/58โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพฯ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1501 , โอนวันที่ 10/02/58
ใบโอนที่ 105/58FIX IT CENTER , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1394 , โอนวันที่ 09/02/58
ใบโอนที่ 108/58ค.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศน. # 02-510-1823 ต่อ 115 , โอนวันที่ 09/01/58
ใบโอนที่ 107/58FIX IT CENTER , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1705 , โอนวันที่ 09/01/58
ใบโอนที่ 103/58โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 05/02/58
ใบโอนที่ 104/58โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ. # 1900 , โอนวันที่ 04/02/58
ใบโอนที่ 102/58โครงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยม ในโครงการกองทุนการศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 04/02/58
ใบโอนที่ 101/58โครงการพัฒนาจัดทำสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1512 , โอนวันที่ 04/02/58
ใบโอนที่ 100/58โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1506 , โอนวันที่ 04/02/58
ใบโอนที่ 99/58โครงการพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา งวดที่ 1 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ. # 02-510-9552 ต่อ 253 , โอนวันที่ 04/02/58
ใบโอนที่ 98/58ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดควบคุมภายในปี 2558 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ. # 1950 , โอนวันที่ 04/02/58
ใบโอนที่ 97/58คชจ.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. # 02-509-4913 ต่อ 22 , โอนวันที่ 04/02/58
ใบโอนที่ 96/58เตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท ระดับชาติ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1053 , โอนวันที่ 04/02/58
ใบโอนที่ 92/58งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวศึกษาฯ วทิภาคี # 1013,1014 , โอนวันที่ 28/01/58
ใบโอนที่ 91/58สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนากำลังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานฯ ระหว่างประเทศ # 1906 , โอนวันที่ 28/01/58
ใบโอนที่ 90/58โครงการพัฒนาการติดตามและรายงานผลดำเนินงาน สอศ. , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ. # 1904 , โอนวันที่ 28/01/58
ใบโอนที่ 89/58การจัดเก็บข้อมูลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ. # 02-510-9552-4 ต่อ 170 , โอนวันที่ 28/01/58
ใบโอนที่ 79/58พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1404 , โอนวันที่ 28/01/58
ใบโอนที่ 87/58โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานฯ ระหว่างประเทศ , โอนวันที่ 24/01/58
ใบโอนที่ 86/58โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1508 , โอนวันที่ 24/01/58
ใบโอนที่ 85/58สนับสนุนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1009 , โอนวันที่ 24/01/58
ใบโอนที่ 84/58โครงการบูรณาการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม่ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สตอ. # 1809 , โอนวันที่ 24/01/58
ใบโอนที่ 83/58ปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศน. # 02-510-1823 ต่อ 115 , โอนวันที่ 24/01/58
ใบโอนที่ 82/58ถอนคืนค่าปรับ วท.ลำปาง, วท.โพธาราม, วช.ขอนแก่น , หน่วยงานที่รับผิดชบ สอ. # 1219 , โอนวันที่ 24/01/58
ใบโอนที่ 81/58ส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1409 , โอนวันที่ 24/01/58
ใบโอนที่ 80/58โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพวัยแรงงาน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1409 , โอนวันที่ 24/01/58
ใบโอนที่ 77/58งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วช.กาญจนบุรี , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700 , โอนวันที่ 20/01/58
ใบโอนที่ 78/58ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานฯ # 1011,1012 , โอนวันที่ 19/01/58
ใบโอนที่ 75/58โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศตอ. # 1908 , โอนวันที่ 19/01/58
ใบโอนที่ 74/58FIX IT CENTER , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1705 , โอนวันที่ 16/01/58
ใบโอนที่ 73/58โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศตอ. # 1907 , โอนวันที่ 16/01/58
ใบโอนที่ 70/58พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพต. # 1901 , โอนวันที่ 16/01/58
ใบโอนที่ 72/58โครงการสร้างพลังขับเคลื่อนปีแห่งการสร้างคุณค่าศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. # 02-510-7755 ต่อ 9906 , โอนวันที่ 15/01/58
ใบโอนที่ 71/58โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ ICT มาปฎิรูปการเรียนรู้ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. # 02-809-4913-14 , โอนวันที่ 15/01/58
ใบโอนที่ 69/58งบอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ. # 02-510-9552 ต่อ 143 , โอนวันที่ 15/01/58
ใบโอนที่ 68/58โครงการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 15/01/58
ใบโอนที่ 67/58ค.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและการเสริมสร้างต้นทุนเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงการก่อเหตุทะเลาะวิวาท , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 15/01/58
ใบโอนที่ 66/58โครงการจัดการศึกษาอาชีพ โรงเรียนมัธยมเฉลิมพระเกียรติ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 15/01/58
ใบโอนที่ 62/58โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 15/01/58
ใบโอนที่ 61/58โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318 , โอนวันที่ 15/01/58
ใบโอนที่ 60/58แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนค่าครุภัณฑ์ วษท.บุรีรัมย์ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700, 1707 , โอนวันที่ 15/01/58
ใบโอนที่ 76/58ค.ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวพ. # 025109552-4 ต่อ 170 , โอนวันที่ 14/01/58
ใบโอนที่ 65/58ติดตามประเมินผลการใช้หนังสือเรียน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1502 , โอนวันที่ 13/01/58
ใบโอนที่ 64/58แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน วท.สุรินทร์ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700 , โอนวันที่ 13/01/58
ใบโอนที่ 63/58โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานฯ # 1011,1012 , โอนวันที่ 01/58
ใบโอนที่ 59/58โครงการศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทาง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 07/01/58
ใบโอนที่ 57/58งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการผูกพันใหม่ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700 , โอนวันที่ 07/01/58
ใบโอนที่ 56/58งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการผูกพันใหม่ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700 , โอนวันที่ 07/01/58
ใบโอนที่ 55/58งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการผูกพันใหม่ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700 , โอนวันที่ 07/01/58
ใบโอนที่ 58/58งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ครั้งที่ 1 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700 , โอนวันที่ 25/12/57
ใบโอนที่ 54/58ขยายอาชีวะอำเภอ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318-9 , โอนวันที่ 26/12/57
ใบโอนที่ 53/58ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. # 02-5094913-18 , โอนวันที่ 25/12/57
ใบโอนที่ 51/58ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1513 , โอนวันที่ 25/12/57
ใบโอนที่ 50/58เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรมฯ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 25/12/57
ใบโอนที่ 52/58โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318 , โอนวันที่ 22/12/57
ใบโอนที่ 49/58ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนพระราชทาน ว.กำปงเฌอเตียล , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม. # 1705 , โอนวันที่ 22/12/57
ใบโอนที่ 48/58ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 22/12/57
ใบโอนที่ 47/58ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707, โอนวันที่ 22/12/57
ใบโอน -งบกระตุ้นฯ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2558, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1702 , โอนวันที่ 09/12/57
ใบโอนที่ 36/58ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาฯ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1501
ใบโอนที่ 35/58คืนเงินค่าปรับของ วพ.ธนบุรี , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1219 , โอนวันที่ 08/12/57
ใบโอนที่ 46/58ภาระงานของศูนย์ทวิภาคี , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318, โอนวันที่ 18/12/57
ใบโอนที่ 45/58สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สม # 1393 , โอนวันที่ 18/12/57
ใบโอนที่ 43/58พัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนในสังกัด สอศ. , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศน. # 02-510-1608 ต่อ 115 , โอนวันที่ 18/12/57
ใบโอนที่ 44/58ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1708 , โอนวันที่ 17/12/57
ใบโอนที่ 29/58งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707, โอนวันที่ 13/12/57
ใบโอนที่ 42/58งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 12/12/57
ใบโอนที่ 41/58การให้บริการการบริหารจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. # 02-509-4913 ต่อ 13-18 , โอนวันที่ 12/12/57
ใบโอนที่ 40/58คืนเงินค่าปรับของ วท.มวกเหล็ก , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1219 , โอนวันที่ 12/12/57
ใบโอนที่ 39/58ขยายอาชีวะอำเภอให้แก่ วท.ลำปาง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318-9 , โอนวันที่ 12/12/57
ใบโอนที่ 38/58ปฎิบัติธรรมภาวนาเฉลิมพระเกียรติ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สสอ. # 02-509-3654-5 ต่อ 1302 , โอนวันที่ 12/12/57
ใบโอนที่ 37/58สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 12/12/57
ใบโอนที่ 34/58ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปี 2558 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1315 , โอนวันที่ 12/12/57
ใบโอนที่ 33/58โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054 , โอนวันที่ 12/12/57
ใบโอนที่ 30/58งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น (ค่าครุภัณฑ์,ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 12/12/57
ใบโอนที่ 22/58โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1702 , โอนวันที่ 08/12/57
ใบโอนที่ 32/58ประชุมบูรณาการกิจกรรมจัดทำมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (ปวช.), หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1702, โอนวันที่ 08/12/57
ใบโอนที่ 31/58จัดประชุมหารือการจัดทำงบประมาณ 2559 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707, โอนวันที่ 08/12/57
ใบโอนที่ 28/58โครงการทบทวนและการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ (ระยะที่สอง), หน่วยงานที่รับผิดชอบ กพร. # 1030, โอนวันที่ 02/12/57
ใบโอนที่ 26/58ค่าใช้จ่ายประชุมฯ เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีฯ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1104,1105, โอนวันที่ 02/12/57
ใบโอนที่ 25/58คืนค่าปรับของ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1219, โอนวันที่ 02/12/57
ใบโอนที่ 24/58จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707, โอนวันที่ 02/12/57
ใบโอนที่ 23/58เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท) , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1051, โอนวันที่ 02/12/57
ใบโอนที่ 21/58ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาจากราชอาณาจักรภูฎาน , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1708, โอนวันที่ 02/12/57
ใบโอนที่ 20/58ค่าตอบแทนพิเศษ (พื้นที่ชายแดนภาคใต้) , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพต. # 1901 , โอนวันที่ 27/11/57
ใบโอนที่ 11/58งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น (ค่าครุภัณฑ์ที่อินและสิ่งก่อสร้าง), หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 20/11/57 (Part 3/3)
ใบโอนที่ 11/58งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น (ค่าครุภัณฑ์ที่อินและสิ่งก่อสร้าง), หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 20/11/57 (Part 2/3)
ใบโอนที่ 11/58งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น (ค่าครุภัณฑ์ที่อินและสิ่งก่อสร้าง), หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 20/11/57 (Part 1/3)
ใบโอนที่ 19/58การประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1009,1010 , โอนวันที่ 19/11/57
ใบโอนที่ 18/58ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้าน , โอนวันที่ 19/11/57
ใบโอนที่ 17/58ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้าน , โอนวันที่ 19/11/57
ใบโอนที่ 16/58จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สอ. # 1203 , โอนวันที่ 19/11/57
ใบโอนที่ 15/58พัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมอ. # 1410, โอนวันที่ 19/11/57
ใบโอนที่ 14/58โครงการทดลองหลักสูตรเตรียมความพร้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) , หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพก. # 1054, โอนวันที่ 19/11/57
ใบโอนที่ 10/58ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 15/11/57 (Part 3/3)
ใบโอนที่ 10/58ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 15/11/57 (Part 2/3)
ใบโอนที่ 10/58ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 15/11/57 (Part 1/3)
ใบโอนที่ 7/58งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 12/11/57 (Part 3/3)
ใบโอนที่ 7/58งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 12/11/57 (Part 2/3)
ใบโอนที่ 7/58งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , โอนวันที่ 12/11/57 (Part 1/3)
ใบโอนที่ 13/58ประชุมสัมมนา In-Country Program ร่วมกับ CPSC , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1708 , โอนวันที่ 11/11/57
ใบโอนที่ 9/58ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707, โอนวันที่ 07/11/57
ใบโอนที่ 8/58ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707, โอนวันที่ 07/11/57 (Part 2/2)
ใบโอนที่ 8/58ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707, โอนวันที่ 07/11/57 (Part 1/2)
ใบโอนที่ 6/58ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลขนาน ขั้นพื้นฐาน งวด 1, หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1709, โอนวันที่ 24/10/57
ใบโอนที่ 5/58ค่าบริการอินเตอร์เนต, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. # 02509-4913ต่อ13-18, โอนวันที่ 24/10/57 (Part 3/3)
ใบโอนที่ 5/58ค่าบริการอินเตอร์เนต, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. # 02509-4913ต่อ13-18, โอนวันที่ 24/10/57 (Part 2/3)
ใบโอนที่ 5/58ค่าบริการอินเตอร์เนต, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศทอ. # 02509-4913ต่อ13-18, โอนวันที่ 24/10/57 (Part 1/3)
ใบโอนที่ 4/58แผนปฎิบัติราชการประจำปี 58 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1318,1319 , วันที่โอน 24/10/57
ใบโอนที่ 3/58จัดประชุมผู้บริหาร 28-31 ต.ค. 57 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1709 , โอนวันที่ 24/10/57
ใบโอนที่ 2/58จัดประชุมฯ มาตรการเพิ่มศักยภาพฯ ทางเศรษฐกิจปี 58 , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1709 , วันที่โอน 24/10/57
ใบโอนที่ 1/58ค่าตอบแทนพนักงานราชการ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนผ. # 1700,1707 , วันที่โอน 15/10/57