โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2559

 TitleDescriptionClicks
แนบใบโอน 5/59 (งบกลาง)เอกสารเลขสำรองเงิน แนบใบโอนที่ 5/59 (งบกลาง)860
งบกลาง 5/59 (2)รายจ่ายลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 28/09/59507
งบกลาง 5/59 (1)รายจ่ายลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 28/09/59452
ใบโอนที่ 339/59สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง ผอ., ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1612, โอนวันที่ 29/09/59349
ใบโอนที่ 337/59ค่าใช้จ่ายในการจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1700,1702, โอนวันที่ 29/09/59462
ใบโอนที่ 333/59ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 5, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603, 1616, โอนวันที่ 28/09/59492
ใบโอนที่ 336/59โครงการให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AMS e-office) , ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#1308, โอนวันที่ 29/09/59314
ใบโอนที่ 335/59งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วท.นนทบุรี, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709, โอนวันที่ 29/09/59340
ใบโอนที่ 330/59โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1503, โอนวันที่ 29/09/59344
ใบโอนที่ 334/59งบดำเนินงาน โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (MONET), ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#1305, โอนวันที่ 28/09/59330
ใบโอนที่ 332/59งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1410, โอนวันที่ 28/09/59293
ใบโอนที่ 331/59สนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรมข้าราชการบรรจุใหม่, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-5093654-5 ต่อ 1212, , โอนวันที่ 28/09/59279
ใบโอนที่ 329/59งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดตั้งสถาบัน, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบันฯ #02-5090842-3, โอนวันที่ 28/09/59285
ใบโอนที่ 328/59งบดำเนินงาน งบอุดหนุน(เพิ่มเติม), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 27/09/59471
ใบโอนที่ 327/59โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ผู้บริหารอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319, โอนวันที่ 20/09/59764
ใบโอนที่ 326/59งบดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษา ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานฯระหว่างประเทศ # 1906, โอนวันที่ 20/09/59730
ใบโอนที่ 325/59ค่าตอบแทน พนักงานราชการ งวดที่ 4, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603-1604, โอนวันที่ 20/09/59804
ใบโอนที่ 324/59กิจกรรมงานวิจัย "การสร้างแหล่งเรียนรู้การทำโครงการเกษตร โดยใช้โครงงานเป็นฐาน" , ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 20/09/59527
ใบโอนที่ 323/59โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาชีพโดยใช้สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและห้องเรียนอัจฉริยะ, ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4914 ต่อ 39 , โอนวันที่ 20/09/59539
ใบโอนที่ 322/59โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนากเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 20/09/59665
ใบโอนที่ 320/59การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบันฯ#02-509-0842-3, โอนวันที่ 20/09/59601
ใบโอนที่ 319/59โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนและโครงการสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน #02-2821976 ต่อ 111 , โอนวันที่ 20/09/59487
ใบโอนที่ 321/59โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1503, 1506, โอนวันที่ 15/09/59605
ใบโอนที่ 318/59ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกาาตอนปลาย(ทวิศึกษา), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319, โอนวันที่ 12/09/591085
ใบโอนที่ 316/59กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center), ผู้รับผิดชอบ สม.#1394, โอนวันที่ 12/09/59910
ใบโอนที่ 315/59อบรมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน#02-282-1976 ต่อ 111, โอนวันที่ 12/09/59542
ใบโอนที่ 314/59ค่าใช้จ่ายสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611, โอนวันที่ 12/09/59343
ใบโอนที่ 313/59การจัดประชุมความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาไทย-เกาหลี, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708, โอนวันที่ 12/09/59318
ใบโอนที่ 312/59โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน งวดที่ 2, ผู้รับผิดชอบ สม.#1711, โอนวันที่ 12/09/2559403
ใบโอนที่ 317/59งบรายจ่ายอื่น ชำระหนี้ตามคำพิพากษา, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 09/09/59420
ใบโอนที่ 311/59โครงการสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 09/09/59461
ใบโอนที่ 310/59งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 09/09/59544
ใบโอนที่ 304/59งบอุดหนุน ค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319, โอนวันที่ 07/09/591068
ใบโอนที่ 309/59โครงการปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง, ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823, โอนวันที่ 07/09/59421
ใบโอนที่ 308/59สนับสนุนค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมเสิรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ , ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654ต่อ 1213, โอนวันที่ 06/09/59424
ใบโอนที่ 307/59งบรายจ่ายอื่น โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ, สนผ.#1318-9 , โอนวันที่ 05/09/59592
ใบโอนที่ 306/59โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560, ผู้รับผิดชอบ สนผ.1318-19, โอนวันที่ 05/09/59413
ใบโอนที่ 305/59โอนงบดำเนินงานเป็นงบรายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้ผู้รับจ้าง, ผู้รับผิดชอบ สอ.1219, โอนวันที่ 01/09/59473
ใบโอนที่ 303/59งบดำเนินงาน การเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิคและตราสัญลักษณ์ "อาชีวะ ฝีมือชนคนสร้างชาติ" , ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010, โอนวันที่ 30/08/59416
ใบโอนที่ 302/59โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1512, โอนวันที่ 29/08/59347
ใบโอนที่ 301/59งบรายจ่ายอื่น โครงการ"รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053, โอนวันที่ 29/08/59356
ใบโอนที่ 300/59ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินด้านสิ่งประดิษฐ์, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 28/08/59404
ใบโอนที่ 299/59งบรายจ่ายอื่น ปรับแผนการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบันฯ#02-509-0842-3 , โอนวันที่ 28/08/59354
ใบโอนที่ 298/59ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในใบโอน 248/59, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 28/08/59332
ใบโอนที่ 297/59จัดกิจกรรมการสอนวิชาชีพระยะสั้นในการจัดงานตลาดอาชีวะ 15-19 ส.ค. 59, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409, โอนวันที่ 26/08/59491
ใบโอนที่ 296/59จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1394, โอนวันที่ 26/08/59425
ใบโอนที่ 295/59โครงการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานฯ (ภาค5), ผู้รับผิดชอบ สอ.#1106, โอนวันที่ 26/08/59291
ใบโอนที่ 293/59งบรายจ่ายอื่น โครงการยกระดับมาตฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ, ผู้รับผิดชอบ สม.#1394, โอนวันที่ 25/08/59407
ใบโอนที่ 294/59กิจกรรมอาชีวบริการวัดสายตา และมอบแว่นตาผู้สูงอายุในงาน "ตลาดอาชีวะ" , ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009, โอนวันที่ 25/08/59358
แนบโอน 67/59คืน ศน.ตามใบโอนที่ 67/59375
ใบโอนที่ 292/59โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051, โอนวันที่ 19/08/59345
ใบโอนที่ 291/59โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1901, โอนวันที่ 19/08/59309
ใบโอนที่ 290/59งบรายจ่ายอื่น เพื่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเฉพาะทางด้านการโรงแรม, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี#1013, 1014, โอนวันที่ 18/08/59380
ใบโอนที่ 289/59งบดำเนินงาน การจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ครั้งที่ 3) , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 17/08/59459
ใบโอนที่ 288/59โครงการสร้างกระบวนทัศน์พัฒนาเยาวชนคนพันธ์ R, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051, โอนวันที่ 15/08/59410
ใบโอนที่ 287/59โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยกิจกรรม "ตลาดอาชีวะ", ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053, โอนวันที่ 15/08/59448
ใบโอนที่ 286/59โครงการประกวดวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ170, โอนวันที่ 15/08/59411
ใบโอนที่ 285/59สนับสนุนดำเนินงานฯ ปี 59 และจัดทำแผนปี 2560, ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902, โอนวันที่ 15/08/59431
ใบโอนที่ 284/59งบดำเนินงาน โครงการออกร้านจำหน่ายสินค้าในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาฯ, ผู้รับผิดชอบ- ศูนย์ส่งเสิรมฯเอกชน, โอนวันที่ 15/08/59427
ใบโอนที่ 283/59งบดำเนินงาน เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง (R-radio Network), ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-5094919, โอนวันที่ 15/08/59389
งบกลาง 4/59งบกลาง ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการเยาวชนคนอาชีวะประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 10/08/59438
ใบโอนที่ 281/59งบรายจ่ายอื่น โครงการยกระดับมาตฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319, โอนวันที่ 10/08/59423
ใบโอนที่ 280/59การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ , ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 10/08/59282
ใบโอนที่ 279/59โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504, โอนวันที่ 10/08/59511
ใบโอนที่ 277/59โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-5093654-5 , โอนวันที่ 10/08/59316
ใบโอนที่ 276/59แก้ไขโอนจัดสรรโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยฯ , ผู้รับผิดชอบ สวพ.#ต่อ 117, โอนวันที่ 10/08/59286
ใบโอนที่ 278/59ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบข้อเขียนฯ ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603, โอนวันที่ 05/08/59417
ใบโอนที่ 275/59ค่าวัสดุการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีและสายปฎิบัติการ, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 05/08/59531
ใบโอนที่ 274/59โครงการสร้างเสิรมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตฐาน, ผู้รับผิดชอบ สตอ. #1907,1807 , โอนวันที่ 05/08/59499
ใบโอนที่ 273/59โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1908, โอนวันที่ 05/08/59585
ใบโอนที่ 272/59ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดพิมพ์เล่มหลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2557, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504, โอนวันที่ 29/07/59510
ใบโอนที่ 271/59Fix it Center, ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 29/07/59588
ใบโอนที่ 270/59โครงการเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053, โอนวันที่ 29/07/59468
ใบโอนที่ 269/59ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" , ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 25/07/59366
ใบโอนที่ 268/59งบรายจ่ายอื่น คชจ.โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างเสิรมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลการทางการศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-5093654-5 ต่อ 1212, โอนวันที่ 25/07/259467
ใบโอนที่ 267/59งบเงินอุดหนุน การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504, โอนวันที่ 25/07/59528
ใบโอนที่ 266/59โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน , ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1500,1502 , โอนวันที่ 25/07/59414
ใบโอนที่ 265/59งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานฯ#02-5090842-3 , โอนวันที่ 25/07/59366
ใบโอนที่ 264/59 (2)งบดำเนินงาน งวดที่ 3 ,ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 25/07/59407
ใบโอนที่ 264/59 (1)งบดำเนินงาน งวดที่ 3 ,ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 25/07/59393
ใบโอนที่ 263/59โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง, ผู้รับผิดชอบ สวพ.# ต่อ 117, โอนวันที่ 22/07/59431
ใบโอนที่ 262/59ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1203, โอนวันที่ 22/07/59370
ใบโอนที่ 261/59แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน (Fix it), ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 22/07/59471
ใบโอนที่ 260/59โครงการประชุมสัมมนาการตรวจนิเทศและติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษา(อศจ.), ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน, โอนวันที่ 15/07/59389
ใบโอนที่ 259/59โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศทอ.# 1108, โอนวันที่ 12/07/59511
ใบโอนที่ 258/59โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาด้าน STBM Education, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405, โอนวันที่ 12/07/59379
ใบโอนที่ 256/59(3)งบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี) งวดที่ 3, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 12/07/59512
ใบโอนที่ 256/59(2)งบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี) งวดที่ 3, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 12/07/59397
ใบโอนที่ 256/59(1)งบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี) งวดที่ 3, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 12/07/59423
ใบโอนที่ 257/59โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1104-5, โอนวันที่ 11/07/59332
ใบโอนที่ 255/59โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1404, โอนวันที่ 11/07/59489
ใบโอนที่ 254/59โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1901, โอนวันที่ 07/07/59546
ใบโอนที่ 253/59โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009, 1010, โอนวันที่ 07/07/59448
ใบโอนที่ 252/59โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาในต่างประเทศ, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ.#1906, โอนวันที่ 07/07/59596
ใบโอนที่ 251/59โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 117, โอนวันที่ 07/07/59540
ใบโอนที่ 244/59โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319 , โอนวันที่ 07/07/59573
ใบโอนที่ 250/59งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบัน# 02-5090842-3 , โอนวันที่ 05/07/59506
ใบโอนที่ 248/59โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 3 , ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-10, โอนวันที่ 05/07/59721
ใบโอนที่ 247/59โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน, ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 05/07/59707
ใบโอนที่ 249/59โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Vec.Ed.), ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051, โอนวันที่ 01/07/59474
ใบโอนที่ 246/59โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1203, โอนวันที่ 30/06/59379
ใบโอนที่ 245/59งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมงานวิจัยองค์ความรู้ด้านออกกลางคัน การทะเลาะวิวาทฯ, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 30/06/59480
ใบโอนที่ 241/59โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 30/06/59348
ใบโอนที่ 240/59งบรายจ่ายอื่น โครงการปลุกยักษ์ตื่น, ผู้รับผิดชอบ # ศูนย์ฯ เอกชน , โอนวันที่ 30/06/59340
ใบโอนที่ 243/59ขอแก้ไขการโอนจัดสรรโครงการสร้างความร่วมมือทุกภาคเรียน, ผู้รับผิดชอบ สม. # 1711, โอนวันที่ 30/06/59433
ใบโอนที่ 242/59งบอุดหนุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405, โอนวันที่ 30/06/59415
ใบโอนที่ 239/59โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170 , โอนวันที่ 28/06/59432
ใบโอนที่ 238/59การดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะโครงการศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1216,1220, โอนวันที่ 28/06/59301
ใบโอนที่ 237/59โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางการวิจัยฯ ,ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 28/06/59361
ใบโอนที่ 236/59โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการองค์ความรู้ความก้าวหน้าของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 28/06/59366
ใบโอนที่ 235/59โครงการ "สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่" , ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 28/06/59360
ใบโอนที่ 234/59การจัดประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน, ผู้รับผิดชอบ สมอ.# 1500,1502 , โอนวันที่ 28/06/59321
ใบโอนที่ 233/59โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ # ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา, โอนวันที่ 23/06/59456
ใบโอนที่ 232/59โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้, ผู้รับผิดชอบ ศพต. # 1901, โอนวันที่ 23/06/59298
ใบโอนที่ 231/59โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการดิจิทัล, ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913 ต่อ 16, โอนวันที่ 23/06/59327
ใบโอนที่ 230/59โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการฯ , ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 21/06/59472
ใบโอนที่ 229/59โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะ (Fix it) , ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 21/06/59659
ใบโอนที่ 228/59งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 1-24 เม.ย. 59, ผู้รับผิดชอบ สม.#1306, โอนวันที่ 15/06/59375
ใบโอนที่ 227/59โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#1108, โอนวันที่ 15/06/59423
ใบโอนที่ 225/59โครงการยกระดับอาชีวศึกษามาตรฐานสากล, ผู้รับผิดชอบ # ศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศ 1906, โอนวันที่ 15/06/59352
ใบโอนที่ 224/59โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, ผู้รับผิดชอบ # ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ, โอนวันที่ 15/06/59398
ใบโอนที่ 220/59ค่าตอบแทนพิเศษข้ารชการและลูกจ้างประจำ, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1204, โอนวันที่ 15/06/59411
ใบโอนที่ 219/59ภาระงานประจำ ศทอ , ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913 ต่อ 19, โอนวันที่ 15/06/59283
ใบโอนที่ 223/59โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, ผู้รับผิดชอบ สอ.1105-1106, โอนวันที่ 08/06/59411
ใบโอนที่ 222/59งบดำเนินงาน ตามภาระงาน(สำนัก หน่วย ศุนย์), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319, โอนวันที่ 08/06/59469
ใบโอนที่ 221/59โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559", ผู้รับผิดชอบ สวพ., โอนวันที่ 08/06/59423
ใบโอนที่ 210/59โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-5093654-5 ต่อ 1211, โอนวันที่ 31/05/59607
ใบโอนที่ 208/59ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปี 2559, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318, โอนวันที่ 31/05/59576
ใบโอนที่ 217/59โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สสอ., โอนวันที่ 01/06/59533
ใบโอนที่ 216/59งบเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ , ผู้รับผิดชอบ สวพ., โอนวันที่ 01/06/59945
ใบโอนที่ 215/59งบดำเนินงาน การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609, 1612 , โอนวันที่ 01/06/59374
ใบโอนที่ 214/59งบดำเนินงาน งบอุดหนุน โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 31/05/59383
ใบโอนที่ 213/59โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ตอบสนองภาคการผลิตและบริการ, ผู้รับผิดชอบ สม.#1711, โอนวันที่ 30/05/59469
ใบโอนที่ 212/59โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#17, โอนวันที่ 30/05/59435
ใบโอนที่ 211/59โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สวพ. #170 , โอนวันที่ 30/05/59535
ใบโอนที่ 209/59ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สวพ., โอนวันที่ 26/05/59511
ใบโอนที่ 207/59เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 , ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน, โอนวันที่ 19/05/59458
ใบโอนที่ 206/59โครงการสร้างหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 9 สาขาวิชา โดยใช้งบโครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาฯ , ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1511, โอนวันที่ 19/05/59452
ใบโอนที่ 205/59โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน, ผู้รับผิดชอบ สม.#1711, โอนวันที่ 19/05/59443
ใบโอนที่ 204/59โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำแผนปฎิบัติราชการของ สตอ., โอนวันที่ 19/05/59403
ใบโอนที่ 203/59โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ปีการศึกษา 2559, ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1900, โอนวันที่ 19/05/59462
ใบโอนที่ 202/59โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051, โอนวันที่ 19/05/59536
ใบโอนที่ 201/59โครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา ของผู้บริหารระดับสูง (เกาหลี), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708, โอนวันที่ 13/05/59436
ใบโอนที่ 200/59สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2559, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1500,1502, โอนวันที่ 13/05/59539
ใบโอนที่ 199/59สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตฐานห้องสมุดอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1503,1506, โอนวันที่ 13/05/59437
ใบโอนที่ 198/59โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาฯ , ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 13/05/59495
ใบโอนที่ 197/59โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากร ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ฯ , ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนฯ # 02-5094913-4, โอนวันที่ 12/05/59494
ใบโอนที่ 196/59โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 253, โอนวันที่ 12/05/59481
ใบโอนที่ 195/59โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 12/05/59382
ใบโอนที่ 194/59โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาฯ , ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-5093654 ต่อ 1211, โอนวันที่ 12/05/59338
ใบโอนที่ 193/59โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552 ต่อ 143, โอนวันที่ 12/05/59431
ใบโอนที่ 192/59โครงการจัดหาหนังสืออ่านนอกเวลา, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1503, โอนวันที่ 12/05/59368
ใบโอนที่ 191/59โครงการรับการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน, ผู้รับผิดชอบ กพร.#1030, โอนวันที่ 12/05/59315
ใบโอนที่ 190/59งบดำเนินงาน ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี, ผู้รับผิดชอบ # 1013, โอนวันที่ 12/05/59529
ใบโอนที่ 189/59โครงการขยายโอกาสฯ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center), โอนวันที่ 09/05/59722
ใบโอนที่ 187/59สนับสนุนการดำเนินงานตามภาระงานประจำเพิ่มเติมของ สสอ.,ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-5093654-5 ต่อ 1211, โอนวันที่ 09/05/59349
ใบโอนที่ 186/59งบรายจ่ายอื่น โครงการอาชีวะศึกษาอาสา 2559 (Fix it center), ผู้รับผิดชอบ สม.#1394, โอนวันที่ 09/05/59582
ใบโอนที่ 185/59โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อาชีวศึกษาฯ, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-09552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 09/05/59415
ใบโอนที่ 184/59แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน ใบโอน 144/59 จากเดิม วท.สมุทรปราการ เปลี่ยนเป็น วท.สมุทรสงคราม358
ใบโอนที่ 183/59ชำระค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เนต396
ใบโอนที่ 181/59สนับสนุนการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สอศ.367
ใบโอนที่ 180/59โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อองค์ความรู้วิชาชีพฯ (R-Radio network)375
ใบโอนที่ 179/59ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1902, โอนวันที่ 27/04/59342
ใบโอนที่ 174/59งบดำเนินงาน งวด 2, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 27/04/59506
ใบโอนที่ 173/59โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท., ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053, โอนวันที่ 27/04/59562
ใบโอนที่ 172/59โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 27/04/59387
ใบโอนที่ 171/59เงินอุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 27/04/59359
ใบโอนที่ 170/59โครงการ+ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 27/04/59480
ใบโอนที่ 169/59ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู, ผู้รับผิดชอบ สสอ.# 02-5093654 ต่อ 1211, โอนวันที่ 27/04/59468
ใบโอนที่ 168/59โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708, โอนวันที่ 27/04/59345
ใบโอนที่ 176/59เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนฯ สำหรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนภาคที่ 2, ผู้รับผิดชอบ #ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน, โอนวันที่ 26/04/59470
ใบโอนที่ 175/59เงินอุดหนุนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน, โอนวันที่ 26/04/59284
ใบโอนที่ 165/59(4)งบเงินอุดหนุน งวดที่ 2 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 25/04/59608
ใบโอนที่ 165/59(3)งบเงินอุดหนุน งวดที่ 2 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 25/04/59456
ใบโอนที่ 165/59(2)งบเงินอุดหนุน งวดที่ 2 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 25/04/59468
ใบโอนที่ 165/59(1)งบเงินอุดหนุน งวดที่ 2 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 25/04/59507
ใบโอนที่ 178/59งบเงินอุดหนุน(ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน) , ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, โอนวันที่ 25/04/59316
ใบโอนที่ 177/59งบเงินอุดหนุน(ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน) , ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, โอนวันที่ 25/04/59342
ใบโอนที่ 167/59สนับสนุนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66, โอนวันที่ 22/04/59303
ใบโอนที่ 166/59โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศเพื่อสร้างทุนปัญญาชีวิต, โอนวันที่ 22/04/59468
ใบโอนที่ 164/59โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน, โอนวันที่ 22/04/59429
ใบโอนที่ 163/59การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเกษตร, โอนวันที่ 22/04/59296
ใบโอนที่ 162/59โครงการการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ , โอนวันที่ 22/04/59444
ใบโอนที่ 161/59สนับสนุนการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียน, โอนวันที่ 22/04/59308
ใบโอนที่ 160/59โครงการอบรมสัมมนา "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" , ผู้รับผิดชอบ สสอ. , โอนวันที่ 22/04/59273
ใบโอนที่ 159/59เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504, โอนวันที่ 22/04/59490
ใบโอนที่ 158/59โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล, ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 22/04/59277
ใบโอนที่ 157/59โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย), ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 08/04/59675
ใบโอนที่ 156/59โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 08/04/59572
ใบโอนที่ 155/59โครงการปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง, ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-5101608 ต่อ 115, โอนวันที่ 08/04/59 437
ใบโอนที่ 154/59โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่การใช้ประโยชน์ (Co-Funding), ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 252 , โอนวันที่ 08/04/59482
ใบโอนที่ 153/59ดึงกลับจากใบโอน 32/59449
ใบโอนที่ 152/59โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สวพ. #02-5109552 ต่อ 251, โอนวันที่ 08/04/59476
ใบโอนที่ 151/59ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวด 3, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603,1616, โอนวันที่ 08/04/59603
ใบโอนที่ 150/59 (3)งบดำเนินงาน งวดที่ 2 (P.201-231), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 07/04/59591
ใบโอนที่ 150/59 (2)งบดำเนินงาน งวดที่ 2 (P.101-200), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 07/04/59532
ใบโอนที่ 150/59 (1)งบดำเนินงาน งวดที่ 2 (P.1-100), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 07/04/59532
ใบโอนที่ 149/59ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา, ผู้รับผิดชอบ สม.#1306, โอนวันที่ 07/04/59500
ใบโอนที่ 148/59โครงการประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010 , โอนวันที่ 07/04/59375
ใบโอนที่ 147/59จัดนิทรรศการ "งานวิจัยรายได้ ในกิจกรรมตลาดคลองผดุงเกษม" , ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053, โอนวันที่ 04/04/59547
ใบโอนที่ 146/59ประชุมสัมมนาทิศทางการจัดการอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1211, โอนวันที่ 05/04/59 439
ใบโอนที่ 145/59เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กธ), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709, โอนวันที่ 01/04/59705
ใบโอนที่ 144/59โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตฐานสถานศึกษา ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1503,1506 , โอนวันที่ 01/04/59589
ใบโอนที่ 143/59การจัดแสดงนิทรรศการ "งานอาชีวศึกษาทิวภาคีไทย" , ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 01/04/59507
ใบโอนที่ 142/59โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านการเป็นผู้ประกอบการ, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504, โอนวันที่ 01/04/59517
ใบโอนที่ 141/59โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี #1013,1014, โอนวันที่ 29/03/59843
ใบโอนที่ 139/59งบรายจ่ายอื่น โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409, โอนวันที่ 25/03/59829
ใบโอนที่ 138/59โครงการอาชีวะศึกษาเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2559, ผู้รับผิดชอบ สม.#1394, โอนวันที่ 25/03/59729
ใบโอนที่ 137/59เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฎิบัติการ, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบัน#1011,1012, โอนวันที่ 25/03/59466
ใบโอนที่ 136/59โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1513, โอนวันที่ 25/03/59652
ใบโอนที่ 140/59งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้รับผิดชอบ # ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน , โอนวันที่ 23/03/59770
ใบโอนที่ 135/59ดึงกลับ โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา(Pre.Voc.Ed) , ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053, โอนวันที่ 21/03/59542
ใบโอนที่ 134/59โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา, ผู้รับผิดชอบ สม.# 1306, โอนวันที่ 21/03/59582
ใบโอนที่ 133/59ประชุมทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและรายการอัตราค่าเครื่องมือ, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-19 , โอนวันที่ 21/03/59425
ใบโอนที่ 132/59ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603,1616, โอนวันที่ 16/03/59686
ใบโอนที่ 131/59โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1211, โอนวันที่ 17/03/59644
ใบโอนที่ 130/59โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศทอ. #02-509-4913 ต่อ 14-18 , โอนวันที่ 17/03/59567
ใบโอนที่ 129/59โครงการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 2559, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143, โอนวันที่ 16/03/59580
ใบโอนที่ 128/59โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ #1906, โอนวันที่ 11/03/59756
ใบโอนที่ 127/59โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน, ผู้รับผิดชอบ สตอ. #1900, โอนวันที่ 11/03/59439
ใบโอนที่ 126/59สนับสนุนงานโครงการสำคัญและจุดเน้นสำคัญของ สอศ., ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1905, โอนวันที่ 11/03/59442
ใบโอนที่ 125/59โครงการยกระดับอาชีวศึกษามาตรฐานสากลปี 59 ครั้งที่ 1, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ # 1906, โอนวันที่ 09/03/59598
ใบโอนที่ 124/59โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาในต่างประเทศ, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ # 1906, โอนวันที่ 09/03/59511
ใบโอนที่ 123/59โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี # 1013,1014, โอนวันที่ 09/03/59917
ใบโอนที่ 122/59กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center), ผู้รับผิดชอบ สม. #1705, โอนวันที่ 09/03/59764
ใบโอนที่ 121/59โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้ช่วย, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1102, โอนวันที่ 03/03/59364
ใบโอนที่ 120/59โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1512 , โอนวันที่ 01/03/59311
ใบโอนที่ 119/59ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ, ผู้รับผิดชอบ สอ. # 1609-1612, โอนวันที่ 01/03/59308
ใบโอนที่ 118/59ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1702, 1707 , โอนวันที่ 01/03/59337
ใบโอนที่ 117/59เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือน ก.พ. 59, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1203, โอนวันที่ 24/02/59541
ใบโอนที่ 116/59โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพ, ผู้รับผิดชอบ สมอ.# 1404, โอนวันที่ 29/02/59397
ใบโอนที่ 115/59โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211, โอนวันที่ 29/02/59424
ใบโอนที่ 114/59โครงการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี, ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครอง #1803, โอนวันที่ 29/02/59315
ใบโอนที่ 110/59งบดำเนินงาน การจัดกิจกรรมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา, ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 25/02/59289
ใบโอนที่ 109/59ส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มพูลสัมฤทธิ์ฯ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1410, โอนวันที่ 25/02/59421
ใบโอนที่ 113/59ประชุมเชิงปฎิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211, โอนวันที่ 24/02/59310
ใบโอนที่ 112/59สนันสนุนการดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1404, โอนวันที่ 24/02/59279
ใบโอนที่ 111/59สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ "เปิดโลกสัมมาชีพ Learn for life", ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 24/02/59290
ใบโอนที่ 108/59โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ, ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913 ต่อ 13-18, โอนวันที่ 18/02/59266
ใบโอนที่ 107/59โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409, โอนวันที่ 18/02/59281
ใบโอนที่ 106/59ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำรายงานประจำปี 2558, ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1904,1905 , โอนวันที่ 18/02/59263
ใบโอนที่ 105/59Fix it center, ผู้รับผิดชอบ สม#1705, โอนวันที่ 18/02/59475
ใบโอนที่ 104/59โครงการสำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804,1907 , โอนวันที่ 15/02/59239
ใบโอนที่ 103/59ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1612, โอนวันที่ 10/02/59234
ใบโอนที่ 102/59การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเน้นฐาน Project-Based Learning (PJBL), ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 115, โอนวันที่ 10/02/59277
ใบโอนที่ 100/59โครงการพัฒนาระบบบัญชี GFMIS, ผู้รับผิดชอบ ตสน.#1252, โอนวันที่ 10/02/59330
ใบโอนที่ 101/59งบลงทุน วทก.วังไกลกังวล, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 04/02/59310
ใบโอนที่ 99/59โครงการสร้างเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของ สอศ., ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1905, โอนวันที่ 04/02/59281
ใบโอนที่ 98/59โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (In-Company Trainers Training), ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 4301, โอนวันที่ 04/02/59301
ใบโอนที่ 97/59โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สอ.# 1009,1010 , โอนวันที่ 04/02/59260
ใบโอนที่ 96/59งบดำเนินงานตามภาระงานประจำของหน่วยงานภายใน สอศ.(สำนัก ศูนย์ หน่วย), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-9 , โอนวันที่ 28/01/59284
ใบโอนที่ 95/59สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนากระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน(Project-Baste Management), ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1900, โอนวันที่ 28/01/59252
ใบโอนที่ 94/59สนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010, โอนวันที่ 28/01/59296
ใบโอนที่ 93/59เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา", ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 28/01/59279
ใบโอนที่ 92/59สนับสนุนการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเฉพาะกิจ, ผู้รับผิดชอบ สตอ.#195, โอนวันที่ 28/01/59267
ใบโอนที่ 91/59โครงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานฯ ระหว่างประเทศ #1906, โอนวันที่ 28/01/59260
ใบโอนที่ 90/59โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนตามแนวพระราชดำริ, ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#1108, โอนวันที่ 28/01/59282
ใบโอนที่ 89/59เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 115, โอนวันที่ 28/01/59327
ใบโอนที่ 88/59พัฒนาการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน Porfolio, ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 115 , โอนวันที่ 28/01/59247
ใบโอนที่ 87/59พัฒนาส่งเสริมคุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนเพื่อการปฎิรูปอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-01823 ต่อ 115 ,โอนวันที่ 28/01/59311
ใบโอนที่ 86/59โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-9 , โอนวันที่ 28/01/59462
ใบโอนที่ 85/59โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 28/01/59353
ใบโอนที่ 84/59โอนกลับส่วนกลาง, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 28/01/59288
ใบโอนที่ 83/59โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053, โอนวันที่ 26/01/59424
ใบโอนที่ 82/59โครงการ Open House เพื่อแนะแนวการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่กลุ่มเป้าหมาย, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี # 1013,1014, โอนวันที่ 16/01/59324
ใบโอนที่ 81/59โครงการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สอศ., ผู้รับผิดช สตอ.#1024, โอนวันที่ 26/01/59264
ใบโอนที่ 80/59โครงการยกระดับองค์ความรู้ของครูนักวิจัยอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170246
ใบโอนที่ 79/59อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย, ผู้รับผิดชอบ # 1013,1014 , โอนวันที่ 26/01/59332
ใบโอนที่ 78/59ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรฯ, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211, โอนวันที่ 26/01/59312
ใบโอนที่ 77/59โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 22/01/59318
ใบโอนที่ 76/59โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053, โอนวันที่ 22/01/59306
ใบโอนที่ 75/59ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed), ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053 , โอนวันที่ 22/01/59316
ใบโอนที่ 74/59สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1104,1105, โอนวันที่ 14/01/59340
ใบโอนที่ 73/59โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1044, โอนวันที่ 14/01/59260
ใบโอนที่ 72/59โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษาตามนโยบายการปฎิรูปอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608, โอนวันที่ 12/01/59257
ใบโอนที่ 71/59ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้าง, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1204, โอนวันที่ 12/01/59261
ใบโอนที่ 58/59โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1908, โอนวันที่ 12/01/59432
ใบโอนที่ 65/59โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ, ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 11/01/59293
ใบโอนที่ 64/59ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวนโยบายการปฎิรูปอาชีวศึกษาฯ , ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 , โอนวันที่ 11/01/59304
ใบโอนที่ 63/59โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053, โอนวันที่ 11/01/59347
ใบโอนที่ 62/59โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2559, ผู้รับผิดชอบ สม.#1394, โอนวันที่ 11/01/59371
ใบโอนที่ 61/59โครงการเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405281
ใบโอนที่ 60/59โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504, โอนวันที่ 11/01/59383
ใบโอนที่ 59/59โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1807, โอนวันที่ 11/01/59299
ใบโอนที่ 57/59สนันสนุนการดำเนินงานโครงการอาชีวศึกษารวมใจต้านภัยธรรมชาติ, ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 07/01/59232
ใบโอนที่ 56/59โครงการภายใต้โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211, โอนวันที่ 07/01/59332
ใบโอนที่ 55/59โครงการปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง , ผู้รับผิดชอบ ศน.#115, โอนวันที่ 07/01/59285
ใบโอนที่ 54/59โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน, ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804, 1907, โอนวันที่ 07/01/59346
ใบโอนที่ 53/59โครงการพัฒนาการศึกษาตามพระราชดำริภายใต้โครงการขยายโอกาสฯ , ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 07/01/59285
ใบโอนที่ 52/59โครงการซ่อมจักรยานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ, ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 07/01/59289
ใบโอนที่ 51/59โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานฯ , ผู้รับผิดชอบ สอม.#1500, 1502, โอนวันที่ 07/01/59263
ใบโอนที่ 45/59โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อน, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709, โอนวันที่ 04/01/59243
ใบโอนที่ 50/59โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-9 , โอนวันที่ 29/12/58231
ใบโอนที่ 49/59โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ,ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051, โอนวันที่ 29/12/58270
ใบโอนที่ 48/59สนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ , ผู้รับผิดชอบ สม.#1393, โอนวันที่ 29/12/58232
ใบโอนที่ 47/59ค่าบำรุงสมาชิก วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708, โอนวันที่ 29/12/58221
ใบโอนที่ 46/59โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ, ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504, โอนวันที่ 29/12/58290
ใบโอนที่ 44/59งบดำเนินงาน ผลผลิต ปวช., ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702 , โอนวันที่ 29/12/58310
ใบโอนที่ 43/59โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1, ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902, โอนวันที่ 29/12/58179
ใบโอนที่ 42/59ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตฯพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สสอ.#1211, โอนวันที่ 25/12/58345
ใบโอนที่ 41/59โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานฯระหว่างประเทศ , โอนวันที่ 25/12/58267
ใบโอนที่ 40/59 (P.201-273)งบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์) , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709, โอนวันที่ 23/12/58365
ใบโอนที่ 40/59 (P.101-200)งบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์) , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709, โอนวันที่ 23/12/58253
ใบโอนที่ 40/59 (P.1-100)งบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์) , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709, โอนวันที่ 23/12/58268
ใบโอนที่ 39/59งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าทรัพย์สิน), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 23/12/58243
ใบโอนที่ 38/59ค่าใช้จ่าย จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบัน#1011,1012 , โอนวันที่ 21/12/58340
ใบโอนที่ 37/59โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ , ผู้รับผิดชอบ สมอ.# 1405, โอนวันที่ 21/12/58224
ใบโอนที่ 36/59โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ, โอนวันที่ 21/12/58303
ใบโอนที่ 35/59โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ภายใต้โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพฯ , ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054, โอนวันที่ 21/12/58233
ใบโอนที่ 34/59ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708, โอนวันที่ 21/12/58208
ใบโอนที่ 33/59โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บเอกสารข้อมูลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 16/12/59237
ใบโอนที่ 32/59โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-9 , โอนวันที่ 16/12/58386
ใบโอนที่ 31/59โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัย กำปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชา, ผู้รับผิดชอบ สม.#1708, โอนวันที่ 16/12/58231
ใบโอนที่ 30/59ถอนคืนเงินค่าปรับ จำนวน 3 แห่ง, ผู้รับผิดชอบ สอ. # 1219, โอนวันที่ 15/12/58276
ใบโอนที่ 29/59โครงการส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจำปี 2558 , ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-5109552-4 , โอนวันที่ 15/12/58293
ใบโอนที่ 28/59โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยสื่อสิ่งพิมพ์, ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 15/12/58234
ใบโอนที่ 27/59โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ (กิจกรรมที่ 1), ผู้รับผิดชอบ สวพ.#025109552-4 ต่อ 170, โอนวันที่ 15/12/58252
ใบโอนที่ 26/59โครงการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-9, โอนวันที่ 15/12/58266
ใบโอนที่ 25/59บริหารจัดการและให้บริการข้อมูลบุคลากรอาชีวศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สมาร์ทโฟน, ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-15 ต่อ 13-18 , โอนวันที่ 09/12/58242
ใบโอนที่ 24/59โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคำของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709, โอนวันที่ 23/11/58227
ใบโอนที่ 23/59ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลงานฯ , ผู้รับผิดชอบ สอ.#1417, โอนวันที่ 20/11/58206
ใบโอนที่ 22/59โครงการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจากราชอาณาจักรภูฎาน, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708, โอนวันที่ 19/11/58202
ใบโอนที่ 20/59โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล, ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4914 ต่อ 39 , โอนวันที่ 18/11/58191
ใบโอนที่ 19/59โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา, ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#1108, โอนวันที่ 18/11/58222
ใบโอนที่ 18/59โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคต, ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1044, โอนวันที่ 18/11/58200
ใบโอนที่ 17/59โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318, โอนวันที่ 18/11/58233
ใบโอนที่ 21/59โครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา เอสโซ่ระดับชาติ, ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170 , โอนวันที่ 13/11/58204
ใบโอนที่ 16/59สนับสนุนผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 116 , ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1214, โอนวันที่ 12/11/58195
ใบโอนที่ 14/59โครงการฝึกอบรม In-Country Program ร่วมกับ CPSC , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708, โอนวันที่ 12/11/58233
ใบโอนที่ 10/59ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) , ผู้รับผิดชอบ สม.#1705, โอนวันที่ 12/11/58298
ใบโอนที่ 13/59 (P.51-92)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการวจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1610243
ใบโอนที่ 13/59 (P.1-50)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการวจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน, ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1610250
ใบโอนที่ 12/59 (P.201-234)งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ. # 1700, โอนวันที่ 12/11/58259
ใบโอนที่ 12/59 (P.151-200)งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ. # 1700, โอนวันที่ 12/11/58268
ใบโอนที่ 12/59 (P.101-150)งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ. # 1700, โอนวันที่ 12/11/58228
ใบโอนที่ 12/59 (P.51-100)งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ. # 1700, โอนวันที่ 12/11/58286
ใบโอนที่ 12/59 (P.1-50)งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ. # 1700, โอนวันที่ 12/11/58268
งบกระตุ้น 3/59เลขที่เอกสารสำรอง งบกลาง (Fix it) , ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709305
ใบโอนที่ 15/59งบลงทุน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, โอนวันที่ 12/11/58254
ใบโอนที่ 11/59ค่าตอบแทนพิเศษ(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้), ผู้รับผิดชอบ ศพต. #1901, โอนวันที่ 12/11/58203
ใบโอนที่ 9/59 (P.251-304)งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) งวดที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1700,1702 , โอนวันที่ 05/11/58313
ใบโอนที่ 9/59 (P.201-250)งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) งวดที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1700,1702 , โอนวันที่ 05/11/58283
ใบโอนที่ 9/59 (P.151-200)งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) งวดที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1700,1702 , โอนวันที่ 05/11/58269
ใบโอนที่ 9/59 (P.101-150)งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) งวดที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1700,1702 , โอนวันที่ 05/11/58268
ใบโอนที่ 9/59 (P.51-100)งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) งวดที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1700,1702 , โอนวันที่ 05/11/58292
ใบโอนที่ 9/59 (P.1-50)งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) งวดที่ 1 , ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1700,1702 , โอนวันที่ 05/11/58334
ใบโอนที่ 3/59 (P.3)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702, โอนวันที่ 28-29/10/58367
ใบโอนที่ 3/59 (P.2)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702, โอนวันที่ 28-29/10/58276
ใบโอนที่ 3/59 (P.1)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702, โอนวันที่ 28-29/10/58326
ใบโอนที่ 8/59ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เครือข่ายอินเตอร์เนต), ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-18 ต่อ 19, โอนวันที่ 30/10/58214
ใบโอนที่ 7/59ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709, โอนวันที่ 28/10/58232
ใบโอนที่ 5/59งบรายจ่ายอื่น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 21/10/58288
ใบโอนที่ 4/59 (P.2)งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, 1702, โอนวันที่ 21/10/58374
ใบโอนที่ 4/59 (P.1)งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700, 1702, โอนวันที่ 21/10/58350
ใบโอนที่ 6/59ประชุมเชิงปฎิบัติการ การคำนวณราคากลางก่อสร้าง, ผู้รับผิดชอบฯ สอ.# 1203, โอนวันที่ 19/10/58248
ใบโอนที่ 1/59ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ผู้รับผิดชอบฯ สอ.#1603, 1606 , โอนวันที่ 19/10/2558291
งบกระตุ้น 2/59เลขที่เอกสารสำรองเงิน งบกลาง (งบรายจ่ายอื่น), ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702, โอนวันที่ 19/10/58 281
งบกระตุ้น 1/59เลขที่เอกสารสำรองเงิน งบกลาง (งบลงทุน), ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1702, โอนวันที่ 15-19/10/58360