โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560

 TitleDescriptionClicks
ใบโอนที่ 361/60ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้บริการอินเตอรืเนต(MOENET)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 29/09/601143
ใบโอนที่ 360/60โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 29/09/60702
ใบโอนที่ 359/60งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายตามภาระงานปกติ**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1201**โอนวันที่ 29/09/60754
ใบโอนที่ 357/60งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 29/09/60924
ใบโอนที่ 358/60โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 28/09/601048
ใบโอนที่ 356/60โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**โอนวันที่ 28/09/60975
ใบโอนที่ 355/60งบดำเนินงาน เพื่อใช้ในการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค และดำเนินงาน/กิจกรรม ที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษษอย่างมีคุณภาพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 28/09/60807
ใบโอนที่ 354/60โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภายใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1901**โอนวันที่ 28/09/60270
ใบโอนที่ 352/60โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ #1906**โอนวันที่ 26/09/60353
ใบโอนที่ 351/60โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 22/09/60549
ใบโอนที่ 350/60โครงการยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับปฎิบัติการ งวดที่ 4**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#02-509-0842-3**โอนวันที่ 22/09/60420
ใบโอนที่ 349/60โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา งวดที่ 3 **ผู้รับผิดบอช ศปส.#02-509-0842-3**โอนวันที่ 22/09/60344
ใบโอนที่ 348/60โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 22/09/60285
ใบโอนที่ 347/60งบดำเนินงาน **ผู้รับผิดชอบ ศปส.#02-509-0842-3 **โอนวันที่ 22/09/60466
ใบโอนที่ 346/60งบดำเนินงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน/กิจกรรมที่สำคัญ ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 4**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 20/09/60478
ใบโอนที่ 345/60เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-19**โอนวันที่ 20/09/60994
ใบโอนที่ 344/60โครงการรับเสร็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 19/09/60382
ใบโอนที่ 343/60กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา (Happiness School)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1207**โอนวันที่ 19/09/60400
ใบโอนที่ 342/60โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ครั้งที่ 5**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 18/09/60516
ใบโอนที่ 341/60โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 18/09/60522
ใบโอนที่ 340/60คชจ.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-9**โอนวันที่ 18/09/60452
ใบโอนที่ 339/60โครงการยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับปฎิบัติการ**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#02-509-0842-3**โอนวันที่ 15/09/60334
ใบโอนที่ 338/60โครงการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 14/09/60292
ใบโอนที่ 337/60โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 14/09/60306
ใบโอนที่ 334/60โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 121**โอนวันที่ 11/09/60309
ใบโอนที่ 333/60ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเรียนการสอน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 11/09/60311
ใบโอนที่ 332/60ค.สถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2560 และการวิจัยติดตามผล**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 11/09/60231
ใบโอนที่ 331/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-9**โอนวันที่ 11/09/60262
ใบโอนที่ 336/60ค.นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 11/09/60517
ใบโอนที่ 335/60รายการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 11/09/60523
ใบโอนที่ 330/60โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1207**โอนวันที่ 06/09/60602
ใบโอนที่ 328/60งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 06/09/60652
ใบโอนที่ 327/60โครงการโรงเรียนพระราชทาน วิทยาลัยกำปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชา**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 06/09/60298
ใบโอนที่ 326/60โครงการภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน (พัฒนาครู)**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-286-1976**โอนวันที่ 01/09/60351
ใบโอนที่ 325/60สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 01/09/60433
ใบโอนที่ 324/60สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคลคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 01/09/60346
ใบโอนที่ 323/60สนับสนุนค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 01/09/60243
ใบโอนที่ 320/60โครงการประชุมสัมนาชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรฯ **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 31/08/60248
ใบโอนที่ 322/60คชจ.ให้แก่สถานศึกษาที่มีความต้องการช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-9**โอนวันที่ 01/09/60305
ใบโอนที่ 321/60โครงการบูรณาการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC **ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#1305**โอนวันที่ 01/09/60252
ใบโอนที่ 319/60โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 29/08/60488
ใบโอนที่ 318/60โครงการ Chevron Enjoy Science ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 28/08/60376
ใบโอนที่ 317/60โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 28/08/60433
ใบโอนที่ 316/60โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 28/08/60365
ใบโอนที่ 315/60โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 25/08/60339
ใบโอนที่ 314/60คชจ.บริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมการให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด**ผู้รับผิดชอบ ศทพ.#02-509-4913-17 ต่อ 14**โอนวันที่ 22/08/60418
ใบโอนที่ 313/60โครงการกีฬาเตรียมอาชีวศึกษาต้านยาเสพติดและทะเลาะวิวาท ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.voc.ed)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 22/08/60588
ใบโอนที่ 311/60ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-19**โอนวันที่ 21/08/60434
ใบโอนที่ 312/60โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804,1908**โอนวันที่ 18/08/60269
ใบโอนที่ 310/60โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 16/08/60403
ใบโอนที่ 309/60โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1901**โอนวันที่ 16/08/60164
ใบโอนที่ 308/60โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ#1906**โอนวันที่ 16/08/60296
ใบโอนที่ 307/60โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ#1906**โอนวันที่ 16/08/60219
ใบโอนที่ 306/60โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#02-509-0842-3**โอนวันที่ 16/08/60224
ใบโอนที่ 305/60แก้ไขใบโอน 256/60**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 16/08/60227
ใบโอนที่ 304/60โครงการประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการฯ โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 16/08/60157
ใบโอนที่ 303/60โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติงานของข้าราชการพลเรือน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 16/08/60182
ใบโอนที่ 302/60โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 16/08/60391
ใบโอนที่ 301/60โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 16/08/60303
ใบโอนที่ 21/60โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานฯ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1512**โอนวันที่ 29/11/59251
ใบโอนที่ 300/60อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-9**โอนวันที่ 10/08/60484
ใบโอนที่ 297/60จ่ายคืนเงินค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 10/08/60333
ใบโอนที่ 298/60งบดำเนินงาน เพื่อใช้ในการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 10/08/60469
ใบโอนที่ 299/60โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษษ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-1319**โอนวันที่ 09/08/60278
ใบโอนที่ 292/60งบดำเนินงาน (งวดที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 08/08/60785
ใบโอน งบกลาง 5/60งบกลาง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 04/08/60343
ใบโอนที่ 296/60โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 **ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608**โอนวันที่ 04/08/60376
ใบโอนที่ 295/60โครงการ Fix it Center **ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 04/08/60483
ใบโอนที่ 294/60พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 113**โอนวันที่ 02/08/60246
ใบโอนที่ 293/60โครงการอุดหนุนการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา**ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 02/08/60444
ใบโอนที่ 291/60โครงการอบรมสัมมนา "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 31/07/60248
ใบโอนที่ 290/60โครงการพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนภารกิจของ สสอ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 31/07/60246
ใบโอนที่ 289/60ค.ยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับปฎิบัติการให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#02-509-0842**โอนวันที่ 31/07/60284
ใบโอนที่ 288/60ค.ส่งเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 27/07/60229
ใบโอนที่ 287/60สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เกิดจากความเสียหายจากภัยพิบัติ(วาตภัย)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 26/07/60237
ใบโอนที่ 286/60โครงการตรวจนิเทศและติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 26/07/60187
ใบโอนที่ 285/60(3)ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาฯ (งวดที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.1702,1707**โอนวันที่ 26/07/60361
ใบโอนที่ 285/60(2)ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาฯ (งวดที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.1702,1707**โอนวันที่ 26/07/60308
ใบโอนที่ 285/60(1)ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาฯ (งวดที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.1702,1707**โอนวันที่ 26/07/60305
ใบโอนที่ 284/60โครงการพัฒนาบุคลากรในการนำนโยบายสู่การปฎิบัติในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 25/07/60348
ใบโอนที่ 283/60คชจ.การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทวิภาคีต้นแบบ**ผู้รับผิดชอบ ศอศท.#1014**โอนวันที่ 25/07/60331
ใบโอนที่ 282/60โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพในการฝึกภาคปฎิบัติแบบเสมือนจริงฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 20/07/60315
ใบโอนที่ 281/60โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-33654-5 ต่อ 1207**โอนวันที่ 20/07/60254
ใบโอนที่ 280/60โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ**ผู้รับผิดชอบ ศอช.**โอนวันที่ 20/07/60197
ใบโอนที่ 279/60โครงการนิทรรศการ "ความดี ของนักเรียน นักศึกษา"**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 20/07/60207
ใบโอนที่ 278/60การคัดเลือกนักเรีียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 19/07/60629
ใบโอนที่ 277/60เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฎิบัติการ**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#1011-1012**โอนวันที่ 19/07/60262
ใบโอนที่ 276/60งบดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 19/07/60392
ใบโอนที่ 275/60โครงการจัดทำผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) สำหรับสร้างเครื่องมือประเมินผู้เรียนฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 17/07/60195
ใบโอนที่ 274/60โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010**โอนวันที่ 14/07/60269
ใบโอนที่ 273/60โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 12/07/60241
ใบโอนที่ 272/60โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-6545 ต่อ 1207**โอนวันที่ 11/07/60285
ใบโอนที่ 271/60สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ภาค ค.)**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611**โอนวันที่ 11/07/60214
ใบโอนที่ 270/60โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาภายใต้การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 06/07/60386
ใบโอนที่ 269/60กิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทยแห่งชาติ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 03/07/60262
ใบโอนที่ 260/60โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/06/60331
ใบโอนที่ 259/60โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 21/06/60252
ใบโอนที่ 256/60โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทิวศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 21/06/60369
ใบโอนที่ 255/60โครงการ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวัน ี่ 21/06/60332
ใบโอนที่ 254/60โครงการพัฒนาบุคลากรในการนำนโยบายสู่การปฎิบัติในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 21/06/60217
ใบโอนที่ 253/60ค.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 21/06/60193
ใบโอนที่ 268/60โครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 30/06/60242
ใบโอนที่ 267/60โครงการสถานศึกษาตามราอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 30/06/60247
ใบโอนที่ 266/60โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 30/06/60310
ใบโอนที่ 265/60โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ชั่วโมง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 30/06/60297
ใบโอนที่ 264/60โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 26/06/60383
ใบโอนที่ 263/60โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปี 2560 งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สม.#1306**โอนวันที่ 26/06/60332
ใบโอนที่ 262/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 2)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-943-6020**โอนวันที่ 23/06/60318
ใบโอนที่ 261/60โครงการอาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 23/06/60 **(แก้ไข)108
ใบโอนที่ 180/60(3)ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาฯ (งวดที่ 2)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.1702,1707**โอนวันที่ 27/04/60 333
ใบโอนที่ 180/60(2)ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาฯ (งวดที่ 2)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.1702,1707**โอนวันที่ 27/04/60 263
ใบโอนที่ 180/60(1)ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาฯ (งวดที่ 2)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.1702,1707**โอนวันที่ 27/04/60306
ใบโอน งบกลาง 4/60โครงการให้บริการนวัตกรรม ICT และ Digital เพื่อเตรียมคนไทยสู่สตวรรษที่ 21 และการให้บริการการเรียกให้งาน Web Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-15 ต่อ 13-16**โอนวันที่ 20/06/60373
ใบโอนที่ 258/60โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (RIN) **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 20/06/60755
ใบโอนที่ 257/60โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2560**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 20/06/60281
ใบโอนที่ 251/60จัดประชุมหารือให้กับเจ้าหน้าที่ของ CPSC และ The National Skill Testing Board(NSTB) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 20/06/60220
ใบโอนที่ 252/60โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฯ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 252**โอนวันที่ 16/06/60355
ใบโอนที่ 250/60โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 16/06/60848
ใบโอนที่ 249/60โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพฯ (Eastern Economic Corridor :EEC) **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 13/06/60468
ใบโอนที่ 248/60โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการฝึกภาคปฎิบัติแบบเสมือนจริงฯ**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1104,1105,**โอนวันที่ 12/06/2560354
ใบโอนที่ 247/60โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 13/06/60329
ใบโอนที่ 246/60โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษาฯ (Professional Learning Community: PLC)**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 121**โอนวันที่ 13/06/60345
ใบโอนที่ 245/60งบดำเนินงาน (ภาระงานประจำ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 13/06/60494
ใบโอนที่ 244/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่ 2)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#1211**โอนวันที่ 12/06/60331
ใบโอนที่ 243/60โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405**โอนวันที่ 12/06/60244
ใบโอนที่ 242/60ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง (R-radio Network)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4919**โอนวันที่ 12/06/60229
ใบโอนที่ 241/60ค.กิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. ในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 12/06/60235
ใบโอนที่ 240/60คชจ.ในการชำระค่าเช่าที่ดินและรายจ่ายตามภาระงานประจำของสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 12/06/60250
ใบโอนที่ 239/60โครงการจัดการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 07/06/60301
ใบโอนที่ 238/60การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี 2560**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611**โอนวันที่ 05/06/60261
ใบโอนที่ 237/60ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1901**โอนวันที่ 05/06/60 487
ใบโอนที่ 236/60โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1404**โอนวันที่ 05/06/60290
ใบโอน งบกลาง 3/60งบกลาง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 01/06/60405
ใบโอนที่ 235/60โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพต.1901**โอนวันที่ 01/06/60222
ใบโอนที่ 234/60โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 31/05/60351
ใบโอนที่ 233/60โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 31/05/60341
ใบโอนที่ 232/60โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต(ลูกเสือช่อสะอาด)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 31/05/60304
ใบโอนที่ 231/60ค่าตอบแทนพิเศษฯ 3 จังหวัดชายแดนใต้และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 31/05/60214
ใบโอนที่ 230/60โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1501**โอนวันที่ 30/05/60359
ใบโอนที่ 229/60โครงการพัฒนาบุคลากรในการนำนโยบายสู่การปฎิบัติในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 26/05/60313
ใบโอนที่ 228/60โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 26/05/60371
ใบโอนที่ 227/60งบดำเนินงาน รายการบุคลากรภาครัฐ งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 26/05/60539
ใบโอนที่ 205/60 (3)งบดำเนินงาน งวดที่ 2 (P.201-296)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 08/05/60420
ใบโอนที่ 205/60 (2)งบดำเนินงาน งวดที่ 2 (P.101-200)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 08/05/60415
ใบโอนที่ 205/60 (1)งบดำเนินงาน งวดที่ 2 (P.61-100)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 08/05/60461
ใบโอนที่ 226/60กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษา ในการฝึกปฎิบัติงานตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 22/05/60310
ใบโอนที่ 225/60โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 **ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-510-7755 ต่อ 9906**โอนวันที่ 22/05/60361
ใบโอนที่ 224/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 22/05/60319
ใบโอนที่ 223/60โครงการตามภาระงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศน. ครั้งที่ 2 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 22/05/60287
ใบโอนที่ 222/60โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 22/05/60281
ใบโอนที่ 221/60โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 22/05/60271
ใบโอนที่ 220/60โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการพัสดุภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1202**โอนวันที่ 22/05/60222
ใบโอนที่ 219/60ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1901**โอนวันที่ 22/05/60218
ใบโอนที่ 218/60โครงการปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าทีพลเมือง ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 115**โอนวันที่ 17/05/60207
ใบโอนที่ 217/60โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ครั้งที่ 3 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 17/05/60359
ใบโอนที่ 216/60โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของสอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 17/05/60234
ใบโอนที่ 215/60โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ปีงบประมาณ 2560**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 11/05/60266
ใบโอนที่ 214/60โครงการจ้างเหมาบริการระบบรวบรวม วิเคราะห์ โอนย้าย ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูลการเรียน ฯ (GPAX) ของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาแบบออนไลน์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 11/05/60182
ใบโอนที่ 202/60แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน ใบโอนที่ 180/60 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 11/05/60222
ใบโอนที่ 213/60ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 3(เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สอ#1603,1604**โอนวันที่ 09/05/60419
ใบโอนที่ 212/60โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนากระบวนการประเมินผลโครงการของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 09/05/60204
ใบโอนที่ 211/60โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608**โอนวันที่ 08/05/60229
ใบโอนที่ 210/60โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก(EEC)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 08/05/60247
ใบโอนที่ 209/60โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 08/05/60428
ใบโอนที่ 208/60กิจกรรมขององค์การเกษตรในอนาคตฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 08/05/60185
ใบโอนที่ 207/60งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1707**โอนวันที่ 05/05/60372
ใบโอนที่ 206/60งบรายจ่ายประจำปี 2560 เพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 05/05/60332
ใบโอนที่ 204/60โครงการพัมนายกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 04/05/60361
ใบโอนที่ 203/60โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรไม้**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 115**โอนวันที่ 04/05/60308
ใบโอนที่ 201/60โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 03/05/60403
ใบโอนที่ 200/60ศูนย์ซ่อมสร้างฯ (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 03/05/60605
ใบโอนที่ 199/60โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 03/05/60416
ใบโอนที่ 198/60โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานขององค์กร**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 03/05/60351
ใบโอนที่ 197/60โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 03/05/60330
ใบโอนที่ 196/60โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 03/05/60417
ใบโอนที่ 195/60เงินอุดหนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 28/04/60536
ใบโอนที่ 194/60โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 28/04/60311
ใบโอนที่ 193/60โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเห็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 28/04/60281
ใบโอนที่ 192/60โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-36545 ต่อ 1207**โอนวันที่ 25/04/60335
ใบโอนที่ 191/60โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 25/04/60315
ใบโอนที่ 190/60โครงการเร่งประสิทธิภาพครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1610**โอนวันที่ 25/04/60453
ใบโอนที่ 189/60โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย-เกาหลี ประจำปีงบประมาณ 2560**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 25/04/60234
ใบโอนที่ 188/60โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานฯ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 24/04/60428
ใบโอนที่ 187/60โครงการประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการทวิศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 24/04/60352
ใบโอนที่ 186/60โครงการอาชีวะศึกษา เทศกาลสงกรานต์ 2560**ผู้รับผิดชอบ สม.#1394**โอนวันที่ 24/04/60497
ใบโอนที่ 185/60งบดำเนินงาน (งวดที่ 2)**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-281-1976**โอนวันที่ 21/04/60797
ใบโอนที่ 184/60โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-943-6020**โอนวันที่ 21/04/60392
ใบโอนที่ 183/60โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภาระกิจพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 21/04/60271
ใบโอนที่ 182/60โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ฯ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศ #1906**โอนวันที่ 21/04/60327
ใบโอนที่ 181/60โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระกว่างประเทศ #1906**โอนวันที่ 21/04/60348
ใบโอนที่ 179/60โครงการแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูลและชุดคำสั่งระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา (e-SAR)**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 18/04/60370
ใบโอนที่ 177/60โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 18/04/60343
ใบโอนที่ 176/60โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1513**โอนวันที่ 18/04/60651
ใบโอนที่ 175/60โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปี 2560**ผู้รับผิดชอบ สม.#1306**โอนวันที่ 18/04/60467
ใบโอนที่ 174/60โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 18/04/60386
ใบโอนที่ 178/60ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603,1604**โอนวันที่ 12/04/60605
ใบโอนที่ 173/60งบดำเนินงานตามภาระงานปกติ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 11/04/60391
ใบโอนที่ 172/60โครงการวิจัยเฉพาะกิจเรื่อง "การวิเคราะห์โครงสร้างและการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา"**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 11/04/60258
ใบโอนที่ 171/60โอนกลับงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทัน 31 มีนาคม 2560**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 05/04/60314
ใบโอนที่ 170/60โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ภายใต้การวิจัยฯ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 **โอนวันที่ 05/04/60276
ใบโอนที่ 169/60โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1207**โอนวันที่ 05/04/60316
ใบโอนที่ 168/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 05/04/60297
ใบโอนที่ 167/60ค่าใช้จ่ายในการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะวิชาชีพภาค ข.(สัมภาษณ์)**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611**โอนวันที่ 05/04/60199
ใบโอนที่ 166/60โครงการติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษาและโครงการทวิศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 05/04/60299
ใบโอนที่ 165/60โครงการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน(ระดับปริญญาตรี)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 05/04/60214
ใบโอนที่ 164/60โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ(มาตรฐานทวิภาคดี)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212539
ใบโอนที่ 163/60โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 31/03/60550
ใบโอนที่ 162/60งบเงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิค แผนโคลัมโบ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 28/03/60304
ใบโอนที่ 161/60กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 28/03/60544
ใบโอนที่ 160/60โครงการพัฒนาความร่วมมือการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานญี่ปุ่น**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1407**โอนวันที่ 28/03/60280
ใบโอนที่ 159/60โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1900**โอนวันที่ 21/03/60530
ใบโอนที่ 158/60โครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 21/03/60310
ใบโอนที่ 157/60โครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ (E2)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 21/03/60418
ใบโอนที่ 156/60โครงการอบรมสัมนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ กพร.#1030**โอนวันที่ 21/03/60305
ใบโอนที่ 155/60โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาฯ**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 21/03/60378
ใบโอนที่ 154/60โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 113**โอนวันที่ 21/03/60326
ใบโอนที่ 153/60โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405**โอนวันที่ 21/03/60257
ใบโอนที่ 152/60โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้วิชาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 21/03/60326
ใบโอนที่ 151/60โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 14/03/60431
ใบโอนที่ 150/60โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 14/03/60318
ใบโอนที่ 148/60โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มวิทยาเกษตรและเทคโนโลยี**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 4304**โอนวันที่ 13/03/60271
ใบโอนที่ 147/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผูัทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 13/03/60341
ใบโอนที่ 146/60โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ในต่างประเทศ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฯระหว่างประเทศ#1906**โอนวันที่ 13/03/60281
ใบโอนที่ 145/60โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5**โอนวันที่ 13/03/60242
ใบโอนที่ 144/60งบดำเนินงาน หน่วยงานส่วนกลาง (ภาระงานประจำ) งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 10/03/60334
ใบโอนที่ 142/60โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 09/03/60292
ใบโอนที่ 141/60โครงการขยายเวลาและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฯทวิภาคี#1014**โอนวันที่ 09/03/60484
ใบโอนที่ 140/60โครงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศ#1906**โอนวันที่ 09/03/60287
ใบโอนที่ 139/60โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษาภาครัฐ/เอกชน 2**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823**โอนวันที่ 09/03/60255
ใบโอนที่ 138/60โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ก่อนแต่งตั้งรอง ผอ.**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1214**โอนวันที่ 09/03/60218
ใบโอนที่ 149/60โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 14/02/60508
ใบโอนที่ 143/60โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน**โอนวันที่ 09/03/60469
ใบโอนที่ 132/60งบดำเนินงาน ผลผลิต ป.ตรี งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 09/03/60288
ใบโอนที่ 136/60โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 07/03/60903
ใบโอนที่ 137/60โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 02/03/60921
ใบโอนที่ 135/60โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 01/03/60769
ใบโอนที่ 134/60โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับ รูปแบบดิจิตอล**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 107**โอนวันที่ 01/03/60373
ใบโอนที่ 133/60โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 115**โอนวันที่ 01/03/60697
ใบโอนที่ 130/60โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 24/02/60394
ใบโอนที่ 129/60กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาในการฝึกปฎิบัติงาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 24/02/60442
ใบโอนที่ 128/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654**โอนวันที่ 24/02/60402
ใบโอนที่ 127/60โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 24/02/60452
ใบโอนที่ 126/60โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ#1906,1512**โอนวันที่ 24/02/60661
ใบโอนที่ 125/60โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1513**โอนวันที่ 24/02/60716
ใบโอนที่ 124/60โครงการร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 24/02/60397
ใบโอนที่ 123/60แก้ไขใบโอนที่ 92/60 **ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 24/02/60347
ใบโอนที่ 119/60โครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (PBM)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 21/02/60296
ใบโอนที่ 131/60งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 21/02/60668
ใบโอนที่ 122/60โครงการ "เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 20/02/60429
ใบโอนที่ 121/60โครงการแบ่งส่วนราชการและการบูรณาการการทำงานของ สอศ. ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค**ผู้รับผิดชอบ กพร.#1030**โอนวันที่ 20/02/60328
ใบโอนที่ 120/60กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 20/02/60519
ใบโอนที่ 118/60ค่าใช้จ่ายในการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผอ. **ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603-1611**โอนวันที่ 16/02/60299
ใบโอนที่ 117/60โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ (มาตรฐานทวิภาคี)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 16/02/60575
ใบโอนที่ 116/60โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ปี 2559-2560**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 253**โอนวันที่ 16/02/60557
ใบโอนที่ 115/60โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1902**โอนวันที่ 16/02/60283
ใบโอนที่ 114/60โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อจัดอันดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804**โอนวันที่ 14/02/60372
ใบโอนที่ 113/60โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 14/02/60535
ใบโอนที่ 112/60โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1404**โอนวันที่ 14/02/60302
ใบโอนที่ 111/60โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ (Echo VE)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1204**โอนวันที่ 14/02/60314
ใบโอนที่ 110/60งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 10/02/60483
ใบโอนที่ 109/60โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9553-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 07/02/60 525
ใบโอนที่ 108/60โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 07/02/60382
ใบโอนที่ 107/60เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน(พัฒนาครู)**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 104**โอนวันที่ 07/02/60407
ใบโอนที่ 106/60โครงการยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบัน#02-509-0842-3**โอนวันที่ 07/02/60478
ใบโอนที่ 105/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 07/02/60384
ใบโอนที่ 104/60ค่าใช้จ่ายภาระงานปกติ ของ สตอ.**ผู้รับผิดชอบ #1900**โอนวันที่ 01/02/60326
ใบโอนที่ 103/60ค่าใช้จ่ายดำเนินงานประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1417**โอนวันที่ 01/02/60298
ใบโอนที่ 102/60โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ฯสถาบันฯ#02-509-0842-3**โอนวันที่ 01/02/60329
ใบโอนที่ 101/60โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (RIN)**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 121**โอนวันที่ 01/02/60436
ใบโอนที่ 100/60โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาระดับชาติ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 01/02/60262
ใบโอนที่ 99/60โครงการสร้างนักวิจัยอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 01/02/60310
ใบโอนที่ 97/60ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 01/02/60434
ใบโอนที่ 96/60รายการค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1201**โอนวันที่ 01/02/60309
ใบโอนที่ 98/60แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนงบเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ใบโอนที่ 20/60)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 31/01/60356
ใบโอนที่ 95/60งบดำเนินงาน จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010**โอนวันที่ 26/01/60386
ใบโอนที่ 94/60โครงการพัฒนาและจัดทำกฎระเบียบหลักเกณฑ์ ประกาศเพื่อใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010**โอนวันที่ 26/01/60351
ใบโอนที่ 93/60การประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 26/01/60303
ใบโอนที่ 92/60โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 24/01/60434
ใบโอนที่ 91/60โครงการพัฒนาระบบประเมินและประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1404**โอนวันที่ 24/01/60403
ใบโอนที่ 90/60โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 104**โอนวันที่ 24/04/60335
ใบโอนที่ 89/60โครงการเงินอุดหนุนจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 24/01/60448
ใบโอนที่ 88/60โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกาาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 20/01/60328
ใบโอนที่ 87/60ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1408**โอนวันที่ 20/01/60505
ใบโอนที่ 86/60โครงการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน (อศจ.)**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 104**โอนวันที่ 20/01/60291
ใบโอนที่ 85/60งบดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 20/01/60417
ใบโอนที่ 84/60โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 20/01/60381
ใบโอนที่ 83/60ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการปฎิบัติงานตามโครงการ จำนวน 7 แห่ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 16/01/60488
ใบโอนที่ 82/60ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1905**โอนวันที่ 16/01/60380
ใบโอนที่ 80/60โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต(ลูกเสือช่อสะอาด)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 13/01/60352
ใบโอนที่ 79/60โครงการสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมในการเรียนโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 13/01/60379
ใบโอนที่ 78/60โครงการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการทวิศึกษา อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย404
ใบโอนที่ 77/60ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการประกอบการประชุมเวทีข้าวไทย**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 13/01/60249
ใบโอนที่ 81/60Fix it center ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 11/01/60607
ใบโอนที่ 73/60โครงการตรวจสอบประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1408**โอนวันที่ 10/01/60357
ใบโอนที่ 72/60โครงการสำรวจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจัดตั้งใหม่**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804**โอนวันที่ 10/01/60343
ใบโอนที่ 76/60ประชุมสัมมนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 05/01/60417
ใบโอนที่ 75/60งบดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานสถาบันฯ#02-509-0842-3**โอนวันที่ 05/01/60407
ใบโอนที่ 74/60โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 05/01/60457
ใบโอนที่ 71/60สนับสนุนโครงการตามภาระงานปกติของ ศทอ.**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-8 ต่อ 16**โอนวันที่ 04/01/60321
ใบโอนที่ 70/60โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1908**โอนวันที่ 04/01/60765
ใบโอนที่ 69/60โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ #1906**โอนวันที่ 04/01/60702
ใบโอนที่ 68/60ค่าตอบแทนพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1901**โอนวันที่ 04/01/60284
ใบโอนที่ 67/60โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115281
ใบโอนที่ 66/60โครงการความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาไทย-เกาหลี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 04/01/60271
ใบโอนที่ 65/60งบรายจ่ายอื่น โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี #1013,1014**โอนวันที่ 04/01/60720
ใบโอนที่ 64/60งบเงินอุดหนุน โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 04/01/60422
ใบโอนที่ 63/60งบดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิทยาลัย**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1104**โอนวันที่ 30/12/59582
ใบโอนที่ 62/60โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-14**โอนวันที่ 30/12/59493
ใบโอนที่ 61/60โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี60**ผู้รับผิดชอบ สม.#1394**โอนวันที่ 30/12/59656
ใบโอนที่ 60/60โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405**โอนวันที่ 30/12/59301
ใบโอนที่ 59/60โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 30/12/59520
ใบโอนที่ 58/60โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 30/12/59417
ใบโอนที่ 57/60โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1501**โอนวันที่ 29/12/59422
ใบโอนที่ 56/60โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บเอกสารข้อมูลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 29/12/59384
ใบโอนที่ 55/60โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-19**โอนวันที่ 29/12/59316
ใบโอนที่ 54/60โครงการศึกษาดูงาน นิเทศและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนฯ ครูชาวภูฎาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 29/12/59281
ใบโอนที่ 53/59สนับสนุนการดำเนินงานตามภาระงานปกติของ ศน.**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 29/12/59285
ใบโอนที่ 52/60ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 29/12/59583
ใบโอนที่ 51/60โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 27/12/59402
ใบโอนที่ 50/60โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน+โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611**โอนวันที่ 27/12/59698
ใบโอนที่ 49/60โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเพื่อการสร้างอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-4 ต่อ 43**โอนวันที่ 27/12/59295
ใบโอนที่ 48/60ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 27/12/59269
ใบโอนที่ 47/60สนับสนุนการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการใช้หนังสือเรียน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1502**โอนวันที่ 23/12/59266
ใบโอนที่ 46/60ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมที่สำคัญและเร่งด่วน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 23/12/59269
ใบโอนที่ 45/60โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคต**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 23/12/59285
ใบโอนที่ 44/60กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ"**ผู้รับผิดชอบ สม.#1394**โอนวันที่ 21/12/59365
ใบโอนที่ 43/60โครงการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 21/12/59212
ใบโอนที่ 42/60ซ่อมแซมระบบประปาและระบบห้องน้ำของ สสอ.**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-5093654 ต่อ 1106**โอนวันที่ 21/12/59227
ใบโอนที่ 7/60 เงินกันค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 19/12/59497
ใบโอนที่ 41/60โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนางานธุรกิจการเกษตรในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 16/12/59327
ใบโอนที่ 40/60โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 16/12/59380
ใบโอนที่ 6/60 เงินกันค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-18 ต่อ 16 **โอนวันที่ 16/12/59361
ใบโอนที่ 5/60 เงินกันค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.# 1512**โอนวันที่ 16/12/59332
ใบโอนที่ 39/60โครงการปฎิรูปการสอนภาษาไทย**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 1105**โอนวันที่ 15/12/59313
ใบโอนที่ 38/60สนับสนุนโครงการส่งเสริมฯ และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 170**โอนวันที่ 15/12/59394
ใบโอนที่ 37/60โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804,1907**โอนวันที่ 15/12/59509
ใบโอนที่ 4/60 เงินกันค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน เงินกัน 59**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-510-7755 ต่อ 9906**โอนวันที่ 15/12/59276
ใบโอนที่ 3/60 เงินกันค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน เงินกัน 59**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-510-7755 ต่อ 9906**โอนวันที่ 15/12/59301
ใบโอนที่ 2/60 เงินกันโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินกัน 59**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#1307**โอนวันที่ 09/12/59263
ใบโอนที่ 1/60 เงินกันโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและครูผู้สอน เงินกันปี 59**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 09/12/59293
ใบโอนที่ 36/60พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1211**โอนวันที่ 08/12/59383
ใบโอนที่ 35/60โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำยวยการและวิชาชีพเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 08/12/59414
ใบโอนที่ 34/60โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาล**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 08/12/59359
ใบโอนที่ 33/60งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 08/12/59367
ใบโอนที่ 32/60โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 08/12/59353
ใบโอนที่ 31/60โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608 ต่อ 115310
ใบโอนที่ 30/60โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 08/12/59436
ใบโอนที่ 29/60โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 08/12/59515
ใบโอนที่ 28/60โครงการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูชาวภูฎาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 07/12/59314
ใบโอนที่ 27/60โครงการผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 07/12/59599
ใบโอนที่ 26/60สนับสนุนผู้เข้าศึกษา หลักสูตรจิตวิทยา ความมั่นคง รุ่นที่ 117** ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1214**โอนวันที่ 01/12/59355
ใบโอนที่ 25/60ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913 ต่อ 19**โอนวันที่ 01/12/59355
ใบโอนที่ 24/60โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 01/12/59624
ใบโอนที่ 23/60งบดำเนินงาน สนับสนุนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 29/11/59366
ใบโอนที่ 22/60โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 29/11/59318
ใบโอนที่ 20/60เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 29/11/59513
ใบโอนที่ 19/60โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 22/11/59398
ใบโอนที่ 16/60โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง สอศ.และสหพันธ์สหพันธรัฐเยอรมนี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 21/11/59330
ใบโอนที่ 18/60โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับชาวภูฎาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.# 1708**โอนวันที่ 15/11/59413
ใบโอนที่ 17/60โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 15/11/59405
ใบโอนที่ 15/60ค่าใช้จ่ายและให้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต**ผู้รับผิชดบ ศทอ.#02-509-4913 ต่อ 45**โอนวันที่ 15/11/59357
ใบโอนที่ 12/60โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#9906**โอนวันที่ 15/11/59606
ใบโอนที่ 13/60 (P.101-192)งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59595
ใบโอนที่ 13/60 (P.1-100)งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59628
ใบโอนที่ 9/60 (P.201-310)งบดำเนินงาน งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59714
ใบโอนที่ 9/60 (P.101-200)งบดำเนินงาน งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59738
ใบโอนที่ 9/60 (P.1-100)งบดำเนินงาน งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 14/11/59871
ใบโอนที่ 14/60โครงการ 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 11/11/59586
ใบโอนที่ 11/60โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ#02-509-4914ต่อ45**โอนวันที่ 10/11/59301
ใบโอนที่ 10/60โครงการฝึกอบรม In-Country Program ร่วมกับ CPSC**โอนวันที่ 08/11/59328
ใบโอนที่ 8/60กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 03/11/59567
ใบโอนที่ 7/60โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2560**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#1804,1907**โอนวันที่ 03/11/59357
ใบโอนที่ 6/60งบเงินอุดนุน สอช.**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 26/10/59429
ใบโอนที่ 5/60งบรายจ่ายอื่น วอศ.สุราษฎร์ธานี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 20/10/59328
ใบโอนที่ 4/60 (P.101-199)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/59592
ใบโอนที่ 4/60 (P.1-100)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/59608
ใบโอนที่ 3/60 (P.201-307)งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/59275
ใบโอนที่ 3/60 (P.101-200)งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/59663
ใบโอนที่ 3/60 (P.1-100)งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 21/10/59867
ใบโอนที่ 2/60งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2560**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1603,1616**โอนวันที่ 20/10/59646
ใบโอนที่ 1/60งบดำเนินงาน หน่วยงานส่วนกลาง(ภาระงานประจำ) ** ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709 ** โอนวันที่ 20/10/59900