โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561

 TitleDescriptionClicks
ใบโอนที่ 313/61สมทบจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 20/09/61271
ใบโอนที่ 312/61โครงการนิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อสร้างความเข็มแข็ง**ผู้รับผิดชอบ สอช.#**โอนวันที่ 19/09/61181
ใบโอนที่ 311/61โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 19/09/61234
ใบโอนที่ 310/61การจัดการเรียนการสอนของนักศึกาาในการฝึกปฎิบัติจากประสบการณ์จริง**ผู้่รับผิดชอบ สนผ.#1318-19**โอนวันที่ 19/09/61201
ใบโอนที่ 333/61คชจ.ในการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระและงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นเร่งด่วนของสอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 28/09/61855
ใบโอนที่ 336/61โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 27/09/61209
ใบโอนที่ 335/61การพัฒนากำลังคนในการยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 27/09/61276
ใบโอนที่ 334/61สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1404**โอนวันที่ 27/09/61187
ใบโอนที่ 332/61สนับสนุนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 27/09/61279
ใบโอนที่ 331/61ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 3**ผู้รับผิดชอบ กจ.1#1408**โอนวันที่ 26/09/61356
ใบโอนที่ 330/61งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 26/09/61482
ใบโอนที่ 328/61โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 25/09/61243
ใบโอนที่ 327/61ค.ส่งเสริมการการปลูกต้นจากในพื้นที่ป่าชายเลน นากุ้งร้าง และพื้นที่ป่าบก เพื่อผลิตน้ำตาลเป็นการค้า**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 25/09/61142
ใบโอนที่ 326/61จ่ายคืนค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 25/09/61175
ใบโอนที่ 325/61ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 25/09/61140
ใบโอนที่ 324/61คชจ.ภาระงานตามกฎหมายและคชจ.ตามภาระงานของหน่วยงานในสังกัด สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 25/09/61162
ใบโอนที่ 323/61โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 24/09/61275
ใบโอนที่ 322/61โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 24/09/61274
ใบโอนที่ 321/61โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 24/09/61198
ใบโอนที่ 320/61โครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 24/09/61176
ใบโอนที่ 319/61โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจรติต (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 24/09/61205
ใบโอนที่ 318/61โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 24/09/61155
ใบโอนที่ 317/61โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธุ์ R **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 24/09/61157
ใบโอนที่ 316/61โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 26/09/61194
ใบโอนที่ 315/61โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 24/09/61166
ใบโอนที่ 314/61โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชา งวดที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 24/09/61130
ใบโอนที่ 306/61โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3 งวดที่ 4**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/09/61206
ใบโอนที่ 305/61ชำระค่าบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมการใช้บริการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัดฯ**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-14 ต่อ 32**โอนวันที่ 13/09/61139
ใบโอนที่ 304/61โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology)**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#1101**โอนวันที่ 13/09/61178
ใบโอนที่ 303/61โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี ครั้งที่ 3 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/09/61216
ใบโอนที่ 302/61โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตฐานนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/09/61196
ใบโอนที่ 301/61ชำระหนี้ตามคำพิพากศาลปกครองกลาง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/09/61151
ใบโอนที่ 300/61โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/09/61255
ใบโอนที่ 299/61โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ** ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/09/61275
ใบโอนที่ 298/61โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/09/61231
ใบโอนที่ 297/61โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย (เกษตรทฤษฏีใหม่และวัฒนะธรรมท้องถิ่น)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/09/61141
ใบโอนที่ 296/61โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 3 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/09/61244
ใบโอนที่ 308/61โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภาคใต้ (ชายแดน)**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 17/09/61285
ใบโอนที่ 307/61โครงการจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "อาหารไทย 4.0"**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 18/09/61280
ใบโอนที่ 295/61โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล(APACC) ครั้งที่2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 12/09/61389
ใบโอนที่ 294/61โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 10/09/61279
ใบโอนที่ 293/61โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 10/09/61321
ใบโอนที่ 292/61เงินอุดหนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106230
ใบโอนที่ 291/61โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 10/9/61408
ใบโอนที่ 290/61โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 10/09/61375
ใบโอนที่ 289/61โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนฯ**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 10/09/61262
ใบโอนที่ 288/61โครงการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 07/09/61228
ใบโอนที่ 287/61โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 07/09/61256
ใบโอนที่ 286/61ดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 06/09/61359
ใบโอนที่ 285/61โครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/61370
ใบโอนที่ 284/61โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 06/09/61215
ใบโอนที่ 283/61โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/61287
ใบโอนที่ 282/61โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/61268
ใบโอนที่ 281/61โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/09/61186
ใบโอนที่ 280/61โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัด สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4020,4000**โอนวันที่ 06/09/61185
ใบโอนที่ 279/61โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 06/09/61199
ใบโอนที่ 278/61โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรีนย เพิ่มเวลารู้ **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 03/09/61269
ใบโอนที่ 277/61โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1207**โอนวันที่ 03/09/61249
ใบโอนที่ 276/61โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Famer ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 03/09/61173
ใบโอนที่ 275/61โครงการพัมนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 28/08/61200
ใบโอนที่ 274/61ผลการดำเนินงานการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ **ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 28/08/61167
ใบโอนที่ 273/61โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 28/08/61230
ใบโอนที่ 272/61คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสมทบเป็นค่าหนังสือเรียน (ภาคเอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 28/08/61298
ใบโอนที่ 271/61คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสมทบเป็นค่าหนังสือเรียน (ภาครัฐ)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 28/08/61634
ใบโอนที่ 270/61โครงการตามภาระงาน ประจำปีงบประมาณ 2561ของ ศทอ. **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 28/08/61251
ใบโอนที่ 269/61โครงการประชุมบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 28/08/61250
ใบโอนที่ 268/61โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 22/08/61429
ใบโอนที่ 267/61โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.ED.)**ผู้รับผิดชอบ สพก.#1051**โอนวันที่ 22/08/61456
ใบโอนที่ 266/61โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 22/08/61402
ใบโอนที่ 265/61การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 22/08/61434
ใบโอนที่ 264/61โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน (พัฒนาครู)**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 23/08/61289
ใบโอนที่ 263/61โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1207**โอนวันที่ 22/08/61328
ใบโอนที่ 259/61งบดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ตามจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2561 (งวดที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 17/08/61714
ใบโอนที่ 262/61ค.ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหารและโภชนาการและการดูแลผู้สูงอายุฯ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 21/08/61271
ใบโอนที่ 261/61โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 253**โอนวันที่ 21/08/61477
ใบโอนที่ 260/61โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (5ภาค)**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 21/08/61376
ใบโอนที่ 258/61คชจ.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 17/08/61259
ใบโอนที่ 257/61โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ **ผู้รับผิดชอบ สมอ.#2000**โอนวันที่ 17/08/61464
ใบโอนที่ 256/61กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการติดตามประเมินผลฯ**ผู้รับผิดชอบ ศอศท.#1014**โอนวันที่ 14/08/61577
ใบโอนที่ 255/61โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1102,1207**โอนวันที่ 10*08/61 418
ใบโอนที่ 254/61สนับสนุนโครงการจิตอาสาซ่อมบำรุงจักรพระราชทาน**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 10/08/61301
ใบโอนที่ 253/61การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 10/08/61383
ใบโอนที่ 252/61โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 10/08/61325
ใบโอนที่ 251/61โครงการอาชีวะพัฒนา**ผู้รับผิดชอบ สม.#1317**โอนวันที่ 10/08/61338
ใบโอนที่ 250/61ค.ส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนฯ **ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 07/08/61285
ใบโอนที่ 249/61โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 03/08/61690
ใบโอนที่ 248/61โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 03/08/61430
ใบโอนที่ 247/61โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 03/08/61424
ใบโอนที่ 246/61โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.ED)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 03/08/61412
ใบโอนที่ 244/61โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหญ่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 03/08/61283
ใบโอนที่ 245/61โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#1101**โอนวันที่ 03/08/61347
ใบโอนที่ 243/61โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 03/08/61282
ใบโอนที่ 242/61ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 01/08/61539
ใบโอนที่ 241/61Fix it Center**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 01/08/61399
ใบโอนที่ 233/61 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 01/08/61591
ใบโอนที่ 233/61 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 01/08/61571
ใบโอนที่ 240/61โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1320**โอนวันที่ 31/07/61365
ใบโอนที่ 239/61ค.ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามโครงการพระราชดำริฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1305**โอนวันที่ 31/07/61168
ใบโอนที่ 238/61โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 03/07/61190
ใบโอนที่ 237/61โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธุ์ R **ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 31/07/61179
ใบโอนงบกลาง 2/61เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ OECD Country Programme โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น**ผู้รับผิดชอบ สม.#1706**โอนวันที่ 23/07/61346
ใบโอนที่ 236/61ค.เสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาอาชีวะด้านกีฬา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 23/07/61475
ใบโอนที่ 235/61คชจ.โครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองผอ.ฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 23/07/61259
ใบโอนที่ 234/61โครงการประชุมสัมมนาทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2021**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 20/07/61326
ใบโอนที่ 232/61โครงการฝึกอบรม 2018 Outreach Program for Thailand**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 20/07/61306
ใบโอนที่ 231/61โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 20/07/61397
ใบโอนที่ 230/61โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 253**โอนวันที่ 20/07/61465
ใบโอนที่ 229/61งบรายจ่ายอื่น เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 18/07/61286
ใบโอนที่ 228/61โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฎิบัติการ**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#1011,1012**โอนวันที่ 18/07/61287
ใบโอนที่ 227/61โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 18/07/61358
ใบโอนที่ 226/61โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน**ผู้รับผิดชอบ สม.#1711**โอนวันที่ 18/07/61279
ใบโอนที่ 222/61โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 12/07/61269
ใบโอนที่ 221/61ค.สถานศึกษาธรรมาภิบาลภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 12/07/61301
ใบโอนที่ 220/61ค.ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมอาหารและโภชนาการ และการดูแลผู้สูงอายุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 12/07/61212
ใบโอนที่ 219/61งบประมาณตามภาระงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 12/07/61347
ใบโอนที่ 225/61เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010**โอนวันที่ 16/07/61212
ใบโอนที่ 224/61โครงการตามภาระงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 116**โอนวันที่ 13/07/61236
ใบโอนที่ 223/61โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 2 ** ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 13/07/61205
ใบโอนที่ 218/61กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix ti Center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 11/07/61428
ใบโอนที่ 217/61ค.ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)** ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1211**โอนวันที่ 11/07/61227
ใบโอนที่ 216/61โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 11/07/61327
ใบโอนที่ 215/61ค.ความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมฯ**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 09/07/61468
ใบโอนที่ 214/61โครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 09/07/61282
ใบโอนที่ 213/61เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-19**โอนวันที่ 09/07/61758
ใบโอนที่ 212/61โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 09/07/61566
ใบโอนที่ 211/61โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 02/07/61566
ใบโอนที่ 206/61งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1709**โอนวันที่ 22/06/61433
ใบโอนที่ 205/61ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 25/06/61229
ใบโอนที่ 209/61โครงการบริหารจัดการคลังข้อมูลการวิจัยอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 **โอนวันที่ 27/06/61299
ใบโอนที่ 208/61สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1103**โอนวันที่ 27/06/61353
ใบโอนที่ 207/61โครงการ "อาชีวะ ฝึมือชน คนสร้างชาติ" **ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010**โอนวันที่ 27/06/61314
ใบโอนที่ 204/61งบรายจ่ายอื่น เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 21/06/61249
ใบโอนที่ 203/61ค.ความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมฯ **ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 20/06/61315
ใบโอนที่ 202/61โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 20/06/61289
ใบโอนที่ 201/61โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 19/06/61332
ใบโอนที่ 200/61ค.ส่งเสริมทุนการศึกษานักศึกษากลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 14/06/61247
ใบโอนที่ 199/61ค.ผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรฯ **ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 14/06/61481
ใบโอนที่ 198/61ค.เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ **ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 14/06/61385
ใบโอนที่ 197/61โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405**โอนวันที่ 14/06/61156
ใบโอนที่ 196/61โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 11/06/61443
ใบโอนที่ 195/61โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 07/06/61349
ใบโอนที่ 194/61โครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 07/06/61247
ใบโอนที่ 193/61โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 **ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 07/06/61255
ใบโอนที่ 192/61โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1207**โอนวันที่ 05/06/61348
ใบโอนที่ 191/61โครงการประชาสัมถันธ์ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 01/06/61286
ใบโอนที่ 190/61งบดำเนินงาน งวดที่ 2 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 01/06/61540
ใบโอนที่ 189/61โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 31/05/61252
ใบโอนที่ 188/61งบดำเนินงาน งวดที่ 2(เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 23/05/61693
ใบโอนที่ 187/61โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 23/05/61354
ใบโอนที่ 186/61โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1512**โอนวันที่ 22/05/61418
ใบโอนที่ 185/61โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 22/05/61320
ใบโอนที่ 184/61โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 22/05/61521
ใบโอนที่ 183/61โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 22/05/61256
ใบโอนที่ 182/61โครงการส่งเสริมรักการอ่าน "ผมจะเป็นคนดี"**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 22/05/61257
ใบโอนที่ 181/61โครงการส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 21/08/61349
ใบโอนที่ 180/61โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของสถาบันการอาชีวศึกษา งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#1101**โอนวันที่ 18/05/61345
ใบโอนที่ 179/61โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 18/05/61251
ใบโอนที่ 178/61โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาในต่างประเทศ**ผู้รับผิดชอบ สม.#1706**โอนวันที่ 18/05/61251
ใบโอนที่ 177/61โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สม.#1711**โอนวันที่ 18/05/61282
ใบโอนที่ 176/61โครงการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 18/05/61283
ใบโอนที่ 175/61โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล งวดที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1512**โอนวันที่ 18/05/61259
ใบโอนที่ 174/61โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1404**โอนวันที่ 18/05/61276
ใบโอนที่ 173/61โครงการตามภาระงานของหน่วยงานภายในสอศ. ครั้งที่ 3 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 18/05/61233
ใบโอนที่ 172/61โครงการตามภาระงาน ประจำปีงปม.2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 18/05/61280
ใบโอนที่ 171/61โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 09/05/61267
ใบโอนที่ 170/61โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 09/05/61238
ใบโอนที่ 169/61โครงการพัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล**ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 09/05/61311
ใบโอนที่ 168/61โครงการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ**ผู้รับผิดชอบ สม.#1704**โอนวันที่ 08/05/61336
ใบโอนที่ 167/61โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า **ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 08/05/61365
ใบโอนที่ 166/61โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-59552-4 ต่อ 253**โอนวันที่ 04/05/61719
ใบโอนที่ 165/61 (3)งบดำเนินงาน งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 02/05/61 (update)523
ใบโอนที่ 165/61 (2)งบดำเนินงาน งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 02/05/61698
ใบโอนที่ 165/61 (1)งบดำเนินงาน งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 02/05/61777
ใบโอนที่ 164/61โครงการอาชีวะ (พระดาบส) งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 30/04/61394
ใบโอนที่ 163/61จัดนิทรรศการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment:Vocational Boot Camp (E to E)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 27/04/61669
ใบโอนที่ 162/61โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สอ.1609-1611**โอนวันที่ 27/04/61456
ใบโอนที่ 161/61โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1609-1611**โอนวันที่ 27/04/61385
ใบโอนที่ 160/61โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ส่วนภูมิภาค**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 115**โอนวันที่ 27/04/61260
ใบโอนที่ 159/61ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2(ไตรมาสที่ 3-4)**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 27/04/61383
ใบโอนที่ 158/61สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1106**โอนวันที่ 25/04/61488
ใบโอนที่ 157/61โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 25/04/61503
ใบโอนที่ 156/61กิจกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 25/04/61375
ใบโอนที่ 155/61โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 25/04/61312
ใบโอนที่ 154/61โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1211**โอนวันที่ 25/04/61354
ใบโอนที่ 153/61โครงการอาชีวะพัฒนา**ผู้รับผิดชอบ สม.#1317**โอนวันที่ 25/04/61380
ใบโอนที่ 152/61โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 25/04/61278
ใบโอนที่ 151/61โครงการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรีนยอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพฉบับปรับปรุง**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 25/04/61282
ใบโอนที่ 150/61โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ (Fix it Center) **ผู้รับผิดชอบ สอ.#1705**โอนวันที่ 20/04/61505
ใบโอนที่ 149/61โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก จัดส่งนักศึกษาฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ **ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1512**โอนวันที่ 20/04/61208
ใบโอนที่ 148/61การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1615**โอนวันที่ 18/04/61245
ใบโอนที่ 147/61สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1103**โอนวันที่ 18/04/61325
ใบโอนที่ 146/61ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1201**โอนวันที่ 11/04/61208
ใบโอนที่ 144/61 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 11/04/61525
ใบโอนที่ 144/61 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 11/04/61516
ใบโอนที่ 144/61 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 11/04/61594
ใบโอนที่ 145/61แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน ใบโอนจัดสรรที่ 119/61**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 11/04/61246
ใบโอนที่ 143/61โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.# 02-509-3654-5 ต่อ 1102-1107**โอนวันที่ 11/04/61269
ใบโอนที่ 142/61โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ143**โอนวันที่ 11/04/61287
ใบโอนที่ 137/61งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารแฟลต วอศ.ฉะเชิงเทรา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 11/04/61290
ใบโอนที่ 140/61โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานประสานงานและร่วมมือกับต่างประเทศ **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 05/04/61354
ใบโอนที่ 139/61โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษาภายใต้การวิจัยและพัฒนาการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลีเฉพาะทางอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 05/04/61410
ใบโอนที่ 141/61คชจ.ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 05/04/61301
ใบโอนที่ 138/61โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1512**โอนวันที่ 05/04/61337
ใบโอนที่136/61โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 02/04/61375
ใบโอนที่ 135/61คชจ.โครงการตามภาระงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 ของหน่วยศึกษานิเทศก์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 02/04/61374
ใบโอนที่ 134/61โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-15 ต่อ 32**โอนวันที่ 30/03/61386
ใบโอนที่ 133/61โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของสถาบันการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#1101**โอนวันที่ 28/03/61393
ใบโอนที่ 132/61โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 28/03/61465
ใบโอนที่ 131/61การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 23/03/61552
ใบโอนที่ 130/61โครงการพัฒนาทักษะ "ความรู้คู่คุณธรรม" นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 113**โอนวันที่ 23/03/61310
ใบโอนที่ 129/61โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 23/03/61292
ใบโอนที่ 128/61แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ใบโอนที่ 116/61**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 22/03/61318
ใบโอนที่ 127/61โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-510-7755 ต่อ 9906**โอนวันที่ 22/03/61390
ใบโอนที่ 126/61ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สอ.1603,1604**โอนวันที่ 22/03/61464
ใบโอนที่ 125/61โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009,1010**โอนวันที่ 21/03/61270
ใบโอนที่ 124/61โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 21/03/61496
ใบโอนที่ 123/61โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 21/03/61484
ใบโอนที่ 122/61โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 21/03/61333
ใบโอนที่ 121/61โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 19/03/61808
ใบโอนที่ 120/61โครงการส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560-2561 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 19/03/61608
ใบโอนที่ 119/61คชจ.การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 8**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 13/03/61313
ใบโอนที่ 118/61โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 12/03/61450
ใบโอนที่ 117/61โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1303**โอนวันที่ 07/03/61460
ใบโอนที่ 116/61โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 07/03/61407
ใบโอนที่ 115/61การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561-2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1304**โอนวันที่ 07/03/61390
ใบโอนที่ 114/61โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1503**โอนวันที่ 07/03/61692
ใบโอนที่ 113/61โครงการฝึกอบรมและเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 07/03/61318
ใบโอนที่ 112/61การดำเนินงาน/กิจกรรม ที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 06/03/61414
ใบโอนที่ 111/61โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1513**โอนวันที่ 06/03/61743
ใบโอนที่ 110/61โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน ครั้งที่ 2 **ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 06/03/61229
ใบโอนที่ 109/61แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนการโอน โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 28/02/61337
ใบโอนที่ 108/61โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 28/02/61445
ใบโอนที่ 107/61โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology)**ผู้รับผิดชอบ ศปก.#1101**โอนวันที่ 27/02/61408
ใบโอนที่ 106/61โครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาฯ**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 27/02/61236
ใบโอนที่ 105/61สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 27/02/61294
ใบโอนที่ 104/61โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1204**โอนวันที่ 27/02/61311
ใบโอนที่ 103/61จัดประชุมซักซ้อมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 22/02/61408
ใบโอนที่ 102/61งบดำเนินงาน งวดที่ 1 (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 20/02/61692
ใบโอนที่ 101/61โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ สม.#1306**โอนวันที่ 20/02/61534
ใบโอนที่ 100/61โครงการตามภาระงานของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สำนัก/หน่วย/ศูนย์) ครั้งที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 20/02/61382
ใบโอนที่ 99/61โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1608**โอนวันที่ 19/02/61454
ใบโอนที่ 98/61โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 19/02/61320
ใบโอนที่ 97/61โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1207**โอนวันที่ 19/02/61350
ใบโอนที่ 96/61โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สม.#1704**โอนวันที่ 15/02/61498
ใบโอนที่ 95/61โครงการอาชีวะ (พระดาบส)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1503**โอนวันที่ 13/02/61289
ใบโอนที่ 94/61โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 07/02/61708
ใบโอนที่ 93/61โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้** ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ**โอนวันที่ 07/02/61559
ใบโอนที่ 92/61โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 06/02/61581
ใบโอนที่ 91/61โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและวิชาชีพเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 06/02/61490
ใบโอนที่ 90/61โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1051**โอนวันที่ 07/02/61434
ใบโอนที่ 89/61โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 07/02/61390
ใบโอนที่ 88/61โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธุ์ R**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 07/02/61320
ใบโอนที่ 87/61การวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 02/02/61460
ใบโอนที่ 86/61โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5**โอนวันที่ 01/02/61604
ใบโอนที่ 85/61โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 31/01/61547
ใบโอนที่ 84/61โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา** ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-943-6020**โอนวันที่ 31/01/61505
ใบโอนที่ 83/61ค.ความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักฯ**ผู้รับผิดชอบ สม.#1393**โอนวันที่ 30/01/61425
ใบโอนที่ 82/61งบดำเนินงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1104,1105**โอนวันที่ 30/01/61500
ใบโอนที่ 81/61โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาลภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในถสานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 30/01/61481
ใบโอนที่ 80/61โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาในต่างประเทศ**ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ**โอนวันที่ 30/01/61315
ใบโอนที่ 79/61คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ต.ค. 60 ถึง มี.ค 61**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 30/01/61278
ใบโอนที่ 78/61โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1901**โอนวันที่ 30/01/61225
ใบโอนที่ 77/61โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 29/01/61213
ใบโอนที่ 75/61โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีคุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ ศอศท.#1014**โอนวันที่ 29/01/61668
ใบโอนที่ 76/61ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 113**โอนวันที่ 25/1/61351
ใบโอนที่ 74/61โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 25/01/61368
ใบโอนที่ 73/61โครงการพัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 23/1/61324
ใบโอนที่ 72/61งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#02-509-0842-3**โอนวันที่ 18/01/61673
ใบโอนที่ 71/61โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1504**โอนวันที่ 17/01/61384
ใบโอนที่ 70/61โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ R-Radio Network**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-4 ต่อ 22**โอนวันที่ 17/01/61314
ใบโอนที่ 69/61โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 15/01/61564
ใบโอนที่ 68/61โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 15/01/61499
ใบโอนที่ 67/61โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-15 ต่อ 32**โอนวันที่ 15/01/61310
ใบโอนที่ 66/61โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1405**โอนวันที่ 15/01/61262
ใบโอนที่ 65/61โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 15/01/61391
ใบโอนที่ 64/61คชจ.ในการดำเนินโครงการติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 15/01/61474
ใบโอนที่ 63/61คชจ.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 15/01/61800
ใบโอนที่ 62/61โครงการฝึกอบรม In-Country Program ประจำปี 2561 ร่วมกับ CPSC**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 11/01/61276
ใบโอนที่ 61/61โครงการอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 11/01/61237
ใบโอนที่ 60/61โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศอช.๒02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 11/01/61212
ใบโอนที่ 59/61ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนใบโอนที่ 19/61**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 11/01/61238
ใบโอนที่ 58/61โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**โอนวันที่ 11/01/61372
ใบโอนที่ 57/61โครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันการทุจริต**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 11/01/61221
ใบโอนที่ 56/61โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 104**โอนวันที่ 11/01/61212
ใบโอนที่ 55/61งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 08/01/61266
ใบโอนที่ 54/61เพื่อสนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 08/01/61248
ใบโอนที่ 53/61โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 08/01/61325
ใบโอนที่ 52/61โครงการพัฒนาการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 08/01/61237
ใบโอนที่ 51/61เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1009-1010**โอนวันที่ 08/01/61205
ใบโอนที่ 50/61โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1054**โอนวันที่ 08/01/61275
ใบโอนที่ 49/61โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน (พัฒนาครู)**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 08/01/61239
ใบโอนที่ 48/61ค่าครุภัณฑ์ แก้ไขใบโอนที่ 19/61**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 04/01/61269
ใบโอนที่ 47/61โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา**ผู้รบผิดชอบ สอ.1609-1611**โอนวันที่ 04/01/61398
ใบโอนที่ 46/61โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สอ.1609-1611**โอนวันที่ 04/01/61413
ใบโอนที่ 45/61นักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 03/01/61241
ใบโอนที่ 44/61การฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 03/01/61284
ใบโอนที่ 43/61ค.ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและความยุ่งยากในงานของตำแหน่ง ผอ.ในสถาบันการอาชีวศึกษาฯ**ผู้รับผิดชอบ สอ#1609-1611**โอนวันที่ 03/01/61172
ใบโอนที่ 42/61โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 03/01/61355
ใบโอนที่ 41/61โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพย์กรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1615**โอนวันที่ 03/01/61243
ใบโอนที่ 40/61โครงการจัดการการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318**โอนวันที่ 03/01/61409
ใบโอนที่ 39/61การชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี 2561 วิทยาลัยการบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ (CPSC)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 03/01/61140
ใบโอนที่ 38/61งบดำเนินงาน การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงน้ำทะเลสาบสงขลาฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 03/01/61162
ใบโอนที่ 37/61คชจ.ในการดำเนินงานประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (ผลงานด้านที่ 3 ) สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้กับศูนย์ประเมินผลงานฯที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1417**โอนวันที่ 03/01/61196
ใบโอนที่ 36/61ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของวิทยาลัยเสริมทักษะภิกษุ สามเณร**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700**โอนวันที่ 03/01/61155
ใบโอนที่ 35/61โครงการตาม พ.ร.บ.และแผนการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยศึกษานิเทศก์อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย(เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น)**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823**โอนวันที่ 03/01/2561257
ใบโอนที่ 34/61ค.โรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกำพูชา ประจำปีงบประมาณ 2561 **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 03/01/61154
ใบโอนที่ 33/61ค.ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561 และ 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 21/12/60530
ใบโอนที่ 32/61ค.ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 21/12/60522
ใบโอนที่ 31/61ค.ผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 1212**โอนวันที่ 21/12/60753
ใบโอนที่ 25/61 (2)งบดำเนินงานครั้งที่ 2 (ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าสินทรัพย์ และค่าสาธารณูปโภค)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 21/12/60745
ใบโอนที่ 25/61 (1)งบดำเนินงานครั้งที่ 2 (ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าสินทรัพย์ และค่าสาธารณูปโภค)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 21/12/60776
ใบโอนที่ 30/61เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2561**ศอช.#02-282-1976 ต่อ 106**โอนวันที่ 15/12/60499
ใบโอนที่ 29/61โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานและกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 15/12/60570
ใบโอนที่ 28/61เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#1053**โอนวันที่ 15/12/60415
ใบโอนที่ 26/61โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานและกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318-1319**โอนวันที่ 13/12/60697
ใบโอนที่ 20/61งบรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**โอนวันที่ 30/11/60681
ใบโอนที่ 24/61โครงการอาชีวศึกษามาตฐานสากล**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1512**โอนวันที่ 12/12/60468
ใบโอนที่ 23/61ค.ส่งเสริมการปลูกต้นจากในพื้นที่ป่าชายเลน นากุ้งร้าง และพื้นที่ป่าบกฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 12/12/60237
ใบโอนที่ 22/61ค.ส่งเสริมการปฎิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1509**โอนวันที่ 12/12/60484
ใบโอนที่ 21/61โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาฯ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552 ต่อ 143**โอนวันที่ 06/12/60400
ใบโอนงบกลาง 1/61คชจ.ในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,โอนวันที่ 06/12/60242
ใบโอนที่ 19/61 (7)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 30/11/60**(P.601-648)517
ใบโอนที่ 19/61 (6)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 30/11/60**(P.501-600)451
ใบโอนที่ 19/61 (5)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 30/11/60**(P.401-500)466
ใบโอนที่ 19/61 (4)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 30/11/60**(P.301-400)480
ใบโอนที่ 19/61 (3)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 30/11/60**(P.201-300)475
ใบโอนที่ 19/61 (2)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 30/11/60**(P.101-200)563
ใบโอนที่ 19/61 (1)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1700,1702**โอนวันที่ 30/11/60**(P.1-100)722
ใบโอนที่ 18/61โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#1902**โอนวันที่ 06/12/60220
ใบโอนที่ 17/61โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 06/12/60418
ใบโอนที่ 16/61เงินอุดหนุน รายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประจำเดือน พ.ย. 60**ผู้รับผิดชอบ ศอช.02-281-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 27/11/60243
ใบโอนที่ 15/61 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 27/11/60** (P.201-226)545
ใบโอนที่ 15/61 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 27/11/60** (P.101-200)579
ใบโอนที่ 15/61 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702,1707**โอนวันที่ 27/11/60** (P.1-100)658
ใบโอนที่ 14/61โครงการความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาไทย-เกาหลี ประจำปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 27/11/60224
ใบโอนที่ 11/61โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561**โอนวันที่ 20/11/601531
ใบโอนที่ 10/61 (3)งบดำเนินงาน ตามแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งวดที่ 1**โอนวันที่ 20/11/601290
ใบโอนที่ 10/61 (2)งบดำเนินงาน ตามแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งวดที่ 1**โอนวันที่ 20/11/601222
ใบโอนที่ 10/61 (1)งบดำเนินงาน ตามแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งวดที่ 1**โอนวันที่ 20/11/601409
ใบโอนที่ 13/61ชำระค่าใช้และให้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-18 ต่อ 16**โอนวันที่ 22/11/60453
ใบโอนที่ 12/61ค.จัดนิทรรศการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 22/11/60771
ใบโอนที่ 9/61โครงการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูชาวภูฏาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1708**โอนวันที่ 21/11/60280
ใบโอนที่ 7/61ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงฯ**โอนวันที่ 16/11/60358
ใบโอนที่ 6/61ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายอาชีวะอำเภอ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 16/11/60362
ใบโอนที่ 5/61 (3)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 16/11/60605
ใบโอนที่ 5/61 (2)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 16/11/60629
ใบโอนที่ 5/61 (1)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1702**โอนวันที่ 16/11/60831
ใบโอนที่ 8/61ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1319**โอนวันที่ 8/11/60812
ใบโอนที่ 2/61โครงการจัดนิทรรศการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2 **ผู้รับผิดชอบ สมอ.#1409**โอนวันที่ 27/10/601238
ใบโอนที่ 4/61เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ต.ค.60**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-281-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 30/10/60845
ใบโอนที่ 3/61โครงการตามภาระงานของหน่วยงาานภายใต้ สอศ.(สำนัก/หน่วย/ศูนย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#1318,1319**โอนวันที่ 30/10/60847
ใบโอนที่ 1/61งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ กจ.1#1603,1604**โอนวันที่ 17/10/601189