โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564

 TitleDescriptionClicks
ใบโอนที่ 307/64แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รายจังหวัด (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ 02-282-1976 ต่อ114**โอนวันที่ 29/09/64192
ใบโอนที่ 306/64โครงการองค์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 29/09/64127
ใบโอนที่ 305/64ค.ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ ระบาด ของโรคโควิด-19 ของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 29/9/64168
ใบโอนที่ 304/64คชจ.ภาระงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (ส.ค.-ก.ย.64) ของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 21/09/64293
ใบโอนที่ 303/64โครงการป้องกันและแก้ไขปัญพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 22/09/64276
ใบโอนที่ 300/64แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนการโอนจัดสรร**ผู้รับผิดชอบ สอช.#0-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 21/09/64196
ใบโอนที่ 299/64โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 20/09/64175
ใบโอนที่ 298/64โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 17/09/64206
ใบโอนที่ 297/64ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 17/09/64140
ใบโอนที่ 296/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 17/09/64130
ใบโอนที่ 295/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 17/09/64122
ใบโอนที่ 294/64ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำหรับพนักงานราชการ)**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 17/09/6488
ใบโอนที่ 293/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) รายการอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วท.โพธาราม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/09/6490
ใบโอนที่ 292/64โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 16/09/64287
ใบโอนที่ 291/64โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#3011**โอนวันที่ 16/09/64234
ใบโอนที่ 289/64ค่าเช่าบ้าน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/09/6491
ใบโอนที่ 288/64โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานชาติ**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 16/09/64196
ใบโอนที่ 287/64แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนการโอนจัดสรรฯ โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/09/64108
ใบโอนที่ 285/64โอนจัดสรรงบประมาณผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฎิบัติการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/09/64117
ใบโอนที่ 284/64งบดำเนินงาน ตามภาระงานประจำของหน่วยงานภายใต้ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/09/64150
ใบโอนที่ 283/64โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพทรัพยากรมนุษย์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 10/09/64133
ใบโอนที่ 282/64โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ด้วยกระบวนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 10/09/64159
ใบโอนที่ 281/64สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 10/09/64216
ใบโอนที่ 280/64โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 09/09/64282
ใบโอนที่ 279/64เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 09/09/64205
ใบโอนที่ 278/64โครงการ Fix it- จิตอาสา**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 08/09/64230
ใบโอนที่ 275/64โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน**ผู้รับผิดชอบ ศอศท.#2200**โอนวันที่ 08/09/64208
ใบโอนที่ 277/64โครงการเงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 09/09/64260
ใบโอนที่ 276/64โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 09/09/64110
ใบโอนที่ 273/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 09/09/6498
ใบโอนที่ 272/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1408**โอนวันที่ 09/09/64107
ใบโอนที่ 271/64โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5013**โอนวันที่ 07/09/64116
ใบโอนที่ 270/64โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 07/09/64172
ใบโอนที่ 269/64โครงการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4**โอนวันที่ 06/09/64159
ใบโอนที่ 268/64โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 06/09/64118
ใบโอนที่ 267/64โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 06/09/6493
ใบโอนที่ 266/64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 02/09/64288
ใบโอนที่ 265/64โครงการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรและสร้างการรับรู้การอาชีวศึกษาระดับ ป.ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 02/09/64149
ใบโอนที่ 264/64โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 02/09/64286
ใบโอนที่ 263/64โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 02/09/64157
ใบโอนที่ 262/64งบดำเนินงาน ตามภาระงาน สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/09/64235
ใบโอนที่ 261/64โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 117**โอนวันที่ 02/09/64175
ใบโอนที่ 260/64โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/09/64346
ใบโอนที่ 259/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1212**โอนวันที่ 02/09/64240
ใบโอนที่ 258/64โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 02/09/64128
ใบโอนที่ 257/64โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To Employment)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5011**โอนวันที่ 02/09/64219
ใบโอนที่ 256/64โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115138
ใบโอนที่ 255/64งบเงินอุดหนุน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 01/09/64193
ใบโอนที่ 254/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 01/09/64103
ใบโอนที่ 253/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์อำนวยการอละอาชีพเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 01/09/64106
ใบโอนที่ 252/64โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 31/08/64389
ใบโอนที่ 251/64(3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 31/08/64220
ใบโอนที่ 251/64(2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 31/08/64142
ใบโอนที่ 251/64(1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 31/08/64142
ใบโอนที่ 250/64โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในรูปแบบ KOSEN**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5005**โอนวันที่ 31/08/64179
ใบโอนที่ 249/64โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 31/08/64165
ใบโอนที่ 248/64โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สม#1393**โอนวันที่ 31/08/64183
ใบโอนที่ 247/64โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4000**โอนวันที่ 31/08/64179
ใบโอนที่ 246/64โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐาน (RBL : Research-Based Learning)**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4**โอนวันที่ 31/08/64203
ใบโอนที่ 245/64โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่ 21 **ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ113**โอนวันที่ 31/08/64220
ใบโอนที่ 244/64โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 31/08/64168
ใบโอนที่ 243/64โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 31/08/64160
ใบโอนที่ 242/64โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#02-509-3655 ต่อ 1211**โอนวันที่ 31/08/64108
ใบโอนที่ 241/64โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 31/08/64246
ใบโอนที่ 240/64โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823**โอนวันที่ 31/08/64137
ใบโอนที่ 239/64โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5011**โอนวันที่ 31/08/64162
ใบโอนที่ 238/64โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 31/08/64172
ใบโอนที่ 237/64โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 31/08/6491
ใบโอนที่ 236/64โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 31/08/64132
ใบโอนที่ 235/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 31/08/6478
ใบโอนที่ 234/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 31/08/6481
ใบโอนที่ 233/64โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วยการแพร่ ระบาดของโรคโควิท 19 ของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 27/08/64277
ใบโอนที่ 232/64โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 27/08/64121
ใบโอนที่ 231/64โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดาวเทียม (DLTV R Service)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913**โอนวันที่ 26/08/64119
ใบโอนที่ 230/64ค.เงินอุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 26/08/64102
ใบโอนที่ 229/64โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 25/08/64239
ใบโอนที่ 228/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกระจายเสียง (R-Radio)**ผู้รับผิดชอบ #ศทอ.#02-509-4913-4 ต่อ 22**โอนวันที่ 25/08/64153
ใบโอนที่ 227/64โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทางไกลด้านอาชีพบนพื้นที่สูง**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913**โอนวันที่ 25/08/64141
ใบโอนที่ 226/64โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 25/08/64165
ใบโอนที่ 225/64โครงการเงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 25/08/6493
ใบโอนที่ 224/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 25/08/64113
ใบโอนที่ 223/64โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 25/08/64299
ใบโอนที่ 222/64โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 25/08/64217
ใบโอนที่ 221/64โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยกับต่างประเทศ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 25/08/64140
ใบโอนที่ 220/64โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ ฯ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 24/08/64142
ใบโอนที่ 219/64โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 24/08/64112
ใบโอนที่ 218/64โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 24/08/64102
ใบโอนที่ 217/64ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 18/08/64265
ใบโอนที่ 216/64โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 17/08/64160
ใบโอนที่ 215/64งบดำเนินงาน ตามภาระงานประจำของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 17/08/64148
ใบโอนที่ 214/64โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Digital Farming เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 17/08/64202
ใบโอนที่ 213/64งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 17/08/64165
ใบโอนที่ 212/64งบดำเนินงาน ค่าตอนแทน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 17/08/64169
ใบโอนที่ 211/64โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 17/08/64189
ใบโอนที่ 210/64โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1112**โอนวันที่ 17/08/64103
ใบโอนที่ 209/64โครงการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรและสร้างการรับรู้การอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 13/08/64113
ใบโอนที่ 208/64โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ(Education To Employment)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5011**โอนวันที่ 13/08/64245
ใบโอนที่ 207/64ดึงเงินจากใบโอน 5/64 คืน สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/08/6481
ใบโอนที่ 206/64ดึงเงินจากใบโอน 6/64 คืน สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/08/64116
ใบโอนที่ 205/64โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 13/08/64115
ใบโอนที่ 204/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 11/08/6481
ใบโอนที่ 203/64โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/08/64139
ใบโอนที่ 202/64โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 06/08/64137
ใบโอนที่ 201/64โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดาวเทียม (DLTV R Service)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913**โอนวันที่ 06/08/6496
ใบโอนที่ 200/64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 30/07/64177
ใบโอนที่ 199/64(3)ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 30/07/6485
ใบโอนที่ 199/64(2)ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 30/07/6473
ใบโอนที่ 199/64(1)ค.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 30/07/6478
ใบโอนที่ 198/64โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1220**โอนวันที่ 29/07/64249
ใบโอนที่ 196/64สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 29/07/64253
ใบโอนที่ 195/64ดึงคืนใบโอน 6/64**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 29/07/64149
ใบโอนที่ 194/64โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 29/07/64168
ใบโอนที่ 193/64ภาระงานประจำ งวดที่ 2**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 29/07/64170
ใบโอนที่ 192/64โครงการ Fix it-จิตอาสา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 29/07/64255
ใบโอนที่ 191/64โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 251**โอนวันที่ 29/07/64435
ใบโอนที่ 190/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1212**โอนวันที่ 29/07/64225
ใบโอนที่ 189/64โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 23/07/64342
ใบโอนที่ 188/64โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 21/07/641112
ใบโอนที่ 187/64โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 21/07/64528
ใบโอนที่ 186/64โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 20/07/64286
ใบโอนที่ 185/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คืนกลับไปตั้งจ่ายที่วิทยาลัยพณิชยการบางนา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/07/64183
ใบโอนที่ 184/64ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 14/07/64285
ใบโอนที่ 183/64ค่าเช่าบ้าน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 14/07/64163
ใบโอนที่ 182/64ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างเต็มขั้น**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 14/07/64188
ใบโอนที่ 181/64ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 14/07/64126
ใบโอนที่ 180/64โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 14/07/64487
ใบโอนที่ 179/64ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 12/07/64122
ใบโอนที่ 178/64โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 3020**โอนวันที่ 09/07/64383
ใบโอนที่ 177/64 (5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทางอาชีวศึกษารัฐบาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/7/64351
ใบโอนที่ 177/64 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทางอาชีวศึกษารัฐบาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/7/64297
ใบโอนที่ 177/64 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทางอาชีวศึกษารัฐบาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/7/64280
ใบโอนที่ 177/64 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทางอาชีวศึกษารัฐบาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/7/64269
ใบโอนที่ 177/64 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทางอาชีวศึกษารัฐบาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/7/64277
ใบโอนที่ 176/64โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 07/07/64270
ใบโอนที่ 175/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1408**โอนวันที่ 06/07/64207
ใบโอนที่ 174/64โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 06/07/64389
ใบโอนที่ 173/64โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5011**โอนวันที่ 06/07/64247
ใบโอนที่ 172/64โครงการขนายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน**ผู้รับผิดชอบ ศอศท.#2200**โอนวันที่ 06/07/64355
ใบโอนที่ 171/64คชจ.ในการประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนนักศึกษา ระดับนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/07/64170
ใบโอนที่ 170/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 24/06/64755
ใบโอนที่ 169/64โครงการผลิตอาชีวะพันธ์ใหม่ สำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 21/06/64438
ใบโอนที่ 168/64ค.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐาน (RBL)**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4**โอนวันที่ 18/06/64397
ใบโอนที่ 167/64ภาระงานประจำของหน่วยงานภายใน สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/06/64378
ใบโอนที่ 166/64โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/06/64391
ใบโอนที่ 165/64โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ **ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 15/06/64403
ใบโอนที่ 164/64โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 14/06/64439
ใบโอนที่ 163/64โครงการเสริมสร้างภุมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 11/06/64262
ใบโอนที่ 162/64โครงการรณงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 10/06/64638
ใบโอนที่ 160/64โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยกับต่างประเทศ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 01/06/64471
ใบโอนที่ 159/64โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 27/05/64638
ใบโอนที่ 158/64ดึงกลับงบลงทุน0
ใบโอนที่ 157/64ดึงกลับงบลงทุน0
ใบโอนที่ 155/64โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 24/05/64480
ใบโอนที่ 154/64โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 24/05/64353
ใบโอนที่ 153/64โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1211**โอนวันที่ 24/05/64316
ใบโอนที่ 152/64โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/05/64366
ใบโอนที่ 151/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/05/64231
ใบโอนที่ 150/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/05/64245
ใบโอนที่ 149/64งบดำเนินงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 19/05/64357
ใบโอนที่ 148/64โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1112**โอนวันที่ 19/05/64219
ใบโอนที่ 147/64โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 19/05/64222
ใบโอนที่ 146/64โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 19/05/64260
ใบโอนที่ 145/64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 19/05/64342
ใบโอนที่ 144/64โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 19/05/64285
ใบโอนที่ 143/64ค่าใช้จ่ายโครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 17/05/64508
ใบโอนที่ 142/64ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ยกเว้นค่าวัสดุการศึกษาและค่าสาธารณูปโภค)**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 17/05/64275
ใบโอนที่ 141/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1212**โอนวันที่ 17/05/64456
ใบโอนที่ 140/64โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5013**วันที่ 17/05/64276
ใบโอนที่ 139/64แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนฯ เงินอุดหนุน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 13/05/64193
ใบโอนที่ 138/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 110**โอนวันที่ 13/05/64197
ใบโอนที่ 137/64โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2564(Thailnad Research Expo 2021)"**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 417
ใบโอนที่ 136/64โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 06/05/64426
ใบโอนที่ 135/64โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทางไกลด้านอาชีพบนพื้นที่สูง (โมเดลศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ จ.เชียงราย)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913**โอนวันที่ 06/05/64240
ใบโอนที่ 134/64โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823**โอนวันที่ 06/05/64352
ใบโอนที่ 133/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 06/05/64259
ใบโอนที่ 132/64โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด ของสอศ.**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32330
ใบโอนที่ 131/64โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในรูปแบบ KOSEN**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5005**โอนวันที่ 03/05/64243
ใบโอนที่ 130/64โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาด้านการเกษตรและประมง**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 03/05/64190
ใบโอนที่ 129/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 28/04/64463
ใบโอนที่ 128/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1105**โอนวันที่ 28/04/64361
ใบโอนที่ 127/64โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 28/04/64393
ใบโอนที่ 126/64โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 117**โอนวันที่ 28/04/64323
ใบโอนที่ 125/64โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา)**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 26/04/64642
ใบโอนที่ 124/64โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 26/04/64211
ใบโอนที่ 123/64โครงการเงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น**สนผ.#3020**โอนวันที่ 26/04/64326
ใบโอนที่ 122/64โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 26/04/64293
ใบโอนที่ 121/64เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลให้แก่บริษัท สื่อไทยพัฒน์ จำกัด**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/04/64171
ใบโอนที่ 120/64ค่าเช่าบ้าน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/04/64245
ใบโอนที่ 119/64ค่าเช่าบ้าน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/04/64232
ใบโอนที่ 118/64ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างเต็มขั้น**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/04/64214
ใบโอนที่ 117/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 21/04/64187
ใบโอนที่ 116/64โครงการความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ**ผู้รับผิดชอบ สม.#2020**โอนวันที่ 21/04/64222
ใบโอนที่ 115/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1408**โอนวันที่ 20/04/64396
ใบโอนที่ 114/64 (4)เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษารัฐบาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 20/04/64500
ใบโอนที่ 114/64 (3)เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษารัฐบาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 20/04/64456
ใบโอนที่ 114/64 (2)เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษารัฐบาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 20/04/64435
ใบโอนที่ 114/64 (1)เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษารัฐบาล**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 20/04/64451
ใบโอนที่ 113/64ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 09/04/64203
ใบโอนที่ 112/64 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 09/04/64344
ใบโอนที่ 112/64 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 09/04/64283
ใบโอนที่ 112/64 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 09/04/64287
ใบโอนที่ 112/64 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 09/04/64318
ใบโอนที่ 111/64โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4020**โอนวันที่ 09/04/64291
ใบโอนที่ 110/64ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 09/04/64411
ใบโอนที่ 109/64 (2)ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 09/04/64439
ใบโอนที่ 109/64 (1)ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 09/04/64501
ใบโอนที่ 108/64ภาระงานประจำของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/04/64407
ใบโอนที่ 107/64ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/04/64251
ใบโอนที่ 106/64คชจ.ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ สังกัด สอศ.**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/04/64267
ใบโอนที่ 105/64โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 29/03/64456
ใบโอนที่ 104/64โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 24/03/64317
ใบโอนที่ 103/64โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5011**โอนวันที่ 17/03/64396
ใบโอนที่ 102/64โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐาน (RBL)**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#121**โอนวันที่ 17/03/64333
ใบโอนที่ 101/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้าง รายการปรับปรุงถนน วษท.ลำพูน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/03/64241
ใบโอนที่ 100/64โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 15/03/64427
ใบโอนที่ 99/64โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาด้านการเกษตรและประมง**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5007**โอนวันที่ 10/03/64315
ใบโอนที่ 98/64โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 05/03/641108
ใบโอนที่ 97/64ชดเชยงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2563**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 05/03/64395
ใบโอนที่ 96/64โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม ให้กับ วช.ตรัง**ผู้รับผิดชอบ 507
ใบโอนที่ 95/64โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 03/03/641054
ใบโอนที่ 94/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารปฎิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของ สอต.3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 03/03/64256
ใบโอนที่ 93/64งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 03/03/64675
ใบโอนที่ 92/64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 03/04/64529
ใบโอนที่ 91/64โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 01/03/64243
ใบโอนที่ 90/64โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5013**โอนวันที่ 01/03/64398
ใบโอนที่ 89/64โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สม.#2000**โอนวันที่ 01/03/64341
ใบโอนที่ 88/64โครงการยกระดับและทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654-5 ต่อ 4301**โอนวันที่ 01/03/64329
ใบโอนที่ 86/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 222
ใบโอนที่ 87/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารปฎิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของ สอต.3**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 24/02/64255
ใบโอนที่ 85/64คชจ.โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด ของ สอศ.**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 23/02/64526
ใบโอนที่ 84/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1212**โอนวันที่ 23/02/64432
ใบโอนที่ 83/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 108**โอนวันที่ 22/02/64235
ใบโอนที่ 82/64โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศน.#02-510-1823 ต่อ 115**โอนวันที่ 19/02/64445
ใบโอนที่ 81/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช# 02-281-1976 ต่อ 104**โอนวันที่ 18/02/64269
ใบโอนที่ 80/64โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 18/02/64412
ใบโอนที่ 79/64โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 18/02/64338
ใบโอนที่ 78/64โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่18/02/64328
ใบโอนที่ 77/64โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 16/02/64346
ใบโอนที่ 76/64โครงการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ**ผู้รับผิดชอบ สวพ.#02-510-9552-4 ต่อ 121**โอนวันที่ 16/02/64291
ใบโอนที่ 75/64โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/02/64361
ใบโอนที่ 74/64โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา)**ผู้รับผิดชอบ สม.#1705**โอนวันที่ 16/02/64509
ใบโอนที่ 73/64โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Techology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 10/02/64480
ใบโอนที่ 72/64ค่าบำรุงสมาชิกประจำปี วิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3012**โอนวันที่ 09/02/64244
ใบโอนที่ 71/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1212**โอนวันที่ 09/02/64423
ใบโอนที่ 70/64โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 09/02/64387
ใบโอนที่ 69/64คชจ.โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการอสนการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5000**โอนวันที่ 09/02/64339
ใบโอนที่ 68/64โครงการรณงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 02/02/64608
ใบโอนที่ 67/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ ศอช.#02-282-1976 ต่อ 114**โอนวันที่ 02/02/64228
ใบโอนที่ 66/64โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 02/02/64347
ใบโอนที่ 65/64โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 01/02/64520
ใบโอนที่ 64/64โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา นักเรียนที่ยากจน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 01/02/64410
ใบโอนที่ 63/64โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3044**โอนวันที่ 27/01/245
ใบโอนที่ 62/64โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 27/01/64255
ใบโอนที่ 61/64ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น สอต.2**สนผ.#3011**โอนวันที่ 21/01/64210
ใบโอนที่ 60/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะปฏิบัติของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1112**โอนวันที่ 21/01/64312
ใบโอนที่ 59/64ดำเนินการกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 21/01/64357
ใบโอนที่ 58/64ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/01/64260
ใบโอนที่ 57/64โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 15/01/64382
ใบโอนที่ 54/64โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกระจายเสียงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาติทดลองกิจการกระจายเสียงฯ (R-Radio)**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-4 ต่อ 22**โอนวันที่ 07/01/64240
ใบโอนที่ 56/64ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดึงกลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/01/64338
ใบโอนที่ 55/64โครงการอาชีวศึกษา เพื่อคนพิการ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 12/01/64384
ใบโอนที่ 53/64โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 07/01/64262
ใบโอนที่ 52/64โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์**ผู้รับผิดชอบ สมอ.#5003**โอนวันที่ 7/1/64269
ใบโอนที่ 51/64 (4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64549
ใบโอนที่ 51/64 (3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64497
ใบโอนที่ 51/64 (2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64495
ใบโอนที่ 51/64 (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64526
ใบโอนที่ 50/64งบดำเนินงาน (ภาระงานประจำ)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64478
ใบโอนที่ 49/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 07/01/64224
ใบโอนที่ 48/64การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1609,1411**โอนวันที่ 05/01/64234
ใบโอนที่ 47/64โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3655 ต่อ 1211**โอนวันที่ 05/01/64502
ใบโอนที่ 46/64โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ**ผู้รับผิดชอบ สสอ.#02-509-3654 ต่อ 1220**โอนวันที่ 28/12/63417
ใบโอนที่ 45/64โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 25/12/63754
ใบโอนที่ 44/64โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1411**โอนวันที่ 25/12/63655
ใบโอนที่ 43/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1105**โอนวันที่ 25/12/63736
ใบโอนที่ 42/64การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 24/12/63310
ใบโอนที่ 41/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและวิชาชีพเฉพาะทาง**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/12/63308
ใบโอนที่ 40/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 110**โอนวันที่ 24/12/63194
ใบโอนที่ 38/64ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 24/12/63422
ใบโอนที่ 37/64โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 24/12/63277
ใบโอนที่ 36/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 108**โอนวันที่ 21/12/63208
ใบโอนที่ 35/64งบดำเนินงาน ผลผลิตป.ตรี สายเทคโนโลยีและสายปฎิบัติการ**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 21/12/63275
ใบโอนที่ 34/64โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#3011**โอนวันที่ 17/12/63219
ใบโอนที่ 33/64สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สอ.#1102**โอนวันที่ 17/12/63347
ใบโอนที่ 32/64โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 17/12/63230
ใบโอนที่ 30/64โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**ผู้รับผิดชอบ 15/12/63332
ใบโอนที่ 29/64โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 15/12/63314
ใบโอนที่ 28/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สบน.1408**โอนวันที่ 15/12/63394
ใบโอนที่ 31/64โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4020**โอนวันที่ 16/12/63448
ใบโอนที่ 27/64ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 09/12/63263
ใบโอนที่ 26/64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 09/12/63498
ใบโอนที่ 25/64โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 09/12/63571
ใบโอนที่ 24/64คชจ.การบริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สำหรับโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)**ผู้รับผิดชอบ 262
ใบโอนที่ 23/64ค.เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**ผู้รับผิดชอบ ศพก.#5200**โอนวันที่ 04/12/63307
ใบโอนที่ 22/64คชจ.ในการดำเนินงานประเมินผลงานฯ สำหรับวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษของศูนย์ประเมินผลงานฯ**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1405**โอนวันที่ 04/12/63225
ใบโอนที่ 21/64โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2563**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/12/63475
ใบโอนที่ 20/64 (3)เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกาาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63787
ใบโอนที่ 20/64 (2)เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกาาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63689
ใบโอนที่ 20/64 (1)เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกาาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63775
ใบโอนที่ 19/64 (2)ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63527
ใบโอนที่ 19/64 (1)ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63560
ใบโอนที่ 18/64 (3)ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63644
ใบโอนที่ 18/64 (2)ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63674
ใบโอนที่ 18/64 (1)ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 26/11/63749
ใบโอนที่ 17/64ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**ผู้รับผิดชอบ สทอ.#02-509-4913 ต่อ 32**โอนวันที่ 26/11/63275
ใบโอนที่ 16/64เงินอุดหนุน (อาชีวศึกษาเอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976**โอนวันที่ 26/11/63248
ใบโอนที่ 15/64ภาระงานประจำ**ผู้รับผิดชอบ สตอ.#4000**โอนวันที่ 17/11/63879
ใบโอนที่ 14/64 (4)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63476
ใบโอนที่ 14/64 (3)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63309
ใบโอนที่ 14/64 (2)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63315
ใบโอนที่ 14/64 (1)งบอุดหนุน (เอกชน)**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 12/11/63428
ใบโอนที่ 13/64ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63291
ใบโอนที่ 12/64ค่าเช่าทรัพย์สิน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63361
ใบโอนที่ 10/64ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างเต็มขั้น**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63356
ใบโอนที่ 9/64ค่าเช่าบ้าน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63302
ใบโอนที่ 8/64งบดำเนินงาน (ภาระงานประจำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63912
ใบโอนที่ 7/64โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 06/11/63335
ใบโอนที่ 6/64 (5)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63581
ใบโอนที่ 6/64 (4)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63496
ใบโอนที่ 6/64 (3)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63538
ใบโอนที่ 6/64 (2)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63609
ใบโอนที่ 6/64 (1)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63683
ใบโอนที่ 11/64ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 11/11/63641
ใบโอนที่ 5/64 (2)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63546
ใบโอนที่ 5/64 (1)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 06/11/63609
ใบโอนที่ 4/64โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบลงทุน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 6/11/63329
ใบโอนที่ 3/64โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 6/11/63306
ใบโอนที่ 2/64โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 6/11/63346
ใบโอนที่ 1/64ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 22/10/63764