โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565

 TitleDescriptionClicks
ใบโอนที่ 23/65งบดำเนินงาน**ผู้รับผิดชอบ ศปส.#3500**โอนวันที่ 23/11/64487
ใบโอนที่ 22/65ค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 23/11/64383
ใบโอนที่ 21/65(2)ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 23/11/64321
ใบโอนที่ 21/65(1)ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 23/11/64368
ใบโอนที่ 20/65คชจ.ในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 23/11/64171
ใบโอนที่ 19/65ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**ผู้รับผิดชอบ ศทอ.#02-509-4913-17 ต่อ 32**โอนวันที่ 22/11/64124
ใบโอนที่ 18/65โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 18/11/64212
ใบโอนที่ 17/64ภาระงานประจำ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 10/11/64364
ใบโอนที่ 16/65ค.ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนตามยุทธศาสตร์ฯ**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3020**โอนวันที่ 10/11/64150
ใบโอนที่ 15/65เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก โมเดอร์นออฟฟิค**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/11/64111
ใบโอนที่ 14/65เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนียง โฮมดีไซน์ แอนด์ เทรดดิ้ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 08/11/6498
ใบโอนที่ 13/65ค่าเช่าทรัพย์สิน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/11/64142
ใบโอนที่ 12/65ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/11/64114
ใบโอนที่ 11/65 ค่าประกันสังคม**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/11/64307
ใบโอนที่ 10/65ค่าเช่าบ้าน**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/11/64121
ใบโอนที่ 9/65ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างเต็มขั้น**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 02/11/64130
ใบโอนที่ 8/65โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 02/11/6474
ใบโอนที่ 7/65โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการอาชีวศึกษาเอกชน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#02-282-1976 ต่อ 111**โอนวันที่ 02/11/6495
ใบโอนที่ 6/65คชจ.ในการดำเนินงานประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ฯ**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1405**โอนวันที่ 27/10/64228
ใบโอนที่ 5/65ค่าจัดการเรียนการสอน**ผู้รับผิดชอบ สอช.#2282**โอนวันที่ 26/10/64486
ใบโอนที่ 4/65เงินค่าตอบแทนของผู้ปฎิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนใต้**ผู้รับผิดชอบ ศพต.#3400**โอนวันที่ 18/10/64192
ใบโอนที่ 3/65ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**ผู้รับผิดชอบ สบน.#1408**โอนวันที่ 18/10/64695
ใบโอนที่ 2/65 (2)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/10/64231
ใบโอนที่ 2/65 (1)งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 16/10/64232
ใบโอนที่ 1/65 (5)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/10/64281
ใบโอนที่ 1/65 (4)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/10/64267
ใบโอนที่ 1/65 (3)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/10/64284
ใบโอนที่ 1/65 (2)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/10/64316
ใบโอนที่ 1/65 (1)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์**ผู้รับผิดชอบ สนผ.#3011**โอนวันที่ 15/10/64384